Evira intensifierar uppföljningen av bortskaffandet av avlidna och avlivade nötdjur i hela Finland

Vad gäller bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur har Finland indelats i två områden: uppsamlingsområdet och det perifera området. Inom uppsamlingsområdet får ovan nämnda kadaver inte bortskaffas genom nedgrävning. Vad gäller kadaver av andra produktionsdjur, biprodukter från hemslakt och dödfödda djur är däremot hela Finland klassificerat som ett perifert område, inom vilket det är tillåtet att gräva ned ovan nämnda biprodukter.

Om nedgrävning av idisslare och biprodukter från hemslakt skall lämnas en anmälan till den lokala kommunala veterinären före nedgrävningen. Länsveterinärerna och de kommunala veterinärerna utövar tillsyn över bortskaffandet av biprodukter inom sitt område.

Evira kommer under år 2008 att intensifiera tillsynen över bortskaffandet av kadaver av nötdjur som avlidit och avlivats på gårdarna. Eviras enhet för djurhälsa och välmående har allt sedan januari månatligen ur nötdjursregistret sammanfört uppgifter om sätten på vilka kadaver bortskaffats. Utgående från uppgifterna som erhållits ur nötdjursregistret kommer de kommunala veterinärerna att utföra inspektions-, rådgivnings- och uppföljningsbesök på de gårdar, på vilka det enligt uppgifterna i registret förekommer oklarheter i fråga om bortskaffningssätten.

Enligt uppgifterna i nötdjursregistret grävdes i januari över 400 nötdjur ned i strid mot författningarna. Bortskaffningssättet för ett avlidet eller avlivat nötdjur var oklart i cirka 100 fall.

Utgående från de första inspektionerna kunde konstateras att producenterna inte har tillräcklig information om bestämmelserna om bortskaffning och nedgrävning. En allmän missuppfattning var att nedgrävningsförbudet inom uppsamlingsområdet inte gäller kalvkroppar. Åldersgränsen för den inbillade nedgrävningsmöjligheten växlade mellan en vecka och ett år. Enligt bestämmelserna får ändå endast dödfödda kalvar grävas ned i hela landet.

I perifera områden förekom försummelser i fråga om anmälan om nedgrävning av kadaver till den kommunala veterinären. I hela landet lämnades sällan anmälningar om nedgrävning av biprodukter från hemslakt. Det rörde sig delvis om brist på information, men många ansåg det inte heller viktigt att lämna en anmälan om nedgrävning av biprodukter från hemslakt.

En förbättring av läget förutsätter sakkunskap och aktivitet av tillsynsmyndigheterna. Information finns att få och projektet ger en lämplig möjlighet att föra informationen vidare.


Mer information:
Veterinärinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 020 77 24213 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400