Ryggradslösa djur och djurskydd

Djurskyddslagen (247/1996) tillämpas på alla djur. Härmed tillämpas djurskyddslagen också på ryggradslösa djur, t.ex. kräftor, snäckor, spindlar och bin. Enligt 3 § i djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt lidande.

Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Vid djurhållningen skall också djurens hälsa främjas och hänsyn tas till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov.

Bestämmelser om förvaringsutrymmen för djur och skötsel av djur finns såväl i djurskyddslagen som i djurskyddsförordningen (396/1996). Bestämmelserna är av allmän natur och gäller alla slags djur, alltså även hållande och skötsel av ryggradslösa djur.

Förvaringsutrymmen för ryggradslösa djur
Djuren i förvaringsutrymmet ska kunna inspekteras och skötas utan svårigheter. Förvaringsutrymmet får inte skada djuret och inte äventyra dess hälsa. Förvaringsutrymmet ska erbjuda ett tillräckligt skydd mot ogynnsamma väderleksförhållanden samt mot oskälig köld, värme och fukt. Förvaringsutrymmet ska vara tillräckligt rymligt med hänsyn till djurartens särskilda behov. Djuret ska kunna stå och vila i naturlig ställning i förvaringsutrymmet samt röra sig.

I ett förvaringsutrymme för djur ska tillräcklig ventilation ombesörjas så, att skadliga gaser, damm, drag eller oskälig fukt inte äventyrar djurets hälsa eller välbefinnande. Belysningen ska vara lämplig för tillgodoseende av djurets fysiologiska och beteendemässiga behov och sådan att djuret kan inspekteras och skötas på behörigt sätt. Ett förvaringsutrymme för djur ska hållas rent. Förvaringsutrymmet och sådana anordningar i anslutning till detta som djurens hälsa och välbefinnande är beroende av ska inspekteras minst en gång om dagen.

Skötsel av ryggradslösa djur
Enligt 5 § i djurskyddslagen får djur som tagits om hand inte lämnas utan skötsel eller överges. Djuren skall få tillräckligt med lämplig föda, dryck och annan behövlig skötsel. I 10 § i djurskyddsförordningen konstateras att om ett djur i vård står under omedelbar uppsikt eller omedelbart kan nås av en människa, ska djurets kondition och hälsotillstånd samt välbefinnande inspekteras minst en gång om dagen och vid behov oftare.

Insjuknande
Om ett djur insjuknar eller skadas ska det omedelbart ges eller skaffas vård. Ett sjukt eller skadat djur ska vid behov hållas skilt från andra djur i ett ändamålsenligt utrymme. Om sjukdomens eller skadans art så kräver, ska djuret avlivas eller slaktas.

Avlivning
Avlivning av djur skall ske så snabbt och smärtfritt som möjligt. Avlivningen ska göras så att djuret åsamkas onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande. Den som avlivar djuret ska försäkra sig om att djuret har dött innan det destruktionen påbörjas eller andra åtgärder vidtas.

Ryggradslösa djur avsedda att användas som livsmedel
Den gällande lagstiftningen innehåller inga särskilda bestämmelser om djurhållning i fråga om ryggradslösa djur som är avsedda att användas som livsmedel. De allmänna bestämmelserna om förvaringsutrymmen för djur och skötsel av djur i djurskyddslagen och -förordningen gäller emellertid också ryggradslösa djur som är avsedda att användas som livsmedel.

Ryggradslösa sällskaps- och hobbydjur
I jord- och skogsbruksministeriets beslut (2/VLA/1998) bestäms om djurskyddskrav gällande hundar, katter och andra smådjur som hålls för sällskap och hobby. I beslutets bilagor ingår allmänna krav på förvaringsutrymmen och krav på förhållandena samt krav på skötseln av djuren. I bilaga 11 ställs vissa krav på förvaringsutrymmen uttryckligen för ryggradslösa djur. Förvaringsutrymmets golv eller botten skall vara täckt med material som lämpar sig för djurarten. Vid behov skall det finnas så mycket av materialet att djuren kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet skall vara lämpligt för djurarten. Djuren skall vid behov finna gömställen och klättrande arter skall ha möjlighet till klättring. Belysning, temperatur och luftfuktighet i förvaringsutrymmet skall anpassas till djurarten. Förvaringsutrymmet skall vid behov innehålla platser med olika temperatur.

Ryggradslösa djur och djurskyddsinspektioner
När djurskyddsmyndigheten misstänker verksamhet som strider mot djurskyddslagen företar den djurskyddsinspektioner även i fråga om ryggradslösa djur och försöker bedöma om djurhållningen i fråga om ryggradslösa djur uppfyller minimikraven i djurskyddslagstiftningen. Vid behov meddelar djurskyddsmyndigheten en föreskrift eller ett förbud enligt 42 § i djurskyddslagen eller vidtar brådskande åtgärder enligt 44 §. När det är fråga om ryggradslösa djur kan det dock vara svårt att konstatera om djuret har åsamkats onödigt lidande eller onödig smärta och plåga.

Mera information:
Veterinärinspektör Riikka-Elina Lahdenperä, tfn 020 77 24220

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400