Finlands beredskap för djursjukdomar inspekteras i september

Auditörer från FVO, det vill säga EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, reser omkring i Finland den 3 – 7 september 2012. Syftet med auditeringen är att se till att Finlands beredskap för djursjukdomar som sprider sig med lätthet är tillräcklig och att beredskapsplanerna är uppdaterade. Utöver detta följer man via auditeringen att bestämmelserna om djurens välbefinnande beaktas tillräckligt i fall då djur avlivas i samband med epidemier.

» Läs mera

Remissblanketter för undersökningar uppdateras

Telefonnumret till Eviras växel ändrades på våren. På grund av detta uppdaterar vi också kontaktuppgifterna på remissblanketterna.

» Läs mera

Sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion

Den finländska kalkonproduktionen har krympt och lönsamheten har försämrats under 2000-talet. Ekologisk produktion kunde vara ett sätt att främja kalkonproduktionen. Evira deltar i projektet ”Inledande av ekologisk kalkonproduktion” genom att forska sjukdomsskydd.

» Läs mera

Sjukdomen IPN har åter påträffats i regnbågsyngel i insjöområdet

I två fiskodlingsanläggningar i insjöområdet har i juli konstaterats sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros). Den ena anläggningen ligger i vattendraget Kymmene älv och den andra i Vuoksen. Förra gången påträffades sjukdomen i insjöområdet i mars detta år, då i vattendraget Kymmene älv.

Läs mera på Eviras webbplats

Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland

Införselkraven för sällskapsdjur ändrades i början av 2012 och nu har en ny liten ändring skett i fråga om kraven. Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland. I övrigt förblir resebestämmelserna likadana som tidigare. Behandling mot ekinokockos krävs fortfarande om hunden kommer till Finland via Sverige eller andra länder utom Norge, Malta, Storbritannien eller Irland.

Läs mera på Eviras webbplats

Trygg införsel av sällskapsdjur – den publicerade broschyren kan nu beställas på Eviras webbplats

Broschyren ”Trygg införsel av sällskapsdjur - Införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU och länder utanför EU” har publicerats. Då djursjukdomsläget ändras kan det också bli ändringar i införselkraven. På grund av detta är broschyrens syfte att handleda dem som planerar att föra in sällskapsdjur så att de bekantar sig med de korrekta och uppdaterade införselkraven på Eviras webbplats. Broschyren kan laddas ner eller beställas avgiftsfritt på Eviras webbplats.

Brochyren på Eviras webbplats

Binas hälsa främjas med gemensamma krafter

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i forskning som inleds i Finland där man undersöker förekomsten av och orsaken till dödlighet bland bin. Information erhålls särskilt om det, vilken roll kvalstret Varroa destructor och anknytande virussjukdomar spelar i bisamhällenas undergång. Projektet erbjuder biodlarna som får möjlighet att delta i undersökningen ett unikt tillfälle att få information om bisamhällenas övervintring och hälsotillstånd.

Läs mera på Eviras webbplats

Minneslista för dem som skaffar sommarhönor

På Eviras webbplats finns en minneslista som är avsedd för dem som överväger att skaffa sommarhönor. I minneslistan har samlats sådana krav i lagstiftningen om hönshållning som alla som håller hönor, också sommarhönor, borde känna till. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor.

Läs mera på Eviras webbplats

Eviras effektiverade undersökningar av kastningsfall hos nötkreatur, får och getter samt orsaker till missbildningar hos kalvar, lamm och killingar fortsätter till 31.5.2013

Eviras undersökning av prover av kastningar och missbildningar är avgiftsfri för producenten. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset under riskperioder och alltid andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013 och förutsätter inte misstanke om Schmallenbergviruset.

» Läs mera

Broschyrerna Djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Evira håller på att uppdatera broschyrerna För friska och välmående husdjur, där man har samlat innehållet i djurskyddsbestämmelser som gäller djurens välbefinnande. I samband med detta ändras broschyrernas namn.

» Läs mera

En utredning av de biologiska riskerna med obehandlad mjölk har gjorts

I Finland har mjölken redan i över 50 års tid huvudsakligen sålts pastöriserad och några system som upprätthåller livsmedelssäkerheten har byggts upp för att trygga kvaliteten på pastöriserad mjölk. Enligt utredningen opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier, som äventyrar livsmedelssäkerheten och orsakar sjukdomar. Uppföljningen av bakterier varierar betydligt på mjölkgårdarna och i de anläggningar som producerar obehandlad mjölk.

Läs mera på Eviras webbplats

Ge respons på Saparo

Vi är intresserade av önskningar, kommentarer och utvecklingsförslag. Om vilka ämnen är du intresserad av att läsa i Saparo? Hurdan information önskar du få via Saparo?

Responsbox

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Finlands beredskap för djursjukdomar inspekteras i september

Auditörer från FVO, det vill säga EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, reser omkring i Finland den 3 – 7 september 2012. Syftet med auditeringen är att se till att Finlands beredskap för djursjukdomar som sprider sig med lätthet är tillräcklig och att beredskapsplanerna är uppdaterade. Utöver detta följer man via auditeringen att bestämmelserna om djurens välbefinnande beaktas tillräckligt i fall då djur avlivas i samband med epidemier.

Inspektörerna reser i två grupper till regionförvaltningsverken, gårdar, slakterier och renderingsanläggningen i Honkajoki. Under inspektionen bekantar man sig dessutom med Eviras obduktionssal och laboratorier samt kriscentralen. Evira har kontaktat de instanser som ska delta i inspektionen. Ändringar i programmet är ännu möjliga.

Förutom auditörerna finns också andra som är intresserade av beredskap för djursjukdomar – Nordens och Baltikums gemensamma beredskapsseminarium fylldes på rekordtid av deltagare. Seminariet hålls i Helsingfors i september och Evira svarar för arrangemangen.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Remissblanketter för undersökningar uppdateras

Telefonnumret till Eviras växel ändrades på våren. På grund av detta uppdaterar vi också kontaktuppgifterna på remissblanketterna.

En granskning har visat att de flesta av de prover som kommer till Eviras laboratorier kommer med remissblanketter som inte längre är i bruk. Nu är det dags att bli av med de gamla blankettversionerna och ta de uppdaterade remissblanketterna i bruk. Blanketter med nya kontaktuppgifter finns redan på Eviras webbplats på finska:

Eläintautitutkimuksen lähetteet

Uppdatering av svenskspråkiga blanketter blir färdig i augusti och tills det önskar vi att ni tar i beaktandet att kontaktuppgifter på blanketter inte stämmer.

Enligt behov korrigeras också andra fält utöver Eviras kontaktuppgifter i remissblanketterna. Endast en väl ifylld remissblankett garanterar att provet undersöks på rätt sätt och att rätt uppgifter antecknas med tanke på svaret. När det gäller produktionsdjur ska lägenhetssignum och identifikationsuppgifter fyllas i noggrant. Evira utför många undersökningar för att säkerställa att vårt land är fritt från sjukdomar. Det är speciellt viktigt att symtomen beskrivs noggrant för att vi ska kunna reda ut vad som orsakat sjukdomen.

En korrekt ifylld remissblankett garanterar snabbare service för kunden. Svaret skickas till rätt adress då kontaktuppgifterna är tydligt ifyllda och uppgifterna är korrekta.

Och ännu som en påminnelse, växelns nummer är 029 530 0400.

Med samarbetshälsningar Forsknings- och laboratorieavdelningen, Evira

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion

Den finländska kalkonproduktionen har krympt och lönsamheten har försämrats under 2000-talet. Ekologisk produktion kunde vara ett sätt att främja kalkonproduktionen. Evira deltar i projektet ”Inledande av ekologisk kalkonproduktion” genom att forska sjukdomsskydd.

Det är ett omfattande, tvåårigt utvecklingsprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Målet med projektet som inleddes i början av 2012 är att skapa en övergripande strategi för att få igång och utveckla en ekokalkonkedja, samt en verksamhetsmodell för ekologisk kalkonproduktion. Man försöker nå målet genom att granska produktionskedjan på ett övergripande sätt via konsumenten, lagstiftningen, utfodringen, sjukdomsskyddet, affärsverksamheten och produktionsförhållandena.

Eviras forskningsenhet för riskbedömning deltar i projektet genom att ansvara för det delområde där man undersöker sjukdomsskyddet och riskfaktorer i anslutning till det. I den del som gäller sjukdomsskydd deltar också MTT Ekonomisk forskning och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf.

Syftet med den del som gäller sjukdomsskydd är att identifiera riskobjekt, påföljder och riskhanteringsmetoder med anknytning till de ekologiska kalkonernas hälsa och sjukdomsskydd samt att bedöma dessa faktorers ekonomiska betydelse. Den största enskilda skillnaden mellan sedvanlig produktion och ekologisk kalkonproduktion är kravet på att kalkonerna ska få gå ute. När kalkonerna går ute är det omöjligt att genomföra sådan sjukdomsspärr som är typisk för sedvanlig fjäderfäproduktion lika effektivt. Utegång för med sig positiva saker för djuren. Till dem hör bland annat mera motion, lägre djurtäthet och bättre luftkvalitet, som både förbättrar djurens välbefinnande och minskar sjukdomstrycket.

Det är utmanande att producera ekologiskt kalkonkött i finländska förhållanden. Inom ramen för utvecklingsprojektet funderar man på om ekologisk produktion skulle möjliggöra fortsatt kalkonuppfödning i Finland och hur ekologisk produktion kunde genomföras utan att den rådande nivån på sjukdomsskyddet inom fjäderfäproduktionen äventyras.

Ansvariga aktörer för de andra delområdena är Satafood Kehittämisyhdistys ry, Finlands Fjäderfäförbund rf, samt Hankkija-Lantbruk.

För mer information om projektet för sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion kontakta
Specialforskare Leena Sahlström 040 489 3375
Forskare Kitty Schulman 040 163 2531
E-post: förnamn.efternamn@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Sjukdomen IPN har åter påträffats i regnbågsyngel i insjöområdet

I två fiskodlingsanläggningar i insjöområdet har i juli konstaterats sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros). Den ena anläggningen ligger i vattendraget Kymmene älv och den andra i Vuoksen. Förra gången påträffades sjukdomen i insjöområdet i mars detta år, då i vattendraget Kymmene älv.


Läs mera på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland

Införselkraven för sällskapsdjur ändrades i början av 2012 och nu har en ny liten ändring skett i fråga om kraven. Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland. I övrigt förblir resebestämmelserna likadana som tidigare. Behandling mot ekinokockos krävs fortfarande om hunden kommer till Finland via Sverige eller andra länder utom Norge, Malta, Storbritannien eller Irland.Läs mera på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Trygg införsel av sällskapsdjur – den publicerade broschyren kan nu beställas på Eviras webbplats

Broschyren ”Trygg införsel av sällskapsdjur - Införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU och länder utanför EU” har publicerats. Då djursjukdomsläget ändras kan det också bli ändringar i införselkraven. På grund av detta är broschyrens syfte att handleda dem som planerar att föra in sällskapsdjur så att de bekantar sig med de korrekta och uppdaterade införselkraven på Eviras webbplats. Broschyren kan laddas ner eller beställas avgiftsfritt på Eviras webbplats.Brochyren på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Binas hälsa främjas med gemensamma krafter

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i forskning som inleds i Finland där man undersöker förekomsten av och orsaken till dödlighet bland bin. Information erhålls särskilt om det, vilken roll kvalstret Varroa destructor och anknytande virussjukdomar spelar i bisamhällenas undergång. Projektet erbjuder biodlarna som får möjlighet att delta i undersökningen ett unikt tillfälle att få information om bisamhällenas övervintring och hälsotillstånd.
Läs mera på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Minneslista för dem som skaffar sommarhönor

På Eviras webbplats finns en minneslista som är avsedd för dem som överväger att skaffa sommarhönor. I minneslistan har samlats sådana krav i lagstiftningen om hönshållning som alla som håller hönor, också sommarhönor, borde känna till. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor.Läs mera på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Eviras effektiverade undersökningar av kastningsfall hos nötkreatur, får och getter samt orsaker till missbildningar hos kalvar, lamm och killingar fortsätter till 31.5.2013

Eviras undersökning av prover av kastningar och missbildningar är avgiftsfri för producenten. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset under riskperioder och alltid andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013 och förutsätter inte misstanke om Schmallenbergviruset.

Ägarna ombeds underrätta veterinären om kastningar hos idisslare. Om det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar eller om antalet kastningar har ökat, är det viktigt att utreda vad som orsakar missbildningarna och orsaken till kastningarna. Det är skäl att undersöka samtliga fall där det har fötts djur som avviker från det normala vad gäller utseendet eller utvecklingen.

Vi ber att ni skickar djur som fötts med missbildningar och kastade foster samt efterbörd till Eviras närmaste verksamhetsställe. Veterinären kan vid behov ta blodprover av de djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Om det nyfödda djuret måste avlivas, rekommenderas att djuret avlivas med läkemedel, så att hjärnan bevaras oskadad för undersökningen.

Bakgrund
Hösten 2011 påträffades ett nytt virus hos nötkreatur i Tyskland. Viruset döptes till Schmallenberg efter namnet på den plats där det först påträffades. Viruset har också påträffats hos får och getter. Även om det utgående från vad vi vet i dag inte verkar sannolikt att sjukdomen sprider sig till Finland, behövs det ändå mer information om sjukdomsläget bland nötkreatur samt får- och gethjordar i Finland. Eventuell sjukdomsförekomst utreds genom att vi undersöker missbildade nöt, får- och getfoster med tanke på viruset, och samtidigt utreder vi mer allmänt orsakerna till kastning hos våra idisslare. För att vi ska få in information är det viktigt att veterinärerna och producenterna är aktiva.

Schmallenbergviruset orsakar allmänna symtom, kastning och missbildningar hos nötkreatur, får och getter. Viruset har hittills konstaterats i flera länder i Europa. Schmallenbergviruset hör till orthobunyavirusen, som sprids av myggor och knott. Missbildningarna som beror på Schmallenbergvirus som spridits via svidknott förekommer hos avkomma som smittats av viruset i fosterstadiet när organen utvecklas. Hos får och getter kan dessa missbildningar förekomma på båda sidorna om årsskiftet och hos nötkreatur under perioden mellan vårvintern och början av sommaren. Människor smittas sannolikt inte av viruset.

Prover bör tas om
• det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar. Förändringar som orsakats av Schmallenbergviruset kan vara bl.a. styvnade krökta leder, vriden hals eller ryggrad, samt vattenskalle.
• det föds kalvar, lamm eller killingar som är oförmögna att röra sig eller att dia eller som uppvisar nervsymtom.
• hos fostret eller efterbörden konstateras för ögat synliga förändringar, t.ex. hudförändringar eller förtjockad efterbörd.
• i besättningen förekommer flera än en kastning eller flera än ett dödfött djur inom en kort tid.
• antalet kastningar eller dödfödda djur har ökat på årsnivå, och överstiger 5 % per år.

Undersökningen av prover vid Evira är avgiftsfri. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset och andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013. För prover som skickas in efter det tas det ut en avgift enligt Eviras prislista.

Det är avgiftsfritt att sända in prover via Matkahuolto.

Kommunalveterinärens besök och provtagningskostnaderna betalas av statens medel när det är fråga om misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas. Misstanke kan uppstå t.ex. om antalet kastningar har ökat. Annars svarar djurets ägare för kostnaderna för veterinärbesök och provtagning.

Mer information:

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa:
Specialforskare Paula Syrjälä, tfn. 044 720 1470, paula.syrjala@evira.fi
Forskare Johanna Mattila, tfn. 050 386 7150, johanna.mattila@evira.fi

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi:
Specialforskare Ulla Rikula, tfn. 050 563 2052, ulla.rikula@evira.fi (på plats från och med 13.8.)
Forskare Kirsti Pekkanen, tfn. 050 5702916, kirsti.pekkanen@evira.fi

Enheten för djurens hälsa och välfärd:
Översinspektör Miia Kauremaa, tfn. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Prov

Foster samt efterbörd: Skicka alltid helst hela foster eller dödfödda djur. Efterbörden skickas med även om den är smutsig. Om det inte går att få hela efterbörden, så skicka åtminstone några bitar av moderkakan. När det är fråga om får som har kastat tas 1-3 foster samt efterbörden eller delar av den som prov.

Om veterinären öppnar djuret på gården, tas huvudet, mjälten, lungorna, löpmagens innehåll och efterbörden som prov. Organprov ska både sättas i 10 % formalin och inskickas färska.

Blodprov av modern: Veterinären kan vid behov ta blodprov av djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Som prov tas 5 serumblodprov/gård. Proven tas av de mödrar som kastat, om de är färre än 5 tas resten prov av andra djur.

Om blodproven förstörs eller fryser duger de inte att undersökas, så de ska tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in i wellpapp och dessutom t.ex. tidningspapper) samt förvaras i kylskåp eller på något annat svalt ställe innan de skickas in.

Brusellauppföljningen hos nötkreatur blev 2008 riskbaserad, så i fråga om mjölkbesättningar baserar den sig helt och hållet på anmälningar om kastningar och prov som veterinären tar av kreatur som kastat. Samtidigt undersöks proven med tanke på BVD, IBR och bluetongue. Prov för bruselluppföljning bör tas om andelen kastningar på gården överstiger 5 %. Undersökningen är avgiftsfri för producenten.

Remiss

Undersökningsremiss: Remissen för utredning av orsaken till kastning hos nötkreatur kan användas för både nötkreatur och får. Förhandsuppgifterna ifylls så noggrant som möjligt, får- och getgårdar fyller i motsvarande uppgifter. Undersökningen är avgiftsfri för ägaren. Den behandlande veterinären antecknas i punkten För kännedom i remissen.

Insändning

Samtliga fosterprov sänds via Matkahuolto på mottagarens räkning till Eviras närmaste verksamhetsställe (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki). Man kan också själv föra proven ända fram, transportkostnaderna ersätts inte. Blodprov sänds till forskningsenheten för djursjukdomsvirologi i Helsingfors.

Mer information om kastning


Provtagning och insändning, kastning

Kastning hos nötkreatur – anvisningar för provtagning och försändelse

Remissblanketter: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss

Får och getter – anvisningar för provtagning och försändelse

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Broschyrerna Djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Evira håller på att uppdatera broschyrerna För friska och välmående husdjur, där man har samlat innehållet i djurskyddsbestämmelser som gäller djurens välbefinnande. I samband med detta ändras broschyrernas namn.

Följande broschyrer är färdiga och kan beställas från Evira eller skrivas ut på webbplatsen Evira.fi under Publikationer.

• Höns - djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Får - djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Ankor och gäss – djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Katter och hundar – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Resten av broschyrerna blir färdiga under början av hösten.

Broschyrer på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

En utredning av de biologiska riskerna med obehandlad mjölk har gjorts

I Finland har mjölken redan i över 50 års tid huvudsakligen sålts pastöriserad och några system som upprätthåller livsmedelssäkerheten har byggts upp för att trygga kvaliteten på pastöriserad mjölk. Enligt utredningen opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier, som äventyrar livsmedelssäkerheten och orsakar sjukdomar. Uppföljningen av bakterier varierar betydligt på mjölkgårdarna och i de anläggningar som producerar obehandlad mjölk.Läs mera på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ge respons på Saparo

Vi är intresserade av önskningar, kommentarer och utvecklingsförslag. Om vilka ämnen är du intresserad av att läsa i Saparo? Hurdan information önskar du få via Saparo?Responsbox

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400