EU-djurskyddsinspektionerna breddas till får- och getgårdar år 2009

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

» Läs mera

Evira intensifierar uppföljningen av bortskaffandet av avlidna och avlivade nötdjur i hela Finland

Vad gäller bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur har Finland indelats i två områden: uppsamlingsområdet och det perifera området. Inom uppsamlingsområdet får ovan nämnda kadaver inte bortskaffas genom nedgrävning. Vad gäller kadaver av andra produktionsdjur, biprodukter från hemslakt och dödfödda djur är däremot hela Finland klassificerat som ett perifert område, inom vilket det är tillåtet att gräva ned ovan nämnda biprodukter.

» Läs mera

Förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel till gårdar som ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal med tanke på sjukdomsfall som kan yppa sig senare

Den veterinär som huvudsakligen behandlar djuren i en produktionsenhet får överlåta läkemedel i reserv för sjukdomsfall som kan yppa sig senare. Villkor för överlåtande av läkemedel i reserv är bland annat att gården ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal, att regelbundna hälso- och sjukvårdsbesök görs på gården och att en rapport över dessa besök lämnas till länsstyrelserna. Om villkoren inte uppfylls, får veterinären inte överlåta läkemedel i reserv. Brister har konstaterats särskilt i rapporteringen till länsstyrelserna.

» Läs mera

Resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna har förbättrats

År 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsenheter och i 19 % av dem konstaterades försummelser av författningarna om djurens välmående. Försummelserna som uppdagades var klart färre än år 2006, då något under 30 % av gårdarna inte uppfyllde kraven på djurens välmående. Inspektionsresultaten förbättrades på kalv- svin- och hönsgårdar, men på pälsdjursfarmer ökade försummelserna något jämfört med året 2006.

» Läs mera

Veterinärmedicinskt symposium i Helsingfors i höst

Den 8:e och 9:e september ordnas i Evira-huset i Vik, Helsingfors ett NKVet-symposium som behandlar det ökande hotet från parasitsjukdomar i Norden.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

EU-djurskyddsinspektionerna breddas till får- och getgårdar år 2009

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

Inspektionerna har hittills omfattat kalv- och svinstallar, hönshus med värphöns och pälsdjursfarmer. Hösten 2008 breddas inspektionerna att också gälla gårdar med ankor och gäss.

EU förutsätter att medlemsstaterna årligen inspekterar en representativ mängd produktionsenheter i avsikt att säkerställa att minimikraven gällande skydd av produktionsdjur följs. Inspektionerna utförs av kommunala veterinärer som länsstyrelserna utsett. Om försummelser av författningarna konstateras under inspektionerna, ombeds producenten åtgärda försummelsen och vid behov vidtas brådskande åtgärder i avsikt att säkerställa djurets välmående.

Länsstyrelserna sammanför informationen om de inspektioner som utförts i länsstyrelsens område och Livsmedelssäkerhetsverket Evira gör sedan ett sammandrag av denna information. Inspektionsresultaten rapporteras årligen till EU-kommissionen.

Djurskyddskraven gällande får och getter (jord- och skogsbruksministeriet):

http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f16.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/f/f17.html

Mer information:
Veterinärinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Evira intensifierar uppföljningen av bortskaffandet av avlidna och avlivade nötdjur i hela Finland

Vad gäller bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur har Finland indelats i två områden: uppsamlingsområdet och det perifera området. Inom uppsamlingsområdet får ovan nämnda kadaver inte bortskaffas genom nedgrävning. Vad gäller kadaver av andra produktionsdjur, biprodukter från hemslakt och dödfödda djur är däremot hela Finland klassificerat som ett perifert område, inom vilket det är tillåtet att gräva ned ovan nämnda biprodukter.

Om nedgrävning av idisslare och biprodukter från hemslakt skall lämnas en anmälan till den lokala kommunala veterinären före nedgrävningen. Länsveterinärerna och de kommunala veterinärerna utövar tillsyn över bortskaffandet av biprodukter inom sitt område.

Evira kommer under år 2008 att intensifiera tillsynen över bortskaffandet av kadaver av nötdjur som avlidit och avlivats på gårdarna. Eviras enhet för djurhälsa och välmående har allt sedan januari månatligen ur nötdjursregistret sammanfört uppgifter om sätten på vilka kadaver bortskaffats. Utgående från uppgifterna som erhållits ur nötdjursregistret kommer de kommunala veterinärerna att utföra inspektions-, rådgivnings- och uppföljningsbesök på de gårdar, på vilka det enligt uppgifterna i registret förekommer oklarheter i fråga om bortskaffningssätten.

Enligt uppgifterna i nötdjursregistret grävdes i januari över 400 nötdjur ned i strid mot författningarna. Bortskaffningssättet för ett avlidet eller avlivat nötdjur var oklart i cirka 100 fall.

Utgående från de första inspektionerna kunde konstateras att producenterna inte har tillräcklig information om bestämmelserna om bortskaffning och nedgrävning. En allmän missuppfattning var att nedgrävningsförbudet inom uppsamlingsområdet inte gäller kalvkroppar. Åldersgränsen för den inbillade nedgrävningsmöjligheten växlade mellan en vecka och ett år. Enligt bestämmelserna får ändå endast dödfödda kalvar grävas ned i hela landet.

I perifera områden förekom försummelser i fråga om anmälan om nedgrävning av kadaver till den kommunala veterinären. I hela landet lämnades sällan anmälningar om nedgrävning av biprodukter från hemslakt. Det rörde sig delvis om brist på information, men många ansåg det inte heller viktigt att lämna en anmälan om nedgrävning av biprodukter från hemslakt.

En förbättring av läget förutsätter sakkunskap och aktivitet av tillsynsmyndigheterna. Information finns att få och projektet ger en lämplig möjlighet att föra informationen vidare.


Mer information:
Veterinärinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 020 77 24213

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel till gårdar som ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal med tanke på sjukdomsfall som kan yppa sig senare

Den veterinär som huvudsakligen behandlar djuren i en produktionsenhet får överlåta läkemedel i reserv för sjukdomsfall som kan yppa sig senare. Villkor för överlåtande av läkemedel i reserv är bland annat att gården ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal, att regelbundna hälso- och sjukvårdsbesök görs på gården och att en rapport över dessa besök lämnas till länsstyrelserna. Om villkoren inte uppfylls, får veterinären inte överlåta läkemedel i reserv. Brister har konstaterats särskilt i rapporteringen till länsstyrelserna.

Den veterinär som huvudsakligen svarar för veterinärhjälpen i en produktionsenhet får under vissa förutsättningar överlåta läkemedel med karenstid eller läkemedel som skall ges som injektion för behandling av sjukdomsfall som senare kan yppa sig bland produktionsdjuren. Mikrobläkemedel får ändå överlåtas endast för behandling av enskilda ledinflammationer och svansbitningsfall bland slaktsvin och grisar. Per gång får överlåtas endast en mängd läkemedel som motsvarar högst två månaders behov och läkemedlen får överlåtas endast på produktionsenheten.

En förutsättning för överlåtelse av läkemedel är att produktionsenheten och veterinären ingått ett skriftligt hälso- och sjukvårdsavtal och utarbetat en årligen uppdaterad hälso- och sjukvårdsplan. Veterinären skall göra ett hälso- och sjukvårdsbesök i svinstallar minst var annan månad och i andra produktionsenheter minst fyra gånger om året. I hälso- och sjukvårdsavtalet skall anges hälso- och sjukvårdsbesökens intervall och innehåll, praxisen då nya svin börjar behandlas med mikrobläkemedel och då symptomen bland svinen avviker från symptomen på konventionella infektionssjukdomar. I hälso- och sjukvårdsplanen beskrivs vilka åtgärder och läkemedelsbehandlingar som tillgrips i produktionsenheten för förebyggande av sjukdomar, tidtabellen för genomförandet av dessa och andra förutsättningar för överlåtande av läkemedel.

Producentens skyldigheter

Djurens ägare eller innehavare skall ha tillräcklig information och kompetens att diagnostisera och behandla djursjukdomarna i fråga. I djurhållningsenheten skall finnas lämpliga utrymmen för förvaring av läkemedel. På gården skall föras separat bokföring över de läkemedel som överläts under det föregående hälso- och sjukvårdsbesöket och över användningen av dessa. Veterinären skall kontrollera bokföringen under varje hälso- och sjukvårdsbesök.


Veterinärens skyldighet att lämna rapporter till länsstyrelserna

Veterinären skall sända en kopia av hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsplanen till länsveterinären i det län, inom vilket produktionsenheten ligger. De årligen uppdaterade hälso- och sjukvårdsplanerna sänds likaså till länsveterinärerna. Veterinären skall efter varje hälso- och sjukvårdsbesök också sända länsveterinären en rapport, av vilken åtminstone framgår vilka sjukdomsförebyggande åtgärder som vidtagits på gården efter det föregående hälso- och sjukvårdsbesöket, vilka sjukdomsfall som förekommit bland djuren, vilka läkemedel som använts för behandling av produktionsdjuren på gården och dessas mängder, doser och användningsändamål. Av rapporten skall också framgå vilka läkemedel som överlåtits under hälso- och sjukvårdsbesöket i fråga, dessas mängder, doser och användningsändamål. I rapporten antecknas också en plan över fortsatta åtgärder i avsikt att förebygga sjukdomar med tidtabeller. Rapporten och kopiorna av hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsplanen skall utan dröjsmål sändas till länsstyrelsen.

I programmet Sikava hade tidigare byggts in ett system, med vilket veterinären kunde lämna läkemedelsbehandlingsinformationen till länsstyrelserna. Den möjligheten utnyttjades ändå inte och har nu lämnats bort i Sikava. Därför skall de uppgifter som räknats upp ovan framöver sändas separat till länsstyrelserna antingen i form av en pappersversion eller också i elektroniskt format. Vid kontroll av veterinärernas användning av läkemedel och bokföring av läkemedel år 2008 kommer att fästas särskild uppmärksamhet vid det, hur förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel för sjukdomsfall som kan yppa sig senare uppfylls.

Överlåtelsen av läkemedel regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 23/VLA/2002.


Mer information:
Veterinärinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna har förbättrats

År 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsenheter och i 19 % av dem konstaterades försummelser av författningarna om djurens välmående. Försummelserna som uppdagades var klart färre än år 2006, då något under 30 % av gårdarna inte uppfyllde kraven på djurens välmående. Inspektionsresultaten förbättrades på kalv- svin- och hönsgårdar, men på pälsdjursfarmer ökade försummelserna något jämfört med året 2006.

Kalvar

På kalvgårdar utfördes 421 inspektioner och i cirka 17 % av dem konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna. Liksom under tidigare år rörde det sig i de flesta fall om alltför små gruppfållor eller att åtta veckor gamla kalvar i strid mot författningarna hölls i individuella fållor. Brister konstaterades också i tillgången på vatten, bokföringen över sjukdomsbehandlingar, konstruktioners material och renligheten. Den maskinella ventilationen saknade också larmsystem på flera gårdar eller så hade systemet inte regelbundet testats. Resultaten förbättrades ändå klart jämfört med året 2006, då försummelser konstaterades på 28 % av kalvgårdarna.

Svin

På svingårdar utfördes 92 inspektioner. Också på svingårdarna förbättrades resultaten av inspektionerna. Förfarandena som strider mot djurskyddsförfattningarna minskade från 35 procent det föregående året till 23 procent. Mest brister konstaterades i kraven på lokalerna. I vissa svinstallar saknades ännu stimulans eller ett larmsystem för den maskinella ventilationen. Kastrering av över sju dagar gamla grisar konstaterades inte längre år 2007.

Värphöns

I hönshus med över 350 värphöns utfördes sammanlagt 89 inspektioner och i cirka 17 % av dem konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna. Ett typiskt problem var att utrustning för slipning av klorna saknades. Jämfört med år 2006 minskade mängden försummelser med fem procentenheter.

Pälsdjur

På 29 % av de 124 inspekterade pälsdjursfarmerna konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna och det är något mer än året innan. Det största problemet på pälsdjursfarmerna visade sig fortsättningsvis vara att rävarna saknade ligghyllor och tuggpinnar. I bokföringen över behandlingen av djursjukdomar och mängden avlidna djur konstaterades också brister och farmerna var inte alltid rymsäkra.


Liite 1. EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottujen tilojen ja havaittujen rikkomusten lukumäärä vuosina 2001-2007 (pdf, 19 kt)
(på finska)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24225
Veterinärinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 020 77 24220

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Veterinärmedicinskt symposium i Helsingfors i höst

Den 8:e och 9:e september ordnas i Evira-huset i Vik, Helsingfors ett NKVet-symposium som behandlar det ökande hotet från parasitsjukdomar i Norden.

NKVet (Nordisk kommitté för veterinärvetenskapligt samarbete) -symposierna är avsedda för alla veterinärer, såväl forskare och djursjukdomsmyndigheter som praktiker. Syftet med symposiet är att sprida senaste kunskap bland de nordiska veterinärerna och erbjuda möjligheter till diskussion med kolleger.

Symposiets hemsidor jämte anmälningsblanketter finns hos Fennovet:

http://www.fennovet.fi/index.php?id=96

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:

Läkemedelsförteckningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400