Flera fall av infektiös anemi i Europa – införselbegränsningarna från Rumänien har skärpts

I Europa har i år konstaterats flera fall av infektiös anemi hos hästar och åsnor (EIA) i bl.a. Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och på de brittiska öarna. Bakgrunden utgörs av att sjukdomen är endemisk i Rumänien och att den spridits till Europa särskilt på grund av olaglig utförsel av hästar.

» Läs mera

Kommunalveterinären kan ansöka om bläddringsrätt i hönsgårdsregistret

Tjänsteveterinärerna bör ha aktuell information om de värphönserier som finns inom deras område, antalet djur i dem samt om förändringar som inträffar i antalet djur. Kommunalveterinären kan nu hos Evira ansöka om rätt att få bläddra i djurhållarregistret och djurhållningsplatsregistret, som hönsgårdsregistret är en del av.

» Läs mera

Misstänker du valpsjuka? Ta ett topzprov

På den förnyade webbplatsen Evira.fi finns ett omfattande faktapaket om provtagning och insändande av prov i olika situationer. Vid misstanke om valpsjuka tas ett prov för att påvisa viruset med vaddpinne från ögats konjuktiva, vaginan / preputium eller hos en nerlugnad hund från tonsillerna.

» Läs mera

Utredning om förekomsten av MRSA-bakterien hos svin i Finland 2009-2010

Staphylococcus aureus –bakterier påträffas allmänt på huden och slemhinnorna hos friska människor och djur. Även om det inte föranleder några symtom att bära på bakterien S. aureus, kan den på skadad hud leda till lindriga infektioner och ibland förorsaka allvarlig sjukdom. S. aureus är också en känd orsak till matförgiftning.

» Läs mera

Riksomfattande program för tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande och för de veterinärtjänster som kommunerna ordnar håller på att färdigställas

Veterinärvårdslagen förutsätter att Evira gör upp ett riksomfattande program utgående från vilket tillsynsmyndigheterna gör upp sina egna tillsynsplaner. Regionförvaltningsverkens tillsynsplaner ska vara färdiga samtidigt med det riksomfattande programmet den 1 november 2010. De kommunala tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet har tid på sig att utarbeta sina planer fram till den 1 november 2011.

» Läs mera

Djurskyddskraven som gäller odlade fiskar preciseras

I statsrådets nya förordning bestäms om detaljerade krav på uppfödning av odlade fiskar. Förordningen som träder i kraft i början av november tillämpas på fiskar som föds upp som animalieproduktionsdjur.

» Läs mera

Pälsdjuren får större burar

Övergångstiden för utrymmeskraven för pälsdjur i bur håller på att löpa ut. Alla burar för rävar, minkar och illrar skall uppfylla kraven i den förnyade lagstiftningen om pälsdjurshållning före utgången av år 2010. I samband med djurskyddsinspektioner utövas tillsyn över att kraven följs.

» Läs mera

EU-inspektioner av djutransporter år 2009

År 2009 inspekterades 275 djurtransporter på slakterierna och på landsvägen. I cirka 27 procent av dem observerades djurskyddsmässiga missförhållanden. Vid inspektionerna av djurtransporter observerades fler missförhållanden än året innan. Såsom under tidigare år utgjordes en betydande del av de observerade missförhållandena av brister i de dokument som lagstiftningen förutsätter.

» Läs mera

Ändringar i fiskhälsolagstiftningen 2010

Flera förordningar som gäller fiskars och kräftors hälsa har reviderats eller ändrats under 2010. Ändringarna finns samlade i denna artikel. Merparten av ändringarna beror på kommissionens förordning nr 1251/2008 och ändringar av den.

» Läs mera

EFSA har utvärderat det pandemiska virusets (H1N1) 2009 betydelse för djurens hälsa

I en rapport från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderas det pandemiska virusets (H1N1) 2009 betydelse för djurens, särskilt svinens och kalkonernas hälsa. EFSA anser att virusets betydelse för djurens hälsa är ringa. Virusstammen sprider sig huvudsakligen mellan människor. Inga särskilda bekämpningsåtgärder behövs med tanke på djurens hälsa. Det räcker med normala skyddsåtgärder mot sjukdomen.

» Läs mera

Evira.fi har förnyats 30.9.2010

Målet är att vår webbplats nu är tillgängligare, informationen lättare att hitta och innehållet överskådligare. Förutom att vi har gjort webbplatsen mera kundorienterad har vi också förnyat användargränssnittet och uppdaterat webbplatsens visuella profil.

» Läs mera

Djurskyddsdagen för myndigheterna 24.11.2010

Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar en djurskyddsdag för myndigheterna i november. Syftet med dagen är att förklara myndigheternas roll i övervakningen av djurskyddet, samt att vara ett diskussionsmöte som intensifierar samarbetet mellan myndigheterna.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400