De sex saknade generna i genomet hos viruset som orsakar falska kokoppor bland renar funna

Munsjukan bland renar är en betydande sjukdom och orsakaren till sjukdomen verifierades som parapoxvirus för första gången under munsjukdomsepidemin vintern 1992-93. I en forskning som publicerades år 2010 utreddes genomet hos detta PCPV-liknande parapoxvirus och viruset verifierades som det virus som orsakar falska kokoppor.

I tidigare undersökningar har framkommit att sjukdomen åren 1992-94 orsakades av ett parapoxvirus som påminner om ORF-viruset bland får, men orsakaren till epidemin vintern 1999-2000 visade sig vara ett virus som påminner om det virus som orsakar falska kokoppor (PCPV). Då PCP-viruset bland renar jämfördes med ORF-viruset uppdagades att ORF-viruset i högra ändan av genomet har sex gener som inte återfinns hos PCP-viruset bland renar. I undersökningen som nu publicerats har påvisats att dessa gener försvunnit från viruset under cellodlingen.

Viruset som orsakar falska kokoppor bland renar har 137 gener
Enstaka fall av munsjuka diagnosticeras så gott som årligen, men vårvintern 2007 konstaterades åter flera fall av sjukdomen. I en del av dessa fall påträffades ORF-virus och i en del PCP-virus. Vid utredning om skillnaden på sex gener mellan PCP- och ORF-virusen kan användas vid diagnosticering av sjukdomen, erhölls antydningar om att generna i fråga försvunnit från PCP-viruset bland renar som en följd av cellodlingen. Saken verifierades då man undersökte munsjukdomsproverna år 2007 och de PCPV-fall som åren 2005-2010 förekom i Finland; hos alla påträffades de gener som tidigare konstaterats saknade. I den nu publicerade undersökningen fastställdes det saknade genomområdet som 5431 baspar långt och storleken på hela genomet hos PCP-virus bland renar sålunda som 140 kilobaspar och antalet gener som 137 stycken.

Finländska parapoxvirus likadana hos olika djurarter
Då man jämförde parapoxvirusen bland renar åren 1992-2007 med virusen bland nötkreatur och får åren 2005-10 konstaterades att dessa i Finland isolerade virus är mycket liknande sinsemellan, ja rentav identiska för de undersökta genernas del. Det antyder att smitta kan överföras från får eller nötkreatur till renar. Det är viktig information vid bekämpning av sjukdomen: direkta kontakter mellan renar, får och nötkreatur skall helst undvikas.

Munsjukans kännetecken
Munsjuka påträffas vanligen om vintern. De första symptomen är försämrad aptit, dregling, feber, sår och senare vårtliknande bildningar på mularna och på slemhinnorna i munnen. Hos renar orsakar sjukdomen smärta i de skadade områdena, varvid djuret inte kan äta. Sjukan utsätter djuret för bakterieinfektioner och kan till slut leda till att renen avlider. Munsjukan bland renar är således en betydande sjukdom som det är ekonomiskt lönsamt att förebygga.

Forskningsresultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen Virus Res 2011 (160): 326-332. Hautaniemi M, Vaccari F, Scagliarini A, Laaksonen S, Huovilainen A, McInnes CJ., Analysis of deletion within the reindeer pseudocowpoxvirus genome.

Mer information:
forskare Maria Hautaniemi,tfn 050 573 6891

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400