Ändringar i lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) förorsakar ändringar gällande erkännandet av vissa veterinärmedicinska examensintyg. De ändringar som förutsätts enligt direkti-vet genomförs genom att lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000) ändras och genom att det stadgas en lag om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Till följd av ändringarna kommer man också att börja tillämpa EU:s s.k. generella ordning för erkän-nande av examina med eventuella kompensationsåtgärder som krävs för erkännandet av vissa veterinärmedicinska examina. De kompensationsåtgärder som kan komma ifråga är krav på avläg-gande av ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod som räcker högst tre år. Examina som faller inom ramen för den generella ordningen för erkännande är:

1. veterinärmedicinska examina som inte kan erkännas enligt systemet med automatiskt erkännande därför att
A. de studier som ledde till examen har inletts innan det land där examen beviljats anslutits till den Europeiska unionen och examen av den orsaken inte uppfyller minimikraven för veterinärutbildning enligt EU och
B. personen inte uppfyller de krav på yrkeserfarenhet som ställs i direktivet om yr-keskvalifikationer

2. Medborgare i stater inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har avlagt veterinär- eller specialveterinärexamen, om
A. examen redan har erkänts i en annan EU/EEG-medlemsstat och
B. den person som avlagt examen har verkat i minst 3 år som veterinär eller speci-alveterinär i det ifrågavarande landet efter det att examen erkänts.

Det blir också ändringar i bestämmelserna om sådant tillhandahållande av veterinärmedicinska tjänster som förutsätter anmälan. Enligt den gällande lagen kan en medborgare från en EU-/EEG-stat som på basis av veterinärkvalifikationer som avlagts i någon annan EU- eller EEG-stat än Fin-land kunde beviljas rättighet att verka i Finland som legitimerad veterinär, temporärt under högst ett år tillhandahålla veterinärmedicinska tjänster i Finland efter att först ha gjort en anmälan till Evira. Efter lagändringen skulle sådana kvalifikationer som krävs för legitimation som veterinär inte längre krävas, utan det skulle räcka med att den sökande har laglig rättighet att självständigt utöva veteri-näryrket i någon EU- eller EEG-stat. Däremot kommer det inte att framöver att vara möjligt att till-handahålla tjänster kontinuerligt under ett år, eftersom tillhandahållandet av tjänster förutom temporärt också förutsätts bli tillfälligt. Genom ändringen vill man betona verksamhetens tillfälliga karaktär. Skyldigheten att anmäla verksamheten till Evira föreslås bibehållas, men till-handahållandet av tjänster kan påbörjas genast när anmälan gjorts.

Dessutom kommer några avgifter beträffande legitimering av veterinärer att ändras.

Ändringarna i lagstiftningen om erkännande av yrkeskvalifikationer träder i kraft i början av år 2008.

Mera information:
Överinspektör Minna Ruotsalo, tfn 020 772 4323

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400