Veterinärerna måste vara på alerten för att förhindra Mycoplasma bovis-smitta

Sedan november 2012 har Mycoplasma bovis-smitta konstaterats på fem gårdar i Norra Savolax. Tre av dessa är kontaktgårdar till den första smittade gården. Särskilt spädkalvar som varit placerade så att de inandats samma luft som äldre, sannolikt smittbärande djur, har blivit allvarligt sjuka. I en mjölkbesättning har korna haft luftvägsinflammation och all-varlig mastit.

M. bovis sprids med symtomfria djur som bär på bakterien. När man säljer och köper djur, flyttar djur (bl.a. kvighotell) och på djurutställningar ska man iaktta ETT:s anvisningar och ovillkorligen använda ETT:s hälsointyg.
M. bovis är en sjukdom som ska anmälas omedelbart, men det är inte en sjukdom som ska bekämpas enligt lag. ETT koordinerar åtgärderna för att bekämpa sjukdomen.

Symtom på M. bovis-smitta i besättningen

Under gårdsbesök bör särskild uppmärksamhet fästas vid kalvarnas hälsotillstånd, tillväxt, dödlighet och läkemedelsbehandling samt vid följande symtom:

-Luftvägsinfektioner, rinnande ögon, hosta, feber hos kalvar – från och med en veckas ålder, också unga nöt och när smittan når en naiv besättning också kor. Ty-piskt för kalvar och ungdjur är att de svarar dåligt på behandling, hos kor kan sym-tomen gå över av sig själv. Samtidigt kan det finnas andra luftvägspatogener på gården (t.ex. RS- och coronavirus, Pasteurella, Histophilus somni).

-Mellanöreinflammationer hos kalvar eller unga nöt – ett öra eller båda öronen hänger, djuret ruskar på huvudet, det kan också vrida huvudet i cirklar (innerörin-flammation), försämrad aptit, djuret stannar i växten.

-Led- och senskideinflammationer – oftast i flera leder hos både kalvar och kor (särskilt knäet, hasen, armbågen, framknäet). Antingen enda symtom eller tillsam-mans med andra.

-Ögoninflammationer: konjunktivit, keratit – M. bovis ensam eller tillsammans med andra sjukdomsalstrare.

-Juverinflammation – med kraftiga symtom, svarar inte på behandling, börjar ofta i en juverfjärdedel och sprider sig snabbt till de andra. Även hos kvigor som inte kal-vat.


I misstänkta fall tas prov för laboratorieundersökningar. Det är skäl att låta undersöka ju-verinflammationsprover från kor i ett laboratorium som använder M. bovis–PCR.


Eviras diagnostik för M. bovis–smitta

-Luftvägsinflammationer: Paketet för djupt svabbprov+blodprov (fyra prov, pris 143,22 + moms). Provtagningspaketet med 4 djupsvabbpinnar+transportsubstrat ( 40 €+moms) kan beställas från Evira i Kuopio. Innehåller bakte-rier+känslighetsbestämning, mykoplasma (odling och PCR), påvisande av RS- och coronavirus med PCR och som en nyhet M. bovis-antikroppar (ELISA).

-M. bovis-odling och PCR: i paketet för undersökning av ögoninflammation hos nöt och utredning av orsaken till kastning (ögoninflammationspaketet 5 prov 79,57 € + moms, utredning av orsaken till kastning 68,96€ + moms, avgiftsfri till 31.5.2013)

-Patologiska undersökningar: M. bovis–odling. Patologiska prov rekommenderas, eftersom man förutom luftvägarna kan undersöka även bl.a. leder och öron (kalv un-der 6 mån. 68,96 € +moms)

-Utredning av M. bovis-situationen hos en besättning: Evira utreder som bäst hur antikropps-ELISA och direkt påvisande av M. bovis med PCR i svabbprov från näs-borrarna på ungdjur påvisar smittsituationen. Man bör komma överens med Evira på förhand om användningen av detta avgiftsbelagda undersökningspaket.

Mera information:
Odling, antikropps- och PCR-analyser: Tarja Pohjanvirta 044 7201 493
Patologiska undersökningar: Paula Syrjälä 044 7201 470 eller Johanna Mattila 050 3867 150

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400