Ljusintensiteten i svinstallet nytt kontrollobjekt i övervakningen av tvärvillkoren

Listan på lagstadgade skötselkrav som skall kontrolleras i samband med övervakningen av stöden till gårdarna har uppdaterats i statsrådets nya förordning från jord- och skogsbruksministeriet. I samband med övervakningen av att tvärvillkoren följs kommer man detta år som ny sak att fästa uppmärksamhet bl.a. vid att belysningen i svinstallet är tillräcklig. Kraven som gäller utfodring och vattning av djuren har också förenhetligats.

Tvärvillkoren som utgör ett villkor för de flesta stöden till jordbrukarna ingår i redan befintlig lagstiftning och medför inga nya krav för gårdarna. I samband med övervakningen av tvärvillkoren kontrolleras vissa i förväg fastställda krav i lagstiftningen eller s.k. indikatorer, av vilka en del gäller produktionsdjurens välbefinnande. Producenten skall ändå följa alla krav i lagstiftningen.

Senast nu skäl att säkerställa att belysningen i svinstallet är tillräcklig

Enligt djurskyddskraven som ställts på svinhållning skall ljusintensiteten i utrymmen där svin hålls vara minst 40 lux under minst 8 timmar per dag. Som nytt kontrollobjekt i övervakningen av tvärvillkoren har indikatorgruppen för djurens välbefinnande på kommissionens krav kompletterats med ett krav som gäller belysningen i svinstallar.

Länsveterinärerna på regionförvaltningsverken som övervakar tvärvillkoren kan mäta ljusintensiteten i svinstallet i samband med kontrollen. Om man vill mäta ljusintensiteten i sitt eget svinstall kan man be en rådgivare på till exempel Pro Agria om hjälp.

Att djuren får tillräckligt med foder och vatten övervakas för alla produktionsdjurs del

Kraven på utfodring och vattning av djuren har redan tidigare övervakats i tvärvillkoren. Nu har de kraven förenhetligats så, att man utöver de särskilda villkoren för enskilda djurarter för alla djurarters del skall övervaka att de allmänna bestämmelserna i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen om tillräcklig utfodring och vattning av djuren följts på gården.

De övriga kraven förblir huvudsakligen oförändrade

Kraven på bok som skall föras över medicinsk behandling av produktionsdjuren är de samma som under tidigare år också, men övervakningen av bokföringen har avskiljts från indikatorgruppen för djurens välbefinnande som en egen ämnesgrupp. Därför breddas en försummelse i bokföringen över läkemedelsbehandlingar inte längre till kontroll av djurens välbefinnande i tvärvillkoren.

Primärproducenten skall fortsättningsvis utarbeta en skriftlig beskrivning av egenkontrollen, men den kontrolleras inte längre som sådan i övervakningen av tvärvillkoren. På mjölk- och äggproduktionsgårdar skall företagaren ändå påvisa bland annat att hanteringen av avfall och farliga ämnen sker på korrekt sätt. Gården skall också vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att sjukdomar sprider sig då djur tas emot på gården. På mjölkproduktionsgårdar skall också påvisas att man sett till att skadedjur bekämpas. Om problem i verksamheten på gården uppdagats i samband med den officiella kontrollen, skall företagaren vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till saken.

Läs mer:

Täydentäviin ehtoihin muutoksia (på finska, Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 3.2.2012)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (Statsrådets förordning 1382/2011):

Tvärvillkor (Evira)

Djurskyddskrav vid svinhållning (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 14/VLA/2002)

Mer information:
Överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 8308404 (djurens välbefinnande)
Sektionschef Pirjo Korpela, tfn 050 386 8429 (primärproduktion)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400