Afrikansk svinpest sprider sig i Ryssland

Afrikansk svinpest (ASF) har för första gången konstaterats i Pskov-regionen i Ryssland i närheten av gränsen till Vitryssland. Det har varit fråga om en liten svingård. Bekämpningsåtgärder har vidtagits för att utrota sjukdomen i regionen. Sjukdomen har konstaterats även i Vitryssland och bekämpningsåtgärder pågår. Man är rädd för att sjukdomen ska sprida sig till EU-området och beredskapen har höjts i EU-länderna. ASF är en allvarlig djursjukdom som lätt sprider sig och som leder till stora produktionsförluster och handelsrestriktioner.

» Läs mera

IPN-virus i genogrupp 2 har åter påträffats i inlandet

IPN-virus i genogrupp 2 som orsakar infektiös pankreasnekros har på samma sätt som i fjol påträffats i fiskodlingsanläggningar i insjöområdet.

» Läs mera

Ny lagstiftning om försöksdjur i kraft 1.8.2013

Lagstiftningen om försöksdjur reviderades 1.8. Då trädde en ny lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt två kompletterande förordningar i kraft. Genom reformerna genomförs EU:s nya försöksdjursdirektiv, vars centrala syfte är att främja principen om ersättning, begränsning och förfining (de s.k. 3 R:ns princip). Genom reformen koncentreras tillsynen över försöksdjursverksamheten till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland.

» Läs mera

Evira undersöker orsaken till valpdöd

Under våren och sommaren 2013 har flera hunduppfödare varit i kontakt med Livsmedelssäkerhetsverket Evira direkt samt med enskilda veterinärer, eftersom det för flera tikar har hänt att hela valpkullen dött före två veckors ålder. Hos en del uppfödare har valpdöden även drabbat olika hundraser.

» Läs mera

Harpest vanligast i slutet av sommaren

Harpest är en zoonos, dvs. en sjukdom som smittar mellan människa och djur. Den orsakas av bakterien Francisella tularensis som kan smitta många djurarter på olika sätt. Harpest dvs. tularemi är en sjukdom som förekommer särskilt i slutet av sommaren. Sjukdomen sprids med blodsugande insekter, och därför är harpest vanligast under varma årstider.

» Läs mera

Påminnelse om hantering och förvaring av narkotiska medel

Det finns särskild lagstiftning om narkotiska medel som en veterinär bör känna till och beakta i sitt vardagliga arbete. Syftet med lagstiftningen är å ena sidan att förhindra illegal verksamhet med anknytning till narkotiska medel och å andra sidan att möjliggöra ändamålsenlig medicinsk användning av dessa medel. Man måste vara noggrann då man handskas med läkemedel som innehåller narkotiska medel och förvara dem på ett separat låst ställe dit inga utomstående har tillträde. Dessutom ska en veterinär föra separat bok över användning och förstöring av narkotiska medel.

» Läs mera

Veterinärsvårdsmyndighet i Finland – utbildning i september-oktober 2013

Kursens målsättning är att ge deltagarna en helhetsbild av tjänsteveterinärens arbetsfält och tillhörande gemenskaps- och nationell lagstiftning. Under utbildningen blir man förtrogen med arbetet som tjänsteman samt får man grundläggande juridisk kunskap med vars hjälp man klarar sig i den djungel av krav som hör till myndighetsverksamheten. Under kursen behandlas central lagstiftning med anknytning till djursjukdomar, livsmedelskontroll, veterinärvård och djurskyddstillsyn.

» Läs mera

Svara och påverka: Hur borde rekommendationerna om mikrobläkemedel uppdateras?

De nationella användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur uppdateras med fem års mellanrum. Rekommendationerna har senast uppdaterats 2009, så nu är det dags för en ny uppdateringsrunda. Liksom tidigare bereds rekommendationerna i en expertgrupp och sänds för utlåtande till ett stort antal instanser innan de publiceras.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Afrikansk svinpest sprider sig i Ryssland

Afrikansk svinpest (ASF) har för första gången konstaterats i Pskov-regionen i Ryssland i närheten av gränsen till Vitryssland. Det har varit fråga om en liten svingård. Bekämpningsåtgärder har vidtagits för att utrota sjukdomen i regionen. Sjukdomen har konstaterats även i Vitryssland och bekämpningsåtgärder pågår. Man är rädd för att sjukdomen ska sprida sig till EU-området och beredskapen har höjts i EU-länderna. ASF är en allvarlig djursjukdom som lätt sprider sig och som leder till stora produktionsförluster och handelsrestriktioner.

ASF spred sig till Ryssland från Georgien i slutet av 2007. Hittills har sjukdomen hela tiden spridit sig till nya regioner och hittills har den konstaterats i 13 oblast hos både tamsvin och vildsvin. Dessutom har sjukdomen konstaterats i tre regioner i Vitryssland.

ASF kan sprida sig med infekterade djur och svinkött (djupfryst kött, produkter tillredda vid låg temperatur, matrester), icke rengjorda transportmedel eller vildsvin. EU har skärpt rengöringsbestämmelserna för transportfordon för djur och foder som anländer till EU-området. Även i Finland bör man vara noggrann med biosäkerheten i utrymmena och att arbetstagarna får god information om sjukdomsskydd. Veterinärer som regelbundet besöker svingårdar är i en nyckelposition när det gäller att påminna svingårdsarbetarna om vikten av sjukdomsskydd.

Om djur trots alla försiktighetsåtgärder uppvisar symptom som passar in på svinpest ska man omedelbart kontakta tjänsteveterinären och låta undersöka djuren.

Mer information om sjukdomssituationen i EU och närområdena (på finska)

Symtom på svinpest

Rengöring av tomma djurtransportfordon som återvänder till EU-området (på finska)

Mer om sjukdomen och bekämpning av den

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

IPN-virus i genogrupp 2 har åter påträffats i inlandet

IPN-virus i genogrupp 2 som orsakar infektiös pankreasnekros har på samma sätt som i fjol påträffats i fiskodlingsanläggningar i insjöområdet.

År 2012 påträffades IPN-virus i genogrupp 2 i sex olika anläggningar i Kemi älvs, Kymmene älvs och Vuoksens vattendrag. I år har viruset tills vidare påträffats i tre insjöanläggningar. Bägge åren har IPN-viruset isolerats när vattentemperaturen varit exceptionellt hög, över 14˚C. De årliga uppföljningsundersökningarna av virussjukdomar hos fiskar görs vid temperaturer under 14˚C.

IPN-virusen hör till birnavirusen och de kan indelas i sju genogrupper (1-7). Största delen av de IPN-virusstammar som isolerats hos laxfiskar i Europa hör till genogrupperna 2 och 5, varav virusen i genogrupp 2 orsakar lindrigare sjukdomssymtom än virusen i genogrupp 5. Det finska inlandet är fritt från IPN-virussmitta tillhörande genogrupp 5 och IPN-virussmitta i genogrupp 5 i insjöområdet är således en djursjukdom som berörs av ytterligare garantier och som ska bekämpas och omedelbart anmälas. I havsområdet hittas IPN-virussmitta i genogrupp 2 och 5 i några anläggningar varje år.

Läs mer:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Sjukdomar hos fiskar och kräftor

Evira.fi > Djur > Djurhålsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > Infektiös pankreasnekros IPN

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ny lagstiftning om försöksdjur i kraft 1.8.2013

Lagstiftningen om försöksdjur reviderades 1.8. Då trädde en ny lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt två kompletterande förordningar i kraft. Genom reformerna genomförs EU:s nya försöksdjursdirektiv, vars centrala syfte är att främja principen om ersättning, begränsning och förfining (de s.k. 3 R:ns princip). Genom reformen koncentreras tillsynen över försöksdjursverksamheten till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland.

Försöksdjursdirektivets centrala syfte är att främja de s.k. 3 R:ns princip (replacement, reducement, refinement), dvs. principen om ersättning, begränsning och förfining. Enligt principen får djur hållas och användas för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål endast av behövliga och viktiga orsaker och man ska alltid försöka ersätta användningen av djur med andra metoder när det är möjligt. Antalet djur som används ska begränsas till ett minimum och om det är nödvändigt att tillfoga djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men, ska de begränsas till ett minimum.

Vid reformen bland annat preciseras kraven på verksamhetsutövarnas lokaler och personal samt på djurhållningen och djurens skötsel. Verksamhetsutövarna ska i fortsättningen utse en djurskyddsgrupp, till vilken hör åtminstone en veterinär, den person som ansvarar för djurens välbefinnande i anläggningen samt en forskarmedlem. Gruppen ger personalen råd i frågor som gäller djurens välbefinnande och utvecklar uppföljningen och övervakningen i anslutning till djurens välbefinnande i anläggningarna. Nya krav hänför sig också till personalens kompetenskrav och ansvarspersonernas uppgifter. Det föreskrivs bland annat noggrannare än nu om uppgifterna för den veterinär som verksamhetsutövaren utsett. Också kraven på djurhållningen och djurens skötsel preciseras. Samtidigt stiger kraven på djurhållningsplatsens yta. Till kraven på yta hänför sig en övergångsperiod som går ut i slutet av 2016.

För att främja principen om ersättning, begränsning och förfining inrättas en delegation. I enlighet med direktivet ska nämnden ge råd åt behöriga myndigheter och verksamhetsutövare i frågor som rör bästa praxis för införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel och användning av djur. Delegationen ska också utveckla informationen i anslutning till försöksdjursverksamheten och delta i samhällsdebatten om försöksdjur. Delegationen ska samarbeta med motsvarande organ i andra EU-länder.

Allmänhetens tillgång till information användning av djur för vetenskapliga ändamål utökas. I fortsättningen ska det offentliggöras en för allmänheten avsedd icke-teknisk sammanfattning över alla projekt som beviljats godkännande. Sammanfattningen ska innehålla information om försökets syften, skadan och nyttan med det de djur som används vid försöket samt en utredning om hur de s.k. 3 R:ns princip har iakttagits i projektplaneringen. Avsikten är att publicera sammanfattningarna på godkännandenämndens webbplats.

En del av projekten ska i fortsättningen utvärderas i efterhand efter att projektet upphört. Vid utvärderingen i efterhand tar man ställning till hur syftet med projektet har uppnåtts, den skada som orsakats djuren och har det under projektet framkommit omständigheter som man borde beakta i fortsättningen för att främja de s.k. 3 R:ns princip. Informationen från utvärderingen i efterhand fogas också till sammanfattningarna för allmänheten.

Tillsynen över försöksdjursverksamheten koncentreras till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland. Vid brådskande tillsynsuppgifter kan de anlita andra regionförvaltningsverk som hjälp. Tillsynen blir mer systematisk än nu och dessutom riskbaserad. I fortsättningen ska en del av inspektionerna göras utan förhandsanmälan.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 162 108

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Evira undersöker orsaken till valpdöd

Under våren och sommaren 2013 har flera hunduppfödare varit i kontakt med Livsmedelssäkerhetsverket Evira direkt samt med enskilda veterinärer, eftersom det för flera tikar har hänt att hela valpkullen dött före två veckors ålder. Hos en del uppfödare har valpdöden även drabbat olika hundraser.

Från några kullar har enstaka valpar skickats till Evira för undersökning. Utifrån de undersökta valparna går det inte ännu att ta ställning till vad som orsakat den ökade valpdödligheten. På basis av undersökningarna är det i alla fall klarlagt att det inte handlar om herpesvirusinfektion hos hunden. Evira försöker utreda om det finns en gemensam nämnare för valpdöden hos olika uppfödare. Därför skulle det vara bra om döda valpar i åldern 1-2 veckor skickas till Evira för undersökning.

Valparna kan skickas till Evira för undersökning utan att man särskilt behöver kontakta Evira i förväg. Obduktionspaketet för valpar omfattar undersökning av tre valpar som hör till samma kull och är under åtta veckor gamla. Priset för undersökningen är 92 €. Läs anvisningarna för insändning och fyll omsorgsfullt i undersökningsremissen för obduktion av hobbydjur.

Det rekommenderas att dräktiga tikar och tikar med nyfödda valpar skyddas mot nya smittor i den mån det är möjligt. Därför är det bra att undvika att tiken har direkt kontakt med hundar som deltagit i olika hundevenemang.

Läs mer:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Provtagning och insändning av prover
> Packning och insändning

Prislista > Djursjukdomsundersökningar

Remiss > Undersökningsremiss för obduktion av hobbydjur

Mer information:
forskningsenhetsdirektör Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Harpest vanligast i slutet av sommaren

Harpest är en zoonos, dvs. en sjukdom som smittar mellan människa och djur. Den orsakas av bakterien Francisella tularensis som kan smitta många djurarter på olika sätt. Harpest dvs. tularemi är en sjukdom som förekommer särskilt i slutet av sommaren. Sjukdomen sprids med blodsugande insekter, och därför är harpest vanligast under varma årstider.

Harpest förekommer på olika håll i Finland, och enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras material mest i Österbotten. Antalet sjukdomsfall varierar från år till år.

Sjukdomen sprids på många sätt
En mycket liten mängd tularemi-bakterier kan framkalla sjukdomen hos människor. I allmänhet är det via myggbett som människor blir smittade. För att förebygga smitta gäller det att skydda sig mot insektsbett när man rör sig i skogen på sensommaren.

Hos människan är hög feber och svullna lymfkörtlar symptom på harpest. Om bakterien hamnar i ögonen orsakar den bindhinneinflammation.

Normalt smittar harpest inte från människa till människa.

Flera djurarter kan insjukna men intensiteten varierar mellan olika arter. Skogs- och fältharar insjuknar lätt i harpest, och i allmänhet dör de snabbt efter att ha blivit smittade. Gnagare (sorkar, möss, lämlar, bisamråtta, bäver) bär ofta på harpestbakterien i naturen.

”Hundar är mycket motståndskraftiga mot harpest. I den vetenskapliga litteraturen beskrivs bara enstaka fall där hundar insjuknat i harpest, och även kaniner har mycket bättre motståndskraft än harar. Fall där katter insjuknat har rapporterats, vilket antagligen har att göra med att katter fångar smågnagare”, berättar specialforskare Minna Nylund.

Om man hanterar djur som dött i harpest kan man bli smittad via sår på händerna eller slemhinnorna. Andra infektionsvägar är andningsluften samt vatten eller livsmedel som innehåller bakterier. I djupfryst kött kan bakterien överleva upp till tre år.

Evira undersöker vilda djur
Undersökningen av vilda djurs dödsorsak har inom Evira centraliserats till verksamhetsstället i Uleåborg. Döda skogs- eller fältharar kan skickas dit. Adress: Evira, Matkahuolto, Uleåborg. Evira betalar sändningskostnaderna.

Döda djur får inte vidröras med bara händer, och händerna ska tvättas omedelbart efter hanteringen.

Förpacknings- och sändningsanvisningar för djur som skickas till djurpatologiska undersökningar, samt adresser

Djur som skickas till Evira ska alltid förses med följesedel

Läs mer om harpest på Eviras webbplats och på THL:s webbplats (på finska)

Kontakta gärna Evira per telefon innan du skickar ett dött djur
tfn 040 515 4325

Ytterligare information:
specialforskare Minna Nylund
forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 040 489 3393 eller verksamhetsstället i Uleåborg tfn 040 515 4325.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Påminnelse om hantering och förvaring av narkotiska medel

Det finns särskild lagstiftning om narkotiska medel som en veterinär bör känna till och beakta i sitt vardagliga arbete. Syftet med lagstiftningen är å ena sidan att förhindra illegal verksamhet med anknytning till narkotiska medel och å andra sidan att möjliggöra ändamålsenlig medicinsk användning av dessa medel. Man måste vara noggrann då man handskas med läkemedel som innehåller narkotiska medel och förvara dem på ett separat låst ställe dit inga utomstående har tillträde. Dessutom ska en veterinär föra separat bok över användning och förstöring av narkotiska medel.

Läkemedel avsedda för djur som innehåller narkotiska medel kan innehålla sådana medel som kan missbrukas. Därför är det ytterst viktigt att de narkotiska medel som en veterinär innehar skyddas mot stöld.

Ett för hundar avsett preparat som innehåller fentanyl och ges transdermalt har beviljats centraliserat försäljningstillstånd och kommer ut i handeln inom snar framtid. Endast veterinärer får dosera preparatet. Då läkemedlet smetats på huden torkar det snabbt och fentanylen sugs genom hundens hud.

Då det inte funnits något godkänt preparat för djur på marknaden, har man för hundar använt för människor avsedda plåster som innehåller fentanyl. Enligt kaskadregeln ska man för djur alltid i första hand använda sådana preparat som godkänts för djurarten i fråga eller en annan djurart. I fortsättningen ska man således använda det för hundar godkända preparatet i stället för plåster. Fördelen med en lösning som ges trandermalt är att inga plåster med läkemedelsrester blir kvar. Trots detta bör veterinären komma ihåg att missbruk av fentanyl är vanligt. Därför ska enstaka öppnade paket också under arbetsdagen förvaras i ett låst utrymme.

Mera information
Veterinär Tita-Maria Muhonen, tita-maria.muhonen@fimea.fi, tfn 029 522 3394 (Fimea)
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi, tfn 040 489 3352 (Evira)

Lagstiftning
Narkotikalag (373/2008)
Statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008)
Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Veterinärsvårdsmyndighet i Finland – utbildning i september-oktober 2013

Kursens målsättning är att ge deltagarna en helhetsbild av tjänsteveterinärens arbetsfält och tillhörande gemenskaps- och nationell lagstiftning. Under utbildningen blir man förtrogen med arbetet som tjänsteman samt får man grundläggande juridisk kunskap med vars hjälp man klarar sig i den djungel av krav som hör till myndighetsverksamheten. Under kursen behandlas central lagstiftning med anknytning till djursjukdomar, livsmedelskontroll, veterinärvård och djurskyddstillsyn.

Målgrupp
• Veterinärer som legitimerats i ett annat EU/EES-land än Finland: genom att avlägga kursen får man behörighet att verka som sådan kommunalveterinär med tillsynsuppgifter som avses i förordningen om veterinärvård (1031/2009).

Tidtabell och plats
Utbildningen genomförs i tre tvådagarsperioder:
• 16-17.9 Veterinären som tjänsteman
• 14-15.10 Djurskydds- och djursjukdomslagstiftning
• 31.10-1.11 Livsmedelslagstiftning

Kursen hålls på Evira (Helsingfors, Vik), det är inte möjligt att delta genom videokontakt.

Kursens innehåll
Utbildningen omfattar tre tvådagars utbildningsperioder. Till utbildningen hör utöver detta förhandsuppgifter och övningar samt kursdagbok.
Ämnesområdena som behandlas under kursperioderna kan ännu specificeras och flyttas från en period till en annan.

Anmälan
Till utbildningen antas 40 deltagare. Sådana deltagare som behöver utbildningen för att få behörighet för sina arbetsuppgifter prioriteras.
Veterinärer som avlagt examen i andra EU/EES-länder än Finland bör delta i alla kursdagar och avlägga de uppgifter och förhör som hör till kursen för att få behörighet.
Ifall det blir över 40 sökande förbehåller sig Evira rätt att välja deltagare efter detta behov.

Kursanmälan görs via Eviras Utbildningstjänst > https://service.concretio.fi/Pages/Login.aspx
Mera information: koulutus@evira.fi
Tekniska arrangemang: kurssekreterare Armi Juselius (förnamn.efternamn at evira.fi)
Frågor om innehåll: Outi Parikka och Sanna Hellström

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Svara och påverka: Hur borde rekommendationerna om mikrobläkemedel uppdateras?

De nationella användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur uppdateras med fem års mellanrum. Rekommendationerna har senast uppdaterats 2009, så nu är det dags för en ny uppdateringsrunda. Liksom tidigare bereds rekommendationerna i en expertgrupp och sänds för utlåtande till ett stort antal instanser innan de publiceras.

De nuvarande rekommendationerna har följt samma modell ända sedan 1996. För alla viktiga djurarter har getts egna mikrobläkemedelsrekommendationer i tabeller enligt diagnos. Mikrobläkemedlen har indelats i mikrobläkemedel som ska användas i första och i andra hand. I rekommendationerna har inte tagits ställning till doserna eller kurernas längd.

Innan uppdateringsarbetet påbörjas vill Evira höra veterinärernas åsikt om rekommendationerna och hur de kunde utvecklas. Är rekommendationerna just som du vill att de ska vara? Eller anser du att de nuvarande rekommendationerna är onödiga i något avseende? Besvara enkäten och påverka de framtida rekommendationerna.

Svarstiden pågår till 30.8.2013.

Du kommer till enkäten via denna länk:
www.webropolsurveys.com/S/79F10A9966E111F2.par


Användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur:
www.evira.fi/portal/se/om+evira/publikationer/?a=view&productId=135

Mera information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400