Fjäderfä måste hållas inomhus under fåglarnas vårflyttning

Jord- och skogsbruksministeriet kommer att utfärda en förordning om att fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet under fåglarnas vårflyttning. Den här våren fastställde man inte särskilt sådana kommuner i vilka risken skulle vara större än i de andra utan man stannade för att ställa samma krav i hela landet.

» Läs mera

Ändringar föreslås i veterinärens rätt att överlåta läkemedel

På hösten 2006 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp att dryfta förslag till hur bestämmelser om överlåtelse av läkemedel skulle ändras. Tillsättandet av arbetsgruppen berodde i första hand på det att man upplevt bestämmelserna som alltför strikta i synnerhet i svin- och nötkreatursproduktionen och i andra hand på djurproduktionens strukturomvandling.

» Läs mera

En förteckning över substanser som är oumbärliga för hästar

År 2007 trädde Europakommissionens förordning om substanser som är väsentliga vid behandling av hästar och som får användas för behandling av hästar med 6 månaders karenstid (1950/2006/EG Kommissionens förordning om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur). Läkemedelsförteckningen i denna förordning kallas vanligen "hästläkemedelsförteckningen".

» Läs mera

CAP-utbildning för kommunalveterinärer och länsveterinärer

Evira anordnar en finskspråkig utbildning för kommunal- och länsveterinärer om tvärvillkoren i EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Utbildningen ger information om motiveringarna, innehållet och övervakningen av tvärvillkoren samt om deras anknytning till kommunalveterinärens arbete. Tyngdpunkten ligger på de villkor för djurens välbefinnande som trädde i kraft i början av år 2007. En utbildningsdag med samma innehåll anordnas 19.3. i Helsingfors, 21.3. i Uleåborg och 26.3. i Kuopio. Evira ersätter resekostnader till kommunal- och länsveterinärer samt timmersättning till kommunalveterinärer såsom på beredskapsdagar. Program och anmälningar (på finska)

Djurens välbefinnande tas med i CAP-övervakningen

Djurskyddskraven för produktionsdjur börjar övervakas som en del av jordbruksstödens tvärvillkor. Tvärvillkoren baserar sig på den gällande lagstiftningens krav som redan förpliktar odlarna och det tillkommer inga nya krav för gårdarna.

» Läs mera

Aktuellt om smittsamma sjukdomar 10.5.2007

2007 års Aktuellt om smittsamma sjukdomar-dag anordnas den 10 maj i Auditoriet på Länsstyrelsen i Södra Finlands län i Helsingfors. Programmet och anmälningsblanketten finns på Eviras webbplats:
Ajankohtaista tarttuvista taudeista 10.5.2007 (på finska)

OBS! På grund av Eurovision Song Contest är många hotell i huvudstadsregionen fullbokade. Evira har reserverat 30 rum i Sokos hotell Vanda för torsdag-fredag natten den 10.5.2007. Information om bokning på Eviras webbsidor.

Läkemedelsdagen 11.5.2007

Läkemedelsdagen för år 2007 anordnas på fredagen den 11 maj i Auditoriet på Länsstyrelsen i Södra Finlands län i Helsingfors. Programmet och anmälningsblanketten för läkemedelsdagen finns på Eviras webbplats:
Lääkepäivä 11.5.2007 (på finska)

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400