Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen.

» Läs mera

Ändringar i lagstiftningen om medicinbehandling av hästar

Kommissionens förordning (EU) 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur har trätt i kraft 16.2.2013.

» Läs mera

Importkrav som ska iakttas vid införsel av hobbyhöns

Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill fästa uppmärksamhet vid att det finns djursjukdomskrav även för införsel av hobbyhöns.

» Läs mera

Förpackning och insändande av prover av animaliskt ursprung till Evira

Veterinärerna ombes lägga märke till att Itellas och Matkahuoltos anvisningar ska iakttas vid insändande och förpackning av alla laboratorieprover.

» Läs mera

BSE-undersökningarna av friska nötkreatur upphörde 1.3.2013

BSE-undersökningarna av nötkreatur som fötts i Finland och vissa andra EU-länder och som slaktats friska upphörde i Finland 1.3.2013.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

Läkemedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år 21 – 22.5.2013.

» Läs mera

Se video om urvalsbaserade djurskyddsinspektioner

På Eviras webbplats har det lagts ut en video som riktar sig till producenterna och där processen för djurskyddsinspektioner som baserar sig på urval beskrivs från början till slut. I videon presenteras steg för steg hur djurskyddsinspektionen fortskrider på en mjölkboskapsgård. Videon (på finska) finns på adressen > EU-eläinsuojelutarkastus maitotilalla

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät under tiden 1.3–31.5.

Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller permanenta djurutställningar. Den lokala kommunalveterinären bör underrättas då man ämnar hålla fjäderfä utomhus.

Hos fåglar förekommer fortfarande högpatogena influensavirusstammar som framkallar sjukdom med kraftiga symptom. År 2012 har fågelinfluensafall hos fjäderfä rapporterats bl.a. i Asien, Mexiko och Sydafrika. Virusstammar, som lågpatogena H5- eller H7-typ virus, som har en låg sjukdomsframkallande förmåga, har konstaterats i ett flertal europeiska länder förutom hos vilda fåglar även hos fjäderfä. Ibland kan ett lågpatogent virus förändras så att det börjar framkalla allvarligare sjukdom.

Högpatogen fågelinfluensa har aldrig konstaterats i Finland. I kartläggningsundersökningar har konstaterats ett flertal lågpatogena fågelinfluensavirus hos vilda fåglar varje år. Även hos tamänder har en gång isolerats lågpatogent virus.

Skyddsåtgärderna för fjäderfä är avsedda att skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, men samma skyddsåtgärder skyddar fåglarna även mot andra smittsamma sjukdomar såsom Newcastlesjukan. Senast konstaterades Newcastlesjukan hos brevduvor i Finland i maj 2012. Man ska alltså sörja för att fjäderfä och sällskapsfåglar skyddas även under andra årstider.

Meddela symtom genast

Ägare till fjäderfä eller hobbyfåglar bör således genast informera kommunal- eller länsveterinären om han eller hon upptäcker sjukdomssymptom hos sina fåglar som tyder på fågelinfluensa, avvikande dödlighet eller förändring i produktionen. En minskning i vatten- eller foderkonsumtionen eller äggproduktionen kan vara tecken på att gården smittats med fågelinfluensa. Efter att tjänsteveterinären fått anmälan evaluerar han eller hon situationen och om ingen annan tydlig orsak till förändringarna hittas, skickar veterinären prover från fåglarna till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning.

Mera information om fågelinfluensa
Aviär influensa (fågelinfluensa)

Förordning 81/2011 om förebyggande av fågelinfluensa

Mera information:
Överinspektör Tiia Tuupanen, Evira, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3348, tiia.tuupanen@evira.fi
Veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 723 3887, katri.levonen@mmm.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ändringar i lagstiftningen om medicinbehandling av hästar

Kommissionens förordning (EU) 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur har trätt i kraft 16.2.2013.

I förordningen uppräknas de substanser som får användas för hästdjur för de förordningen nämnda ändamålen med sex månaders karenstid, bara veterinären gör en anteckning om medicinbehandlingen och karenstiden i läkemedelsdelen (avsnitt IX del III) i hästens identitetshandling. Förordningen är i kraft som sådan i alla medlemsstater, dvs. den orsakar förändringar i karenstiderna för läkemedel som används för hästar även i Finland.

Vissa nya substanser har lagts till i förteckningen. Nya substanser är bland annat triamcinolonacetonid, vasopressin och ranitidin, som man hittills har fått använda endast för hästar, i vilkas identitetshandling det står antecknat att de inte kommer att slaktas för att användas som livsmedel. Nu är karenstiden för läkemedelspreparat (bl.a. Kenacort-A, Pitressin och Ulcerguard) som innehåller dessa substanser sex månader och anteckning om medicinbehandlingen ska göras i läkemedelsdelen i hästens identitetshandling.

I den förteckning som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea för över läkemedelssubstanser och preparat avsedda för människor som på vissa villkor får användas för produktionsdjur kommer det att företas ändringar som berör några substanser till följd av kommissionens förordning. Information om dessa ges särskilt under våren.

Det behöver inte göras någon anteckning om användningen av preparat som innehåller substanser som är upptagna i förteckningen över hästmedicin i läkemedelsdelen i hästens identitetshandling om det i avsnitt IX del II i identitetshandlingen uppges att hästen inte är avsedd att slaktas för att användas som livsmedel.


Mera information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352 (Evira)
Veterinär Karoliina Laine, tfn 029 522 3371 (Fimea)
Veterinär Tita-Maria Muhonen, tfn 029 522 3394 (Fimea)

Den läkemedelsförteckning som Evira upprätthåller
Förteckningar över läkemedel

Fimea: Nödvändiga veterinärläkemedel som saknar försäljningstillstånd
www.fimea.fi/specialtillstand/nodvandiga_veterinarlakemedel_som_saknar_forsaljningstillstand

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Importkrav som ska iakttas vid införsel av hobbyhöns

Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill fästa uppmärksamhet vid att det finns djursjukdomskrav även för införsel av hobbyhöns.

Det har blivit allt populärare att ha hobbyhöns och många drömmer om sällsynta raser från utlandet. På Eviras webbplats finns nu en ny anvisning för den som importerar fjäderfä eller avelsägg av sådana från EU-länder för hobbyändamål. Misstankar om illegal import ska rapporteras till tjänsteveterinären.

Importören är alltid ansvarig för importpartiet. De som intresserar sig för hobbyhöns är ändå inte alltid medvetna om de djursjukdomskrav som gäller vid införsel av djur eller om sin skyldighet att ta reda på dem i förväg. På EU:s inre marknad finns inga regelrätta gränskontroller, vilket innebär att smuggling från i synnerhet EU-länder är enkelt. Veterinärer borde i samband med gårdsbesök informera personer som intresserar sig för hobbyhöns och överväger införsel, eller vid misstanke om importerade fåglar, fråga efter fåglarnas ursprung. Misstankar om illegal import ska anmälas till kommunal- eller länsveterinären. I Eviras nya anvisning för införsel av hobbyfåglar har man samlat alla lagstadgade krav som berör införsel. Alla importkrav som nämns i anvisningen måste uppfyllas när man importerar fjäderfä. Annars är importen illegal.

Ett parti som importerats till landet och inte uppfyller djursjukdomskraven kan sprida en djursjukdom som enligt lag ska bekämpas i landet, till exempel Newcastlesjukan. Vid illegal import kan importören ställas till svars för de kostnader som den illegala importen orsakat. Kostnaderna kan bli avsevärda om sjukdomen sprider sig till produktionsfjäderfä. Viruset kan sprida sig flera, upp till tio kilometer med vinden.

Läs mera:

Införsel, hobbyfjäderfä

Illegal införsel

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Förpackning och insändande av prover av animaliskt ursprung till Evira

Veterinärerna ombes lägga märke till att Itellas och Matkahuoltos anvisningar ska iakttas vid insändande och förpackning av alla laboratorieprover.

Rätt förpackade prover bevaras i undersökningsdugligt skick och transporteras på ändamålsenligt sätt.

Avsändaren ansvarar för att förpackningen är märkt enligt bestämmelserna och tål transporten utan att gå sönder. Om veterinären inte sänder provet själv, ska kunder som skickar in prover instrueras om förpackningar och märkningar. Vid misstankar om sjukdomar som ska bekämpas kommer man alltid särskilt överens om transporten med länsveterinären i varje enskilt fall.

Alla prover ska kylas ner till nästan + 0 C° innan de förpackas. Nedfrysning kan däremot skada undersökningarna eller i vissa fall rentav förstöra proverna med undantag för serum- och råmjölksprover.

Alla förpackningar som innehåller prover ska vara stadiga och tåla stötar och belastning under en normal transport.

Alla prover av animaliskt ursprung ska alltid förpackas i en förpackning som består av tre komponenter, varav två är täta med absorberande material emellan, samt en ytterförpackning.

1. Primärkärlet, den innersta vätsketäta förpackningen, som är i kontakt med provet, t.ex. ett tätt förslutet provrör eller provburk. Kring ett helt djur ska sättas rikligt med luftigt och upptorkande material, t.ex. tidningspapper eller en fodersäck, innan det lindas in i plast. Sommartid är det motiverat att placera kylklampar på olika ställen på kroppen. Om det är fråga om ett organprov, ska t.ex. folie eller bakplåtspapper, som inte fastnar i provytan, sättas mot provet. Först därefter sätts absorberande och luftigt tidningspapper eller motsvarande och provet försluts i en plastpåse. Rör med blodprover får inte röra vid varandra, utan de placeras i t.ex. wellpappfodral.

2. Sekundärförpackningen, det andra vätsketäta lagret, säkerställer att paketet inte börjar läcka under några omständigheter. Sekundärförpackningen kan vara en tätt försluten andra plastpåse eller en dubbel plastpåse/sopsäck för större prover.

3. En ytterförpackning, en stadig omslagsförpackning som tål hantering. Förpackningen kan t.ex. vara en stadig papplåda eller för mindre prover en styroxlåda.

Mellan primärkärlet och sekundärförpackningen ska det finnas så mycket absorberande material att det suger upp all vätska om förpackningen eventuellt går sönder under transporten.

Det ska säkerställas att ytterförpackningens botten håller och vid behov ska den förstärkas. Allt tomt utrymme i ytterförpackningen fylls med förpackningsmaterial, t.ex. bubbelplast eller tidningar så att den inre förpackningen inte kommer åt att röra sig under transporten. Undersökningsremissen innesluts i en plastpåse och placeras inne i paketet. Alla yttre fogar tejpas med stadig, bred förpackningstejp.

Avsändaren svarar alltid för avgifterna för prover som sänds till Evira, om det inte bestäms något annat.

När prover skickas via Itella ska man alltid använda svart-gulrandiga papplådor, eller vid behov någon annan stadigare förpackning, runt vilken man drar svart-gulrandig tejp. Dessutom ska förpackningen alltid förses med ett klistermärke eller märkas med texten UN 3373, biologinen aine, kategoria B, och på adresskortet väljer man tilläggstjänsten ”Specialhantering”. Paketet förses också med etiketten för ömtåligt. Försändelsen ska föras till postens butik eller säljställe, den får inte lämnas i en brevlåda. Maximivikten är 30 kg.

Till dörren-paket och expressbrev sänds alltid till verksamhetsenhetens gatuadress.

Paket som sänds via Matkahuolto förses med klistermärken för Bräckligt. Maximivikten är 55 kg.

De regionala verksamhetsenheterna ska informeras om bussens ankomsttid. Mera information fås från Itellas och Matkahuoltos webbplatser.

www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/diagnostiset_lahetykset_ohje_sv.pdf

www.matkahuolto.fi/sv/pakettjanster_for_privatpersoner/forpacka_paketet_korrekt/forpackningsanvisningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

BSE-undersökningarna av friska nötkreatur upphörde 1.3.2013

BSE-undersökningarna av nötkreatur som fötts i Finland och vissa andra EU-länder och som slaktats friska upphörde i Finland 1.3.2013.

I fråga om friska nötkreatur som fötts i några EU-länder samt i länder utanför EU ska BSE-undersökningar av nötkreatur som är över 30 månader gamla.

Enligt ett yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa räcker det vid uppföljning av förekomsten av BSE inom Europeiska unionens område att självdöda, avlivade och sjukslaktade eller nödslaktade nötkreatur undersöks . Konsumenternas hälsa tryggas genom att man i samband med slakten avlägsnar de delar av djuret (det s.k. TSE-riskmaterialet), i vilka BSE-sjukdomsalstraren kunde förekomma, om djuret vore smittat.

I fortsättningen ska man alltså fortfarande undersöka nötkreatur i alla åldrar hos vilka man misstänker BSE smitta. Dessutom ska man undersöka över 48 månader gamla nötkreatur som är födda i Finland och vissa andra EU-länder, om de har nödslaktats eller slaktats på grund av vilken annan konstaterad eller misstänkt sjukdom som helst än BSE i en slaktavdelning för sjuka djur eller på den normala linjen enligt ett specialarrangemang bestämt av besiktningsveterinären. BSE-undersökning ska också göras i fråga om sådana över 48 månader gamla nötkreatur som är födda i Finland och i vissa andra EU-länder som har kasserats i ante mortem -besiktningen eller som har självdött på gården, under transporten till slakteriet eller i slakteriet eller som har avlivats. I fråga om nötkreatur som är födda i några EU-länder samt länder utanför EU iakttas en åldersgräns på 48 månader i stället för 24 månader.

I samband med att förordningen ändrades företogs inga ändringar i definitionerna av åldersgränserna för TSE-riskmaterial. Kraven som gäller provtagning med tanke på scrapie hos får och getter förblir likaså oförändrade.

För TSE-sjukdomsövervakningen i slakterier, små slakterier och renslakterier svarar besiktningsveterinären och på primärproduktionsgårdar kommunalveterinären. På primärproduktionsgårdar behöver nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel av producenten inte BSE undersökas.

Mera detaljerade anvisningar om kraven och åldersgränserna för BSE-provtagning i slakterier ingår i Eviras instruktionsbrev "BSE-undersökningar av nötkreatur i ett slakteri, litet slakteri och ren-slakteri från och med 1.3.2013" (Dnr 1408/0969/2013, 15.2.2013).

Instruktionsbrevet finns på Eviras webbplats på adressen:
www.evira.fi/files/attachments/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/kottbesiktning/bse-undersokningar_av_notkreatur_fran_och_med_01032013_se_final.pdf

I Eviras anvisning om TSE åtgärder i anläggningar (16011/2, 9.7.2012) beskrivs bl.a. åldersgränserna i anslutning till avlägsnande av TSE riskmaterial samt åtgärder i anslutning till BSE provtagning. I anvisningen beskrivs dessutom de åtgärder som ska vidtas när man misstänker eller konstaterar TSE-smitta. TSE-anvisningen uppdateras med de ändringar i lagstiftningen som gäller BSE provtagning under våren 2013.

Provtagningsanvisningar och undersökningsremiss för BSE-undersökningar finns på Eviras webbplats på adressen:
BSE
och
Djursjukdomsforskning


Mera information ges vid enheten för livsmedelshygien av
överinspektör Nina Kaario, tfn 050 347 0884, nina.kaario@evira.fi
överinspektör Anne Fagerlund, tfn 050 386 8415, anne.fagerlund@evira.fi

vid enheten för djurens hälsa och välfärd av
överinspektör Sari Salminen, tfn 050 368 4043, sari.salminen@evira.fi

vid forskningsenheten för djursjukdomsvirologi av
specialforskare Maria Hautaniemi, tfn 050 573 6891, maria.hautaniemi@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

Läkemedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år 21 – 22.5.2013.

Utbildningen ordnas i Eviras verksamhetsenhet i Vik, i mötesrummet Kalevi. Via videokontakt kan man dessutom delta i utbildningarna i Eviras regionala verksamhetsenheter i Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo.
Under temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar ges en översikt av djursjukdomsläget i Finland och världen samt av andra aktuella teman som berör djursjukdomar, såsom reformen av lagen om djursjukdomar.

Under läkemedelsdagen behandlas reformen av lagstiftningen som gäller medicinbehandling av djur. Ett annat ämne som behandlas är hästar. Under dagen går man igenom bland annat lagstiftningen som gäller medicinbehandling av hästar och dess problempunkter samt talar man om magskyddsmediciner. Också PCR-undersökningar av juverinflammationer samt tolkning av resultaten och behandlingsbeslut behandlas under dagen.

Utbildningsdagarnas program, noggrannare information om utbildningslokalerna och anvisningar för anmälan finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/

Utbildningen är avgiftsfri.

Mera information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503

Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Se video om urvalsbaserade djurskyddsinspektioner

På Eviras webbplats har det lagts ut en video som riktar sig till producenterna och där processen för djurskyddsinspektioner som baserar sig på urval beskrivs från början till slut. I videon presenteras steg för steg hur djurskyddsinspektionen fortskrider på en mjölkboskapsgård. Videon (på finska) finns på adressen > EU-eläinsuojelutarkastus maitotilalla

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400