VHS-rajoitusalueisiin asetusmuutos

VHS-taudin rajoitusalueasetuksiin on tullut lisäys 15.9.2007 koskien terveystodistusvaatimusta siirrettäessä kaloja tai niiden sukusoluja rajoitusalueiden ulkopuolelta niiden sisäpuolelle.

Kalojen VHS-taudin vuoksi on maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla perustettu rajoitusalueet Ahvenanmaan maakuntaan (MMM:n asetus 399/2004), Pyhtään kuntaan (MMM:n asetus 79/2004) sekä Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan (MMM:n asetus 452/2003). Suomi on VHS-taudista vapaata aluetta lukuun ottamatta näitä edellä mainittuja rajoitusalueita. Rajoitusalueilla on kuitenkin VHS-vapauteen tähtäävä taudin hävittämisohjelma. Vesiviljelyeläinten terveysvaatimuksia koskeva neuvoston direktiivi edellyttää terveystodistusta elävien kalojen ja sukusolujen siirrossa silloin, kun niitä tuodaan vyöhykkeille tai laitoksiin, jotka ovat VHS-taudista vapaita tai niillä on vapauteen tähtäävä ohjelma. Vaatimukset koskevat sekä jäsenmaiden sisäistä että maiden välistä kauppaa.

Koska VHS-rajoitusalueet ovat nyt VHS-taudin suhteen selkeästi erilaisia vyöhykkeitä muihin alueisiin nähden Suomessa, tulee terveystodistusvaatimusta soveltaa myös Suomen sisäisissä siirroissa. Tämän vuoksi kaikkiin kolmeen edellä mainittuun MMM:n rajoitusalueasetukseen on lisätty uusi 5 a §, jonka mukaan rajoitusalueen kalanviljelylaitoksille muualta Suomesta, sekä meri- että manneralueelta, tuotavilla kala- sekä mäti- ja maitierillä on oltava mukanaan kunnaneläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus. Alkuperäiset asetukset ja uudet muutokset löytyvät kokonaisuudessaan maa- ja metsätalousministeriön internetsivultahttp://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/default.html kohdasta D 137, 138 ja 139.

Kirje asetusmuutoksesta sekä kopiot terveystodistuksista on lähetetty rajoitusalueilla sijaitseville kalanviljelylaitoksille sekä poikasia toimittaville laitoksille koko maassa.

Todistuspohjat ja niiden täyttäminen

Lähetyksen mukana oleva terveystodistus on sama kuin mitä käytetään sisämarkkinakaupassa, ja se voidaan tulostaa TRACES ohjelmasta kohdasta tyhjät todistusmallit (empty certificates). Toimijat eli kalanviljelijät voivat rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi alla olevan internetlinkin kautta. Evira rekisteröi kunnaneläinlääkärit viranomaisina ohjelman käyttäjäksi. Tietoa TRACES-ohjelmasta ja siihen rekisteröitymisestä löytyy internetosoitteesta:

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/tuonti_ja_vienti/traces/

Todistusmallin nimi lohikaloille on "2004/453 91/67 Alttiina olevat elävät kalat, mätimunat ja sukusolut". Tarkastusta nopeuttaa, jos poikasia tai sukusoluja toimittava laitos täyttää erää koskeva tiedot todistuksen ensimmäiselle sivulle. Todistusosasta eläinlääkäri merkitsee ensimmäisen kohdan I sekä viimeisen kohdan II.2, mikäli näiden kohtien ehdot täyttyvät. Kohdassa II.2.g mainittu sinetöinti ei ole pakollinen ja sinetöinnin voi viivata yli. Kuljetussäiliöt on kuitenkin desinfioitava VHS-asetuksia täydentävässä ohjeessa hyväksytyllä aineilla. Ohje löytyy osoitteesta: http://www.evira.fi/attachments/elaimet_ja_terveys/elaintaudit/desinfiointiohje.pdf

Kohdat II ja II.1 muiden tautien osalta voidaan jättää täyttämättä. Vastaanottavan laitoksen valvova eläinlääkäri voi tarkastuskäynnillä täyttää todistuksen tarkastusosan (osa III), mutta tämä ei ole pakollista.

Muille kuin lohikaloille käytetään todistusmallia "2003/390 Muut kuin alttiina olevat elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset".

Terveystodistus on laadittava erikseen jokaiselle kuljetuserälle ja jokaiselle vastaanottajalle rajoitusalueella. Tarkastus on tehtävä ja todistus kirjoitettava aikaisintaan 48 tuntia ennen kalojen ja sukusolujen lastausta. Yhteen kuljetuserään voi kuulua useampia kuormia, jos ne lähtevät 48 tunnin kuluessa yhdeltä laitokselta samalle vastaanottajalle. Kuormissa olevien kalojen kokonaismäärä on ilmoitettava terveystodistuksen osassa I.

Tarkastuksen yhteydessä varmistetaan, että kalat ovat kliinisesti terveitä ja elinvoimaisia. Samalla kunnaneläinlääkärin tulee varmistaa yrityksen kuljetuskaluston desinfiointikäytännöt. Rajoitusalueelle tuotavien poikasten kuljetuskalusto on desinfioitava joko rajoitusalueella tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Terveystodistuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa yrittäjä.

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Hanna Kuukka-Anttila, p. 040 351 3318

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400