Apinoiden, haisunäätien ja muiden nisäkkäiden tuonti EU-jäsenmaista

Apinoiden tuonti maahan on sallittu vain eläintarhoille ja koe-eläinlaitoksille. Yksityishenkilöt eivät saa tuoda maahan apinoita. Apinat voivat levittää ihmisille erittäin vaarallisia ja helposti tarttuvia tauteja, kuten verenvuotokuumetta ebolaa. Apinoita kaupitellaan netin ilmaissivuilla, mutta ilmoitukset ovat todennäköisesti huijausyrityksiä.

Jyrsijöiden ja siilieläinten, esimerkiksi kääpiösiilien, tuonti EU-maista ei vaadi tuontilupaa eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä todistuksia.

Muiden nisäkkäiden tuonti vaatii tuontiluvan. Tuontilupa voidaan myöntää vain, jos maahan tuotavat eläimet eivät aiheuta eläintautiriskiä. Tuontiluvassa voidaan asettaa eläinten terveyttä koskevia välttämättömiä ehtoja. Tuontilupa voidaan myöntää esimerkiksi eläintarhoille, hyväksytylle laitokselle tai sirkukselle. Maahantuojan on noudatettava myös muita määränpäämaan eläinlääkintäviranomaisten antamia vaatimuksia.

Jos eksoottisia eläimiä tulee eläinlääkärin vastaanotolle, tulisi eläinlääkärin muistaa kysyä mahdollista tuontilupaa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1002/2010 määrittelee vientiin ja tuontiin liittyviä ehtoja eräille nisäkäslajeille.

Uhanalaisten lajien kaupassa on oltava yhteydessä Suomen ympäristökeskukseen (SYKE). Rauhoitetun lajin tai sen osan tai johdannaisen tuonti ja vienti on kiellettyä. Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinlajien sisämarkkinatuonnista ja -viennistä säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Uusien vierasperäisten riistalajien maahantuonti ilman Riistakeskuksen lupaa on kielletty. Lupaa ei myönnetä, jos toimenpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti on suoritettava. Vierasperäisten riistaeläinlajien sisämarkkinatuonnista säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Tuontilupahakemus Eviralle
Tuontilupahakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) Hakija ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelin, sähköposti)
2) Mitä eläinlajia hakemus koskee sekä eläinten lukumäärä
3) Maa, josta eläin aiotaan tuoda
4) Selvitys siitä, miten eläimet tarvittaessa voidaan eristää.

Kirjallinen hakemus on toimitettava osoitteeseen:
Evira, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
fax 029 530 4350
s-posti: kirjaamo (at) evira.fi

Tuontilupa on maksullinen ja voimassa vuoden. Hakijan tulee ensin selvittää mahdolliset Cites-ehdot SYKEstä sekä hakea tarvittaessa tuontilupa Riistakeskukselta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3359

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400