Evira ändrar metod för undersökning av parvovirusantikroppar hos svin

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi övergår helt och hållet från hemagglutination-inhibition (HI) metoden till ELISA-metoden för att bestämma parvovirusantikroppar i både blodprover av svin och prover av foster.

Genom undersökningen får man reda på om det finns parvovirusantikroppar i proverna eller inte; antikroppar kan ha utvecklats till följd av antingen vaccination eller en naturlig infektion.

Genom parvovirusantikroppsundersökning kan man ta reda på om gårdens gyltor och suggor har skydd mot parvovirussmitta under dräktigheten. Numera används parvovirusvaccin allmänt på grisproduktionsgårdar. Antikroppar som konstateras i blodprover har ofta utvecklats till följd av vaccination. Skyddet kan även utvecklas eller stärkas av parvovirus som eventuellt cirkulerar bland gårdens svin till följd av naturlig infektion.

Skydd mot parvovirussmitta är en sak av ekonomisk betydelse för grisproduktionsgårdar, och förekomsten av skydd kan verifieras med hjälp av antikroppsundersökning. Om inga parvovirusantikroppar alls konstateras i de blodprover som tagits på gården eller om antikroppar konstateras hos endast en liten del av de undersökta djuren, föranleder resultatet behov av tilläggsutredning på gården. Om proverna är från svin som vaccinerats mot parvovirussmitta, borde man på gården reda ut sånt som har att göra med vaccinationstekniken och vaccinationstidpunkten samt hanteringen och förvaringen av vacciner. Om en gård av någon orsak inte vaccinerar sina suggor, visar avsaknaden av antikroppar att alla djur på gården inte har skydd mot parvovirussmitta.

Eftersom parvovirussmitta är så allmänt förekommande förutsätts det i praktiken för att man ska kunna påvisa att parvovirus har orsakat fertilitetsstörningar att parvovirussmitta konstateras i undersökta prover av foster. Om man vid undersökning av orsaken till kastning konstaterar parvovirusantikroppar hos svinfoster, berättar det alltid att fostret drabbats av parvovirusinfektion i livmodern. Det andra alternativet är att påvisa parvovirus i fosterprover.

Läs mera:
Undersökningar för att utreda orsaken till kastning

Mer information:
specialforskare Taina Laine, tfn 050 373 6614
specialforskare Laura London, tfn 050 570 2916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400