Ilmoituksia eläinten laiminlyönneistä aiempaa enemmän

Kansalaiset tekevät viranomaisille yhä enemmän ilmoituksia huonosta eläintenpidosta. Kuntiin on viime vuosina saatu lisää valvontaeläinlääkäreitä, jotka keskittyvät epäilykohteiden valvontaan.

Ilmoitusten määrä on pysynyt aiempaa korkeammalla tasolla jo kolmen viime vuoden ajan.

”Tyypillisiä syitä puutteille tuotantoeläinten pidossa ovat säännösten noudattamisen kalleus ja alan tuottavuusvaatimusten lisääntyminen. Lemmikkien pidon puutteiden syynä on useammin tietämättömyys ja vakavissa tapauksissa ongelmat oman elämän hallinnassa”, sanoo jaostopäällikkö Jaana Mikkola Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Vajaa puolet tarkastuksista johti kieltoihin tai määräyksiin

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoamista valvontatuloksista käy ilmi, että epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti vuonna 2014 noin viiteen tuhanteen tarkastuskäyntiin. Tarkastuskäyntien ja havaittujen laiminlyöntien määrä pysyi samalla tasolla kuin kolmena edellisenä vuonna. Vajaa puolet kaikista tarkastuksista johti viranomaistoimenpiteisiin.

Vaikka lähes puolella tuotantoeläintilojen epäilytarkastuksista annettiin kieltoja ja määräyksiä, kiiretoimenpiteisiin jouduttiin vain harvoin. Lemmikkieläinten pitäjille kieltoja tai määräyksiä annettiin enää noin joka neljännellä tarkastuksella. 14 prosentissa lemmikkieläimiin kohdistuvista tarkastuksista ryhdyttiin kiiretoimenpiteisiin, mikä on aiempia vuosia hieman useammin. Puutteiden korjaamiseksi sekä tuotanto- että lemmikkieläinten pitäjille annettiin myös neuvontaa.

Tuotantoeläintiloja tarkastettiin aiempaa vähemmän

Tuotantoeläimiä kohdeltiin viime vuonna hieman aiempaa paremmin. Tiloille tehdyissä suunnitelmallisissa eläinsuojelutarkastuksissa 22 prosentissa havaittiin puutteita. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin, sillä vuonna 2014 tarkastuksia suunnattiin emakkosikaloihin Euroopan komission selvityspyynnön takia. Sen vuoksi tuotantoeläintiloja tarkastettiin selvästi aiempia vuosia vähemmän.

”Tarkastetuilla nautatiloilla havaittiin laiminlyöntejä jonkin verran edellistä vuotta vähemmän, 23 prosentissa. Yhdellä nautatilalla paljastui kiireellisiä toimenpiteitä vaativia laiminlyöntejä”, sanoo ylitarkastaja Taina Mikkonen Evirasta.

Sikatiloilla laiminlyöntejä todettiin edellistä vuotta enemmän, 29 prosentissa tarkastetuista tiloista. Turkiseläintiloja tarkastettiin aiempia vuosia huomattavasti vähemmän. Vain yksittäisiä munintakanaloita, broileritiloja, ankka- ja hanhitiloja sekä vuohi- ja lammastiloja tarkastettiin, eikä niillä esiintynyt lainkaan puutteita.

Laiminlyönnit eläinkuljetuksissa vähenivät selvästi

Eläinkuljetusten epäkohdat vähenivät selkeästi edellisen vuoden 20 prosentista 12 prosenttiin. Huomattava osa puutteista löytyi aiempien vuosien tapaan lainsäädännön edellyttämistä asiakirjoista.

Eläinten kuljetuskuntoisuus on selkeästi parantunut. Myös eläinten erottelu on parantunut ja ajoneuvojen kunto hienoisesti kohentunut. Sen sijaan kuljetuksen asiakirjoihin, eläinten tilavaatimuksiin, kuljetuksen kestoon sekä eläinten kuormaukseen ja purkuun liittyvien epäkohtien määrä ei ole juurikaan muuttunut viimeisen 18 vuoden aikana.

Lue lisää:
Epäilyyn perustuvat tarkastukset
Eläinkuljetusten valvonta
Otantaan perustuvat tarkastukset
Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2014 -raportti

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 830 8404 (tuotantoeläintilojen valvonta)
ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 040 489 3358 (eläinkuljetusten valvonta)
ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355 (epäilyyn perustuvat tarkastukset)
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425 (yleinen eläinsuojeluvalvonta)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400