Finlands beredskap för djursjukdomar inspekteras i september

Auditörer från FVO, det vill säga EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, reser omkring i Finland den 3 – 7 september 2012. Syftet med auditeringen är att se till att Finlands beredskap för djursjukdomar som sprider sig med lätthet är tillräcklig och att beredskapsplanerna är uppdaterade. Utöver detta följer man via auditeringen att bestämmelserna om djurens välbefinnande beaktas tillräckligt i fall då djur avlivas i samband med epidemier.

» Läs mera

Remissblanketter för undersökningar uppdateras

Telefonnumret till Eviras växel ändrades på våren. På grund av detta uppdaterar vi också kontaktuppgifterna på remissblanketterna.

» Läs mera

Sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion

Den finländska kalkonproduktionen har krympt och lönsamheten har försämrats under 2000-talet. Ekologisk produktion kunde vara ett sätt att främja kalkonproduktionen. Evira deltar i projektet ”Inledande av ekologisk kalkonproduktion” genom att forska sjukdomsskydd.

» Läs mera

Sjukdomen IPN har åter påträffats i regnbågsyngel i insjöområdet

I två fiskodlingsanläggningar i insjöområdet har i juli konstaterats sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros). Den ena anläggningen ligger i vattendraget Kymmene älv och den andra i Vuoksen. Förra gången påträffades sjukdomen i insjöområdet i mars detta år, då i vattendraget Kymmene älv.

Läs mera på Eviras webbplats

Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland

Införselkraven för sällskapsdjur ändrades i början av 2012 och nu har en ny liten ändring skett i fråga om kraven. Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland. I övrigt förblir resebestämmelserna likadana som tidigare. Behandling mot ekinokockos krävs fortfarande om hunden kommer till Finland via Sverige eller andra länder utom Norge, Malta, Storbritannien eller Irland.

Läs mera på Eviras webbplats

Trygg införsel av sällskapsdjur – den publicerade broschyren kan nu beställas på Eviras webbplats

Broschyren ”Trygg införsel av sällskapsdjur - Införsel av hundar, katter och illrar till Finland från EU och länder utanför EU” har publicerats. Då djursjukdomsläget ändras kan det också bli ändringar i införselkraven. På grund av detta är broschyrens syfte att handleda dem som planerar att föra in sällskapsdjur så att de bekantar sig med de korrekta och uppdaterade införselkraven på Eviras webbplats. Broschyren kan laddas ner eller beställas avgiftsfritt på Eviras webbplats.

Brochyren på Eviras webbplats

Binas hälsa främjas med gemensamma krafter

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i forskning som inleds i Finland där man undersöker förekomsten av och orsaken till dödlighet bland bin. Information erhålls särskilt om det, vilken roll kvalstret Varroa destructor och anknytande virussjukdomar spelar i bisamhällenas undergång. Projektet erbjuder biodlarna som får möjlighet att delta i undersökningen ett unikt tillfälle att få information om bisamhällenas övervintring och hälsotillstånd.

Läs mera på Eviras webbplats

Minneslista för dem som skaffar sommarhönor

På Eviras webbplats finns en minneslista som är avsedd för dem som överväger att skaffa sommarhönor. I minneslistan har samlats sådana krav i lagstiftningen om hönshållning som alla som håller hönor, också sommarhönor, borde känna till. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor.

Läs mera på Eviras webbplats

Eviras effektiverade undersökningar av kastningsfall hos nötkreatur, får och getter samt orsaker till missbildningar hos kalvar, lamm och killingar fortsätter till 31.5.2013

Eviras undersökning av prover av kastningar och missbildningar är avgiftsfri för producenten. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset under riskperioder och alltid andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013 och förutsätter inte misstanke om Schmallenbergviruset.

» Läs mera

Broschyrerna Djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Evira håller på att uppdatera broschyrerna För friska och välmående husdjur, där man har samlat innehållet i djurskyddsbestämmelser som gäller djurens välbefinnande. I samband med detta ändras broschyrernas namn.

» Läs mera

En utredning av de biologiska riskerna med obehandlad mjölk har gjorts

I Finland har mjölken redan i över 50 års tid huvudsakligen sålts pastöriserad och några system som upprätthåller livsmedelssäkerheten har byggts upp för att trygga kvaliteten på pastöriserad mjölk. Enligt utredningen opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier, som äventyrar livsmedelssäkerheten och orsakar sjukdomar. Uppföljningen av bakterier varierar betydligt på mjölkgårdarna och i de anläggningar som producerar obehandlad mjölk.

Läs mera på Eviras webbplats

Ge respons på Saparo

Vi är intresserade av önskningar, kommentarer och utvecklingsförslag. Om vilka ämnen är du intresserad av att läsa i Saparo? Hurdan information önskar du få via Saparo?

Responsbox

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400