Återsändning, avlivning eller placering i karantän av djur som införts olagligt i Finland

Importen av djur är olaglig om inte alla importkrav har uppfyllts. Djurets importör är skyldig att se till att djuret uppfyller importkraven. Om importkraven inte uppfylls är alternativen att skicka tillbaka djuren till ursprungslandet, officiellt godkänd karantän eller avlivning. Den som är ansvarig för införseln ska informeras om de alternativ som finns – återsändning, avlivning och karantän då det är möjligt. Evira har meddelat en anvisning om saken.

Olaglig införsel från EU-området

Olaglig införsel av djur skapar en väsentlig risk för djursjukdomssituationen i Finland. Vår djursjukdomssituation är för närvarande bra och importkravens viktigaste uppgift är också att förhindra spridning av smittsamma djursjukdomar. En del av djursjukdomarna är zoonoser, vilket innebär att de kan smitta också människor och de utgör därmed en risk för också människornas hälsa.

Importen av djur är olaglig, om inte alla importkrav har uppfyllts. Djurets importör är skyldig att se till att djuret uppfyller importkraven. EU-ländernas importkrav gäller i regel också införsel från Norge, Andorra, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanen.

Om importkraven inte uppfylls är de alternativ som förutsätts i lagstiftningen följande: återsändning av djuren till ursprungslandet (förutsatt att myndigheterna i ursprungslandet godkänner återsändningen), officiellt godkänd karantän (då det är möjligt) eller avlivning. Den som är ansvarig för införseln ska informeras om de alternativ som finns – återsändning, avlivning och karantän då det är möjligt.

Isolering av djur

Oberoende av vad man gör med djuret (återsändning/avlivning/karantän) ska djuret omedelbart isoleras på grund av djursjukdomsrisken. Den behöriga myndigheten ska fatta beslutet så att djuret isoleras på ett ställe där djuret tillräckligt tryggt kan vänta på fortsatta åtgärder och ingen risk för spridning av djursjukdomar finns. Isoleringsplatsen borde hittas så snabbt som möjligt, enligt Evira helst inom två dagar.

Den behöriga myndigheten borde söka efter och höra sig för om potentiella isoleringsplatser i förväg.

Placering i karantän

Det har inte funnits någon i förväg godkänd av myndigheterna övervakad karantän i Finland, vilket innebär att djuren i praktiken skickats tillbaka eller avlivats. I vissa fall skulle det ändå vara möjligt att använda det tredje alternativet som finns i lagstiftningen, dvs. att placera djuret i en av Evira godkänd, övervakad karantän i Finland.

När man funderar på om djuret är lämpligt för karantän ska man ta i betraktande djurarten, ursprungslandet och sjukdomssituationen i ursprungslandet, samt bevislig dag för införseln till Finland. Vad gäller små djur kan man anse att dagen för införsel är t.ex. ett besök hos veterinären, om djuret har identifierats tillförlitligt då. Vad gäller hästar utgör t.ex. ett identifikationsprotokoll som utfärdats av den som identifierat hästen ett tillförlitligt dokument. Om man inte tillförlitligt kan bevisa dagen för införsel bestäms karantäntiden från och med den dag då myndigheterna har fått vetskap om det olagligt införda djuret.

Olaglig införsel från länder utanför EU-området

I regel tillämpas ovan nämnda anvisningar också för djur som införts olagligt från länder utanför EU i enlighet med aktuella lagstiftningen.

Mer information:

Olaglig införsel av djur från EU-området:
Överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359
Överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 040 489 3322
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318510

Olaglig införsel av djur från länder utanför EU-området:
Överinspektör Marika Immonen

Ohje laittomasti EU:n alueelta Suomeen maahantuotujen eläinten palauttamisesta, lopettamisesta tai sijoittamisesta karanteeniin (på finska, Evira)

Uppdaterad nationell lagstiftning (Jord- och skogsbruksministeriet)

Uppdaterad EU-lagstiftning (EUR-Lex)

Uppdaterade krav för införsel
EU-medlemsstat, Kroatien, Norge och Schweiz till Finland (Evira)
Införsel utanför EU (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400