Hälsokontrollen av avelssvin förnyas

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en totalreform av hälsokontrollen av avelssvin och semingaltar. Bakom reformen ligger förändringar i näringen och ETU-hälsovården, som har blivit ett komplement till hälsokontrollen av avelssvin.

Genom den nya förordningen samordnas försöksstationernas och galtstationernas hälsokontroll med ETU-hälsovården. Den separata hälsokontrollen för svingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationerna (Veterinärlagstiftningen D 85) slopas och ersätts av en specialkategori för reproduktion. I JSM:s förordning föreskrivs enbart om hälsokraven för svin som sänds till försöksstationer och galtstationer och om övervakningen av försöksstationer och galtstationer (Veterinärlagstiftningen G 8).

Svin som sänds till försöksstationer och galtstationer skall komma från en svingård som hör till ETU-hälsovårdens specialkategori eller i övrigt visar att den uppfyller villkoren i ETU-hälsovårdens specialkategori. Vidare skall svingårdar som sänder svin till en försöksstation eller galtstation årligen undersökas i fråga om förekomsten av vissa smittsamma svinsjukdomar. Undersökningarna kan göras på svin som sänts till slakt.

Enligt den nya förordningen skall galtstationerna ha en separat karantänsvingård. Till en galtstation kan även sändas svin från svingårdar som inte sänder försöksgrupper till försöksstationerna.

Förordningen tillämpas inte på insamling och användning av galtsperma på gården. Det är dock förbjudet att flytta galtsperma mellan svingårdar.

Den nya förordningen har beretts i samråd med intressentgrupperna. Förutom myndigheterna har representanter för ETT, husdjursförädlingen, producenterna och industrin medverkat.

Enligt planerna skall den nya förordningen träda i kraft före utgången av 2006.

Ytterligare information:
veterinäröverinspektör Kajsa Hakulin, JSM, tel. 160 52433

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400