Ljusintensiteten i svinstallet nytt kontrollobjekt i övervakningen av tvärvillkoren

Listan på lagstadgade skötselkrav som skall kontrolleras i samband med övervakningen av stöden till gårdarna har uppdaterats i statsrådets nya förordning från jord- och skogsbruksministeriet. I samband med övervakningen av att tvärvillkoren följs kommer man detta år som ny sak att fästa uppmärksamhet bl.a. vid att belysningen i svinstallet är tillräcklig. Kraven som gäller utfodring och vattning av djuren har också förenhetligats.

» Läs mera

Information om medicinering av produktionsdjur ska ges genast och inte först efter en vecka

Evira har fått kännedom om fall där veterinären har lämnat ägaren till eller innehavaren av ett animalieproduktionsdjur uppgifter om medicinsk behandling av djuret först efter gårdsbesöket, ibland med upp till en veckas dröjsmål. Veterinären ska emellertid lämna uppgifterna under samma besök som när han eller hon antingen behandlar djuret eller överlämnar läkemedel för fortsatt behandling. Förutom att livsmedelssäkerheten eventuellt äventyras kan animalieproduktionsdjurets ägare eller innehavare till och med drabbas ekonomiskt om uppgifterna lämnas för sent.

» Läs mera

Buruppfödning av värphöns, EHO-projekt

Lagstiftningen som gäller skydd av värphöns har innehållit en övergångstid för hållande av höns i oinredda burar. Övergångstiden gick ut den 31 december 2011. Numera är äggproduktion tillåten endast i inredda burar samt i golvhönserier (golvhönshus eller flervåningssystem för frigående hönor).

» Läs mera

Nytt virus funnet hos idisslare - Schmallenbergviruset orsakar allmänna symtom och missbildningar i avkommor

Ett nytt virus har upptäckts hos idisslare i Tyskland hösten 2011. Hittills har viruset konstaterats också i Nederländerna och Belgien. Viruset har påträffats också hos får och getter. Schmallenbergviruset hör till Orthobunyavirus som sprids från ett djur till ett annat via insekter. Missbildningar som misstänks ha orsakats av viruset har påträffats särskilt hos lamm. Viruset smittar sannolikt inte till människor.

» Läs mera

Furosemid endast i venen på nötkreatur

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea påminner om att enligt den s.k. MRL-förordningen (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) är det tillåtet att behandla nötkreatur med furosemid endast i form av injektioner i venen. Detta betyder att orala preparat som innehåller furosemid inte får ges till nötkreatur. Sådana preparat är bl.a. tablettpreparaten Furesis, Furovet, Lasix retard och Vesix.

» Läs mera

Återsändning, avlivning eller placering i karantän av djur som införts olagligt i Finland

Importen av djur är olaglig om inte alla importkrav har uppfyllts. Djurets importör är skyldig att se till att djuret uppfyller importkraven. Om importkraven inte uppfylls är alternativen att skicka tillbaka djuren till ursprungslandet, officiellt godkänd karantän eller avlivning. Den som är ansvarig för införseln ska informeras om de alternativ som finns – återsändning, avlivning och karantän då det är möjligt. Evira har meddelat en anvisning om saken.

» Läs mera

Förhöjningarna i förordningen om avgifter och prislistan trädde i kraft 1.1.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Evira justerade priserna i förordningen om avgifter och prislistan vid årsskiftet.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och läkemedelsdagen 22 - 23.5.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år den 22–23 maj 2012. Undantagsvis ordnas utbildningen i mötesrummet Kalevi i Eviras verksamhetsställe i Vik. Tanken är att det nu för första gången ska vara möjligt att delta i utbildningen även i Eviras regionala verksamhetsställen via videoförbindelse.

» Läs mera

Fiskhälsodag 28.3.2012 i Helsingfors

Välkomna till Eviras traditionella Fiskhälsodag som detta år arrangeras i Sokos Hotel Presidentti i Helsingfors i samarbete med Finlands Fiskodlarförbund. Fiskhälsodagen är i första hand riktad till representanter för de fiskodlingsanläggningar som omfattas av Eviras fiskhälsotjänst och till veterinärer ute på fältet, men alla andra intresserade är också hjärtligt välkomna.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400