Rabiesfall i Finland - vad bör veterinären komma ihåg?

Hos en valp som kom till Finland från Indien i början av november konstaterades rabies 14.11.2007.
Valpen kom till Finland tillsammans med sin ägare och tullmyndigheterna hade kontrollerat valpens handlingar.

Saken kom till myndigheternas kännedom sedan importörens släktingar hade tagit kontakt med stadsveterinären, varvid det framgick att hunden inte hade uppfyllt importkraven. När ett djur inte uppfyller importkraven ska det skickas tillbaka till ursprungslandet eller avlivas.

Hundvalpen avlivades efter fem dagars vistelse i Finland på grund av sin dåliga allmänkondition (feber, apati) och skickades till Evira för undersökning. Vid obduktionen konstaterades bruten käke, osteomyelit och enkefalit hos valpen. Rabies säkrställdes vid Eviras undersökning 14.11.2007.

Fallet visar än en gång hur lätt rabies och andra farliga djursjukdomar kan komma in i vårt land tillsammans med importerade djur.

Det finns noggranna importkrav för djur som förs in i Finland och det antas att de som för in djur följer dem. Åtgärder måste alltid vidtas när veterinären misstänker att kraven inte har följts. I första hand tar veterinären kontakt med länsveterinären, som ger närmare åtgärdsanvisningar. Vid Evira håller man på och bereder skriftliga åtgärdsanvisningar för länen. Kommunalveterinären är den instans som i praktiken vidtar nödvändiga åtgärder.

Hunden/katten ska för det första isoleras så snabbt som möjligt, så att kontakter med djur och människor minimeras. Anvisningarna om isolering ges alltid skriftligt och isoleringsstället ska godkännas vid ett särskilt besök. På isoleringsstället får djuret inte komma i kontakt med andra människor eller djur utom den person som fört in djuret i landet, som också ansvarar för skötseln av djuret under isoleringen. Kommunalveterinären inhämtar också nödvändiga tilläggsutredningar av djurets ägaren (hälsointyg, vaccinationsintyg, identifieringsmärkning, rabiesantikroppstest, andra omständigheter i anslutning till införseln). Om det efter tilläggsutredningarna konstateras att djuret inte uppfyller importkraven, återsänds djuret till ursprungslandet eller avlivas omedelbart. Ett undantag utgör avsaknad av echinococcosmedicinering. Då kan tjänsteveterinären ge medicineringen på ägarens bekostnad.

Kommunalveterinären skriver också förvaltningsbeslutet när djuret har förts in från ett EU-land eller Norge, i annat fall görs det av Evira. Förvaltningsbeslutet skickas till länsveterinären och Eviras enhet för djurhälsa och välmående för kännedom. Om djuret återsänds till ursprungslandet, måste mottagarlandets samtycke till återsändningen fås liksom en skriftlig försäkran från tullen att djuret har lämnat Finland.

Det kommer att ordnas skolning åt tullens tjänstemän för att intesifiera importövervakningen. Första skolningen tog plats den 13.12.2007.

Importkraven för hundar och katter finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/inforsel_och_utforsel/hundar__katter_och_illrar/

Mera information:
Veterinärinspektör Lea Pessi, tfn 020 77 24331

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400