Hästinfluensa har konstaterats i Södra Finland - det finns skäl att skicka prover för att utreda epidemin

I början av april konstaterades en luftvägssjukdom hos travhästar i Södra Finland. Symptomen är feber, rinnande näsborrar och hosta. Infektionen har utvecklats till en epidemi åtminstone i Södra Finland och i Österbotten. Det virus som konstaterats i de luftvägsprov som skickats till Evira typbestämdes som hästinfluensavirus A2 (H3N8) och det är av s.k. amerikansk typ.

» Läs mera

Hälsokontroll av ai-galtar; djursjukdomar som skall bekämpas

En ny förordning om hälsokontroll av galtar som används för artificiell inseminering trädde i kraft 15.3.2007. Förordningen ersätter JSM:s tidigare cirkulärbrev om hälsokrav för galtens sperma samt JSM:s beslut om programmet för frivillig hälsoövervakning av svinhus. Ursprungsanläggningarna för galtar som används för artificiell inseminering övervakas nu inom ramen för SIKAVA:s speciella nivå för förnyelsedjurproduktion eller på motsvarande sätt.

» Läs mera

Förordningen om handel med fisk, kräftdjur och blötdjur på den inre marknaden reviderades

Den nya förordningen (312/2007, Ea 13) trädde i kraft den 4 april och ersatte jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (10/1998) om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur. Förordningen gäller djursjukdomsvillkoren för levande fiskar, blötdjur (bl.a. musslor) och kräftdjur (bl.a. kräftor) både från naturvatten och från odlingsanstalter samt djursjukdomsvillkoren för orensad odlad fisk vid import från EU-området och export till andra medlemsländer.

» Läs mera

Den från VHS-virussjukdomen fria zonen utvidgades till sjöområdet i Finland

Finland har nu till stora delar godkänts som ett fritt område med avseende på av laxfiskarnas VHS-virussjukdom. Undantag utgörs av landskapet Åland samt kommunerna Pyttis, Nystads, Pyhäranta och Raumo som är områden där det finns begränsningar med avseende på VHS (D 137, D 138, D 139). Tidigare hade endast Finlands insjöområde godkänts som sjukdomsfritt område.

» Läs mera

Broschyren om införsel av hundar, katter och frettar har reviderats

Evira har reviderat införselbroschyren för hundar, katter och frettar. Broschyren finns på finska, svenska, engelska och ryska. Den tryckta broschyren kan beställas direkt från Evira avgiftsfritt. Beställningen kan göras per e-post: tilaukset@evira.fi eller per telefon, tel. 020 77 25104 eller 020 77 24062. Beställningen kan också lämnas via Eviras webbsidor på adressen: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/
Leveranstiden för beställningarna är cirka två veckor. Broschyren finns i PDF-form på Eviras webbsidor.

Konsumentbroschyrer om tillsatser att få

Evira har förnyat de för många konsumenter redan bekanta broschyrerna över tillsatser, häftet Nyckel till E-koderna och broschyren Tillsatser i livsmedel. Broschyrerna finns att få på såväl finska som svenska.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Hästinfluensa har konstaterats i Södra Finland - det finns skäl att skicka prover för att utreda epidemin

I början av april konstaterades en luftvägssjukdom hos travhästar i Södra Finland. Symptomen är feber, rinnande näsborrar och hosta. Infektionen har utvecklats till en epidemi åtminstone i Södra Finland och i Österbotten. Det virus som konstaterats i de luftvägsprov som skickats till Evira typbestämdes som hästinfluensavirus A2 (H3N8) och det är av s.k. amerikansk typ.

Hästinfluensa är en virussjukdom hos hästar och det sprider sig lätt. Den sprider sig antingen direkt från en häst till en annan eller via sekret (slem från näsborrar samt spott) från smittade hästar. Sjukdomen diagnostiseras på basis av kliniska symptom samt påvisad höjning av virus- eller antikroppsnivån. Vid misstanke av influensa tar man ett slemprov ur djurets näsborrar för att konstatera viruset eller parserumprov för att konstatera höjd antikroppsnivå. Anvisningar för provtagning finns på Eviras webbsidor . Som prov kan skickas ett slemprov från näsborrar eller ett prov av lungsköljningsvätskan. Ett svepprov, som tagits med en torr topsysticka, eller sköljvätskan skickas till laboratoriet t.ex. i ett tomt serum- eller mjölkör. Näringslösningar som är avsedda för transport av bakteriologiska prov får inte användas för sändning av virusprov. Det skulle vara viktigt om man kunde ta provet under de första sjukdomsdagarna då virusen kan konstateras med största säkerhet.

Om man vill konstatera ökad antikroppsnivå som orsakas av ovannämnda virus skall man ta två serumblodprov av hästen. Det första provet tas i sjukdomens akuta fas och det andra provet omkring två eller tre veckor senare.

Sjukdomsutbrott har vanligen förekommit på ovaccinerade hästar. I några fall har också vaccinerade hästar haft hästinfluensa, men symptomen har vanligen varit lindriga. Det är viktigt att hästarna vaccineras. Alla hästinfluensavacciner som marknadsförs i Finland innehåller A2-virusets antigener.
Om man misstänker hästinfluensa hos djur som skall vaccineras, är det önskvärt att skicka ett slemprov från näsborrarna för att bestämma virustypen.

Genom att vaccinera hästarna kan man effektivt begränsa hästinfluensans spridning och till och med förebygga epidemier. Det bästa skyddet får man om man vaccinerar alla hästar i stallet. Vaccinens skydd mot hästinfluensa är kortvarigt varför hästarna bör vaccineras regelbundet, i en epidemisituation med till och med tre månaders mellanrum, för att upprätthålla ett tillräckligt skydd. Också en vaccinerad häst kan sprida sjukdomar även om den inte själv blir sjuk.

Ytterligare information:
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Miia Jakava-Viljanen, tel. 020 77 24587

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Hälsokontroll av ai-galtar; djursjukdomar som skall bekämpas

En ny förordning om hälsokontroll av galtar som används för artificiell inseminering trädde i kraft 15.3.2007. Förordningen ersätter JSM:s tidigare cirkulärbrev om hälsokrav för galtens sperma samt JSM:s beslut om programmet för frivillig hälsoövervakning av svinhus. Ursprungsanläggningarna för galtar som används för artificiell inseminering övervakas nu inom ramen för SIKAVA:s speciella nivå för förnyelsedjurproduktion eller på motsvarande sätt.

Samtidigt ändrades också JSM:s beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och JSM:s beslut om anmälning av djursjukdomar. De sjukdomar som skulle bekämpas endast i de svinhus som omfattades av det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet togs bort från listan över djursjukdomar som skall bekämpas och överfördes till listan över sjukdomar som skall anmälas. Listan över sjukdomar hos vattenlevande djur uppdaterades för att motsvara den internationella sjukdomsklassifikationen men det gjordes inga förändringar i fråga om sådana vattenlevande djur som förekommer i Finland. Listan över zoonoser som skall anmälas omedelbart utökades med West Nile fever och listan över zoonoser som skall anmälas en gång i månaden med EHEC-smittan. Listan över zoonoser som andra hälsovårdsmyndigheter omedelbart skall underrättas om utökades med West Nile fever, EHEC-smitta och fågelinfluensa samt salmonellasmittor som konstaterats på hästar, får och getter.

Ytterlkigare information:
Veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09 160 52433

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Förordningen om handel med fisk, kräftdjur och blötdjur på den inre marknaden reviderades

Den nya förordningen (312/2007, Ea 13) trädde i kraft den 4 april och ersatte jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (10/1998) om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur. Förordningen gäller djursjukdomsvillkoren för levande fiskar, blötdjur (bl.a. musslor) och kräftdjur (bl.a. kräftor) både från naturvatten och från odlingsanstalter samt djursjukdomsvillkoren för orensad odlad fisk vid import från EU-området och export till andra medlemsländer.

Genom den nya förordningen sätts de förändringar i EU-lagstiftningen i kraft som baserar sig på direktiven 91/67/EEG (fiskar) och 95/70/EG (blötdjur) samt de kommissionsbeslut som utfärdats med stöd av dem. Under de senaste åren har Finland uppnått en sjukdomsfri ställning i EU beträffande många sjukdomar, och dessa förutsatte förändringar på författningsnivå för villkoren för handel med levande djur och produkter. I praktiken innebär detta att exportmöjligheterna för levande fisk och rom har förbättrats väsentligt.

Det nya direktivet om djurhälsokrav för vattenlevande djur 2006/88/EG (fiskar, blötdjur, kräftdjur) publicerades i december 2006 men börjar tillämpas först 1.8.2008. I den nya förordningen om handel på den inre marknaden har beaktats de kommande förändringarna i den utsträckning som det varit möjligt, speciellt i de frågor (t.ex. dekorationsvattendjur) som inte regleras noggrant i de gamla direktiven som är i kraft i dag.

Anvisningarna för import och export av fisk finns på Eviras webbsida:
Anvisningarna för import och export av fisk (på finska,pdf)

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09 160 53280

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Den från VHS-virussjukdomen fria zonen utvidgades till sjöområdet i Finland

Finland har nu till stora delar godkänts som ett fritt område med avseende på av laxfiskarnas VHS-virussjukdom. Undantag utgörs av landskapet Åland samt kommunerna Pyttis, Nystads, Pyhäranta och Raumo som är områden där det finns begränsningar med avseende på VHS (D 137, D 138, D 139). Tidigare hade endast Finlands insjöområde godkänts som sjukdomsfritt område.

Ändringen har godkänts av EU:s ständiga kommitté för djurens hälsa och välfärd.
På Åland fortsätter man programmet för utrotning av VHS-sjukdomen. I kommunerna Pyttis, Nystad, Pyhäranta och Raumo pågår ett provtagningsprogram vars mål är att bevisa att VHS-sjukdomen har försvunnit. I dessa områden kan man söka om eventuell VHS-befrielse i slutet av året om de erforderliga proverna har tagits och sjukdomen inte påträffas.

I fråga om förordningarna om de begränsade områdena på Åland, i Pyttis och i Nystad-Pyhäranta-Raumo håller man på att utarbeta en ändring i vilken man förutsätter ett hälsointyg för fiskar som importerats till begränsningsområden. Ändringen baserar sig på direktivet som förutsätter hälsointyg alltid när fiskar förflyttar sig från den ena zonen till den andra. Kravet på intyg gäller i praktiken först fiskförflyttningar till begränsningsområdena i höst. Eftersom Finlands insjöområde och nästan hela sjöområde nu hör till samma zon med avseende på VHS-sjukdomen, behövs hälsointyg inte heller i framtiden i transporter inom inlandet eller från inlandet till sjöområdet med undantag av de partier som hamnar till VHS-begränsade områden. Från VHS-begränsade områden får fisk endast levereras i rensad form.

VHS är en virussjukdom som förekommer hos laxfiskar. Fiskarnas virussjukdomar smittar inte människor och det finns inget hinder för att använda fisk som livsmedel.
Frågan behandlas också i jord- och skogsbruksministeriets naturresursnyheter:
Zonen fri från virussjukan VHS blev större i Finland


Ytterligare information
Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09 160 53280

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Broschyren om införsel av hundar, katter och frettar har reviderats

Evira har reviderat införselbroschyren för hundar, katter och frettar. Broschyren finns på finska, svenska, engelska och ryska. Den tryckta broschyren kan beställas direkt från Evira avgiftsfritt. Beställningen kan göras per e-post: tilaukset@evira.fi eller per telefon, tel. 020 77 25104 eller 020 77 24062. Beställningen kan också lämnas via Eviras webbsidor på adressen:
http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/


Leveranstiden för beställningarna är cirka två veckor. Broschyren finns i PDF-form på Eviras webbsidor.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Konsumentbroschyrer om tillsatser att få

Evira har förnyat de för många konsumenter redan bekanta broschyrerna över tillsatser, häftet Nyckel till E-koderna och broschyren Tillsatser i livsmedel. Broschyrerna finns att få på såväl finska som svenska.

Nyckeln till E-koderna är avsedd för konsumenter som hjälp vid tolkning av tillsatserna som anges i påskrifterna på livsmedel. För företagare är detta ändå inte nog, utan de finner noggranna bestämmelser om användning av tillsatser i tillsatslagstiftningen. I broschyren Tillsatser i livsmedel presenteras tillsatsernas bruksändamål, gruppnamn, vad tillsatser tillverkas av, tillsynen över tillsatser och mycken annan för konsumenterna nyttig information om tillsatser. Det finns också att få en affisch med namnet ”Hur mycket tillsatser innehåller livsmedel?”.

Mer information om tillsatser finns i handboken om livsmedel, som finns på Eviras webbsidor i PDF-format.

Broschyrerna och affischen kan beställas gratis direkt från Evira. För beställningar på mer än 100 stycken eller över 2 kg debiteras postavgifter. Beställningen kan göras på telefonnumret 020 77 25104 eller 020 77 24062, på e-postadressen tilaukset@evira.fi eller på webbadressen:
http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/

Leveranstiden är cirka två veckor.

Man kan också fråga livsmedelstillsynsmyndigheterna i den egna kommunen om de har broschyrer att ge.

Evira förnyar som bäst också andra till konsumenter riktade broschyrer och informerar separat när de är färdiga.

Mer information om tillsatser, och broschyrer i pdf-format

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:

Läkemedelsförteckningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400