Eläinlääkärin oikeuteen luovuttaa lääkkeitä ehdotetaan muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2006 työryhmän pohtimaan ehdotuksia lääkkeiden luovuttamista koskevien säännösten muuttamisesta. Työryhmän asettamisen taustalla oli etenkin sika- ja nautatuotannossa liian rajoittaviksi koetut säännökset ja eläintuotannon rakennemuutos.

Työryhmän tavoitteena oli miettiä ratkaisuja, joilla voitaisiin taata sekä eläinten asianmukainen lääkintä että hallittu lääkkeiden käyttö nykypäivän eläinlääkinnässä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Korkeaojalle 19.1.2007.

Työryhmän ehdotukset koskevat vain sellaisia tiloja, jotka ovat tehneet terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Lääkkeiden luovuttaminen tilalla tunnetusti esiintyvien sairauksien hoidon varalle edellyttäisi sopimuksen lisäksi eläinlääkärin laatimaa terveydenhuoltosuunnitelmaa, eläinlääkärin säännöllisiä käyntejä tilalla, lääkkeiden käytön tarkkaa dokumentointia ja dokumentoinnin valvontaa sekä riittäviä tietoja ja taitoja lääkkeiden käyttöön ja niiden käyttötarpeen tunnistamiseen.

Työryhmän konkreettiset ehdotukset koskivat mikrobilääkkeiden, pistoksina annettavien tulehduskipulääkkeiden, ulkoisesti ja suun kautta annettavien loislääkkeiden, nautojen rokotteiden sekä emakoiden porsimisen käynnistämiseen tarkoitettujen prostaglandiinien luovuttamista. Mikrobilääkkeiden käytön hallinnan varmistamiseksi ehdotetaan muun muassa diagnoosin mikrobiologista varmistamista, säännöllisiä herkkyysmäärityksiä sekä lääkevalikoiman ja -määrän rajoittamista.

Muistion ehdotuksista on pyydetty lausuntoja laajasti. Lausuntoaika päättyy 20.3.2007. Ehdotuksia ja niistä annettuja lausuntoja hyödynnetään soveltuvin osin uusittaessa eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset.

Ehdotuksista antavat lisätietoja eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, p. 09-160 52207 (MMM) tai eläinlääkintötarkastaja Erkki Koskinen p. 020 77 24227 (Evira).

Työryhmämuistio MMM 2006:24 "Lääkkeiden luovutus terveydenhuoltoon kuuluville tiloille" löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetosoitteesta:
Työryhmämuistiot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400