Afrikansk svinpest sprider sig i Ryssland

Afrikansk svinpest (ASF) har för första gången konstaterats i Pskov-regionen i Ryssland i närheten av gränsen till Vitryssland. Det har varit fråga om en liten svingård. Bekämpningsåtgärder har vidtagits för att utrota sjukdomen i regionen. Sjukdomen har konstaterats även i Vitryssland och bekämpningsåtgärder pågår. Man är rädd för att sjukdomen ska sprida sig till EU-området och beredskapen har höjts i EU-länderna. ASF är en allvarlig djursjukdom som lätt sprider sig och som leder till stora produktionsförluster och handelsrestriktioner.

» Läs mera

IPN-virus i genogrupp 2 har åter påträffats i inlandet

IPN-virus i genogrupp 2 som orsakar infektiös pankreasnekros har på samma sätt som i fjol påträffats i fiskodlingsanläggningar i insjöområdet.

» Läs mera

Ny lagstiftning om försöksdjur i kraft 1.8.2013

Lagstiftningen om försöksdjur reviderades 1.8. Då trädde en ny lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt två kompletterande förordningar i kraft. Genom reformerna genomförs EU:s nya försöksdjursdirektiv, vars centrala syfte är att främja principen om ersättning, begränsning och förfining (de s.k. 3 R:ns princip). Genom reformen koncentreras tillsynen över försöksdjursverksamheten till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland.

» Läs mera

Evira undersöker orsaken till valpdöd

Under våren och sommaren 2013 har flera hunduppfödare varit i kontakt med Livsmedelssäkerhetsverket Evira direkt samt med enskilda veterinärer, eftersom det för flera tikar har hänt att hela valpkullen dött före två veckors ålder. Hos en del uppfödare har valpdöden även drabbat olika hundraser.

» Läs mera

Harpest vanligast i slutet av sommaren

Harpest är en zoonos, dvs. en sjukdom som smittar mellan människa och djur. Den orsakas av bakterien Francisella tularensis som kan smitta många djurarter på olika sätt. Harpest dvs. tularemi är en sjukdom som förekommer särskilt i slutet av sommaren. Sjukdomen sprids med blodsugande insekter, och därför är harpest vanligast under varma årstider.

» Läs mera

Påminnelse om hantering och förvaring av narkotiska medel

Det finns särskild lagstiftning om narkotiska medel som en veterinär bör känna till och beakta i sitt vardagliga arbete. Syftet med lagstiftningen är å ena sidan att förhindra illegal verksamhet med anknytning till narkotiska medel och å andra sidan att möjliggöra ändamålsenlig medicinsk användning av dessa medel. Man måste vara noggrann då man handskas med läkemedel som innehåller narkotiska medel och förvara dem på ett separat låst ställe dit inga utomstående har tillträde. Dessutom ska en veterinär föra separat bok över användning och förstöring av narkotiska medel.

» Läs mera

Veterinärsvårdsmyndighet i Finland – utbildning i september-oktober 2013

Kursens målsättning är att ge deltagarna en helhetsbild av tjänsteveterinärens arbetsfält och tillhörande gemenskaps- och nationell lagstiftning. Under utbildningen blir man förtrogen med arbetet som tjänsteman samt får man grundläggande juridisk kunskap med vars hjälp man klarar sig i den djungel av krav som hör till myndighetsverksamheten. Under kursen behandlas central lagstiftning med anknytning till djursjukdomar, livsmedelskontroll, veterinärvård och djurskyddstillsyn.

» Läs mera

Svara och påverka: Hur borde rekommendationerna om mikrobläkemedel uppdateras?

De nationella användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur uppdateras med fem års mellanrum. Rekommendationerna har senast uppdaterats 2009, så nu är det dags för en ny uppdateringsrunda. Liksom tidigare bereds rekommendationerna i en expertgrupp och sänds för utlåtande till ett stort antal instanser innan de publiceras.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400