Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor kommer under hösten till Finland för en mission som gäller inspektion av verkställandet av lagstiftningen om animaliska biprodukter

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (Food and Veterinary Office) kommer 11 - 20.10.2011 till Finland för att inspektera verkställandet av EU-lagstiftningen om animaliska biprodukter. FVO har i förväg informerat de finska myndigheterna om det, i hurdana anläggningar som hanterar biprodukter och andra inspektionsobjekt de vill göra en inspektion.

Sådana objekt är bl.a. slakterier som slaktar flera djurarter, anläggningar av klass 1 och 3 som hanterar biprodukter, komposterings-, förbrännings- och gödselfabrikatsanläggningar, anläggningar på mellanstadiet, uppsamlingscentraler och anläggningar som levererar mjölk eller mjölkprodukter för användning som foder. Inspektionsbesöket börjar med ett möte med Evira och jord- och skogsbruksministeriet och under besökets lopp besöker FVO också regionförvaltningsverk och djurgårdar.

Evira har utarbetat ett förslag till program för inspektionsbesöket åt FVO, men det är möjligt att FVO ännu ändrar på programmet. Företagarna och tillsynsutövarna som föreslagits tjäna som inspektionsobjekt har ändå redan informerats om det preliminära programmet.

Evira har också sänt sitt svar på FVO:s förfrågan som gällde hantering, insamling och transport av biprodukter och tillsynen över sådan verksamhet. Avsikten med förfrågan är att redan före inspektionsbesöket ge FVO en uppfattning om biproduktflödena som uppkommer i Finland eller kommer till Finland och tillsynen som utövas på olika nivåer och så bidra till att göra inspektionen mer smidig under själva besöken. Företagarna som utgör objekt för inspektionen och myndigheterna som utövar tillsyn borde också för sin egen del främja inspektionerna så att FVO:s inspektörer under besöket lätt har tillgång till de handlingar och förteckningar som biproduktlagstiftningen förutsätter och informationen om tillsynsbesök som tillsynsmyndigheten gjort och rapporterna som utarbetats över dem. Det är viktigt att biprodukternas spårbarhet säkerställs i alla stadier av kedjan.

Inspektionsbesöket riktar sig särskilt till åren 2009 - 2011 och gäller tillämpandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 och Kommissionens s.k. genomförandeförordning (EU) 142/2011 som hänför sig till den. Samtidigt kan man ännu också gå igenom de observationer som gjordes under det föregående inspektionsbesöket som gällde biprodukter år 2004 och de åtgärder som vidtogs utgående från dem. Rapporten (7270/2004) över det föregående inspektionsbesöket finns på webben under:
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=1429

FVO utarbetar en rapport också över detta inspektionsbesök och den offentliggörs på kommissionens webbplats. På samma webbsidor finns också resultaten av inspektionsbesöken som gjorts i andra länder. Innan rapporten offentliggörs har Finland ändå en möjlighet att rätta till eventuella sakfel eller felaktiga observationer i rapporten. I rapporten kommer också att ingå rekommendationer om hur verkställandet av lagstiftningen kan säkerställas och Evira utarbetar ett svar till FVO om hur dessa genomförs och enligt vilken tidtabell de genomförs.

Också denna gång lönar det sig att förhålla sig positivt till inspektionsbesöket och inspektörerna, eftersom såväl tillsynsutövarna som företagarna utgående från resultaten har möjlighet att utveckla sin egen verksamhet i avsikt att undvika hälsorisker som hänför sig till biprodukter. Allt som allt fästs för biprodukternas del klart mer uppmärksamhet än tidigare vid åtgärderna och myndighetstillsynen ur djursjukdomsbekämpningens, livsmedelssäkerhetens och miljöskyddets synvinkel. Samtidigt får vi tillfälle att berätta om vår goda praxis också till andra och lära oss av andra. Med ett gott samarbete säkerställer vi att också detta inspektionsbesök förlöper smidigt!

Mer information:
Direktör Taina Aaltonen, tfn 040 775 0219

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400