Pälsdjuren får större burar

Övergångstiden för utrymmeskraven för pälsdjur i bur håller på att löpa ut. Alla burar för rävar, minkar och illrar skall uppfylla kraven i den förnyade lagstiftningen om pälsdjurshållning före utgången av år 2010. I samband med djurskyddsinspektioner utövas tillsyn över att kraven följs.

Om en pälsfarm inlett sin verksamhet efter den 1 september 1999, har den varit tvungen att från första början följa de nya kraven på utrymmet i burarna och materialet till golvnätet. Kraven har också gällt gamla farmer för sådana burars del, som förnyats eller lagts till efter den 1 september 1999.

Kravet på utrymmet i burar för rävar, minkar och illrar

En bur för en fullvuxen räv skall ha en yta på minst 0,8 m². En bur för en rävhona med valpkull skall ha en yta på minst 2 m². En bur för två avvänjda rävvalpar skall ha en yta på minst 1,2 m². I den i pälsfarmer allmänt använda standardburen på 1,2 m² får således framöver hållas endast två rävvalpar i stället för det tidigare antalet tre valpar.

En bur för en fullvuxen mink eller iller skall ha en yta på minst 2550 cm². Samma utrymmeskrav gäller också en mink- eller illerhona med valpkull, eller två avvänjda valpar. I anslutning till burar för minkar och illrar skall året runt dessutom finnas en lya, som inte inräknats i ovan nämnda utrymmeskrav.

För såväl rävburar som mink- och illerburar har också fastställts en minimibredd, minimilängd och minimihöjd. En bur för mink eller iller skall vara minst 45 cm hög, minimihöjden för burar för räv höjs från 60 centimeter till 70 centimeter.

Golvnätet i alla rävburar skall vara plastbeklätt

Redan då författningen trädde i kraft år 1999 krävdes att golvnätet i burar för avelsrävar skall vara plastbeklätt. Vid utgången av övergångstiden breddas kravet att gälla också burar för andra rävar. Redan innan övergångstiden löper ut har krävts att alla förnyade rävburar har ett plastbeklätt nätgolv.

Alla rävar skall ha en ligghylla och en tuggpinne

I burar för alla slag av rävar skall finnas en på lämplig höjd placerad hylla, på vilken djuret kan ligga i naturlig ställning. Detta krav har gällt utan övergångstid. En separat hylla krävs ändå inte i det fall, att buren kontinuerligt har en sådan lya, vars tak kan användas som hylla. Alla pälsdjur skall dessutom ha tillgång till lämpligt tuggmaterial och annat stimulerande material.

Under djurskyddsinspektionerna utövas tillsyn över att kraven följs

Med hjälp av djurskyddsinspektioner utövas tillsyn över att gällande djurskyddslagstiftning följs. Under de årliga EU-djurskyddsinspektionerna utövas tillsyn över pälsfarmerna på samma sätt som över andra slag av produktionsdjur. Åren 2000 - 2009 har över tusen EU-djurskyddsinspektioner gjorts på pälsfarmerna. Över djurskyddskraven för produktionsdjur utövas tillsyn också som en del av tvärvillkoren för jordbruksstöd. Om det på gården som är föremål för tillsyn också hålls pälsdjur, inspekteras samtidigt att vissa djurskyddskraven för hållning av pälsdjur uppfylls. Utöver dessa inspektioner som bygger på sampling kan en djurskyddsinspektion göras på en gård alltid om man har skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid mot författningarna.

Om missförhållanden konstateras under inspektionerna, uppmanar djurskyddsmyndigheten producenten att rätta till djurets förhållanden inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut görs på gården en ny inspektion, med vilken man utövar tillsyn över att uppmaningen följts. Vid behov kan uppmaningen effektiveras med vite eller tvångsutförande från regionförvaltningsverkets sida.

Djurskyddslagstiftningen (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24330

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400