Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om identifiering av hästdjur

Europeiska gemenskapernas kommission förordning (EG) nr 504/2008 om identifiering av hästdjur har trätt i kraft den 1 juli 2009. Förordningen gäller alla hästdjur som är födda inom EU och som förts in till EU (bl.a. hästar, ponnyhästar, åsnor, zebror samt korsningar mellan dessa), oberoende av för vilket hobby- eller annat ändamål djuren hålls eller av om djuren i sinom tid hamnar i livsmedelskedjan eller inte. Syftet med förordningen är att förtydliga och förenhetliga identifieringen av hästdjur och praxis för utfärdande av identitetshandlingar i EU:s olika medlemsstater.

För hästdjur utfärdas på ansökan av djurets ägare eller innehavare en identitetshandling för djurets hela livstid, som upptar dess unika livslånga nummer och andra uppgifter om djuret. Djuret märks med en mikrochip-transponder som entydigt kopplar identitetshandlingen till djuret. Identitetshandlingens uppgifter om djuret, transpondern samt den person till vilken identitetshandlingen utfärdats ska registreras i det utfärdande organets databas. En ersättande identitetshandling eller ett duplikat kan utfärdas endast av särskilda skäl.

I förordningen indelas djuren i två kategorier:
1) Registrerade hästdjur är
a) de hästdjur vilkas härstamning har fastställts i enlighet med definitionerna av rasen och djuren på den grunden är berättigade till införande i den rasens stambok och som har en identitetshandling utfärdad av en godkänd stambokförande sammanslutning eller organisation och
b) de hästdjur som har en identitetshandling utfärdad av en internationell sammanslutning eller organisation i något land som har tillsyn över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning.
2)Andra hästdjur, för vilka EU-förordningen använder uttrycket ”hästdjur för avel och produktion”, är till exempel sådana ridhästar och ponnyhästar vars härstamning inte är känd eller inte har registrerats i enlighet med kraven för stamboksföring av och som inte heller har identifierats av en internationell sammanslutning eller organisation som har tillsyn över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning.

Identifiering av djur som är födda innan förordningen trätt i kraft
Hästdjur födda före den 1 juli 2009 som har en identitetshandling utfärdad av en medlemsstat inom EU eller en myndighet i en stat utanför EU eller en organisation som för stambok eller en internationell organisation som har tillsyn över hästar avsedda för tävling eller kapplöpning, är enligt EU:s förordning ändamålsenligt identifierade och behöver inte identifieras på nytt, oavsett om djuren hör till kategorin ”registrerade hästdjur” eller ”andra hästdjur”.

De hästdjur som är födda före den 1 juli 2009 och som inte har en identitetshandling och vars identifiering inte har påbörjats före detta datum är enligt EU:s förordning oidentifierade djur. Dessa djur ska identifieras senast vid utgången av 2009. I samband med identifieringen kan djurets ägare eller innehavare märka djuret med en transponder. Det är inte obligatoriskt att märka äldre djur, men det rekommenderas. Den djurhållare som har ägande- eller annan besittningsrätt till djuret ansvarar för identifieringen.

Identifiering av djur som är födda efter det att förordningen trätt i kraft
Ansvaret för identifiering av föl födda den 1 juli eller efter detta datum åligger den djurhållare som har ägande- eller besittningsrätt till djuret när det föds. Djuret ska identifieras senast vid utgången av födelseåret eller inom 6 månader från födseln, beroende på vilken tidpunkt som infaller senare. Dessa djur ska förses med en transponder vid identifieringen.

Identitetshandlingen ska alltid vara med
Identitetshandlingen ska alltid finnas till hands i det förvaringsutrymme där hästdjuret hålls. Likaså ska identitetshandlingen alltid medfölja hästdjuret under förflyttning. Efter det att EU:s förordning har trätt i kraft får Finland inte ta emot ett hästdjur från en annan medlemsstat utan medföljande identitetshandling. Ifall en identitetshandling inte medföljer djuret ska djuret återförvisas till utförselstället. Finland kan inte låta identifiera hästdjur som inte har identitetshandlingar. På motsvarande sätt ska ägaren eller innehavaren se till att hästdjur som förflyttas till en annan medlemsstat åtföljs av de identitetshandlingar som krävs för att rörligheten inom EU ska ske bekvämt.

Import av hästdjur
När hästdjur importeras från länder som ligger utanför EU eller EES ska djurets identitetshandlingar registreras i Suomen Hippos databas eller om hästen hör till kategorin ”andra hästdjur” krävs att djuret identifieras. Dessa åtgärder ska vidtas inom 30 dygn efter det att tullformaliteterna avslutats. Till exempel Island hör till EES-området endast i fråga om fiskeprodukter. Vid import av registrerade hästar till Finland från Island ska man således gå till väga som vid import av ”registrerade hästdjur” från vilket annat land som helst utanför EU; identitetshandlingarna registreras i Suomen Hippos databas. Hästarna identifieras dock inte på nytt.

Närmare anvisningar och övervakning
För närvarande bereder Livsmedelssäkerhetsverket närmare anvisningar för ägare och innehavare av hästdjur vilka tas i bruk under hösten. Livsmedelssäkerhetsverket ansvarar även för övervakningen av att förordningen iakttas.

Mer information:
Veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 4287,

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400