EU-djurskyddsinspektioner av kalv-, höns- och svingårdar samt pälsfarmer 2006

Rådets direktiv om djurens välbefinnande (91/629/EEG, 91/630/EEG, 1999/74/EG och 98/58/EG) och Europarådets djurskyddsföreskrifter om pälsdjursfarmning förutsätter att medlemsstaterna övervakar att minimikraven för skydd av produktionsdjur iakttas genom att årligen granska ett representativt antal produktionsgårdar.

Vid dessa inspektioner kontrolleras i detalj om den gällande djurskyddslagstiftningen har iakttagits på gården. Ifall man upptäcker försummelser vid inspektionerna ges producenten en föreskrift om att rätta till försummelsen och vid behov vidtas brådskande åtgärder för att trygga djurens välbefinnande.

Kalv- och svingårdar har granskats sedan 1998, hönsgårdar och pälsfarmer sedan 2000. Varje år försöker man granska ungefär 1,5% av kalvgårdarna, 2 % av svingårdarna, 15 % av de hönsgårdar där det finns mer än 350 värphöns och 10 % av pälsfarmerna. EU-djurskyddsinspektioner görs alltså på drygt 700 produktionsdjursgårdar varje år. Gårdarna väljs ut slumpmässigt ur gårdsregistret. Inspektionerna utförs av kommunalveterinärerna på förordnande av länsstyrelserna.

På kalvgårdar har det 2006 företagits sammanlagt 425 inspektioner, som gällde sammanlagt 4085 kalvar. På ungefär 28 % av de granskade kalvgårdarna konstaterades förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna. I de flesta fallen var det fråga om för små gruppkättar, att över åtta veckor gamla kalvar i strid med bestämmelserna hölls i ensamkättar eller om brister i vattentillgången. År 2006 konstaterades på kalvgårdarna färre förfaranden i strid med djurskyddsbestämmelserna än 2005, då sådana konstaterades på 35 % av kalvgårdarna. De vanligaste bristerna som upptäcktes på kalvgårdarna 2006 var desamma som 2005.

På svingårdar har det företagits sammanlagt 89 inspektioner 2006. På ungefär 35 % av de inspekterade svingårdarna konstaterades förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna. Kontrollresultaten har försämrats från 2005, då förfarande i strid med djurskyddsbestämmelserna upptäcktes på 26 % av svingårdarna. De brister som upptäcktes vid inspektionerna på svingårdarna gällde för små kättar (framför allt galtar), brister i vattentillgången, kastrering av smågrisar efter 7 dagars ålder eller avsaknad av stimulansmaterial. De vanligaste bristerna som iakttogs på svingårdarna 2006 var till stor del desamma som 2005 (för små kättar, brister i vattentillgången, stimulansmaterial saknas). En överraskande allmän försummelse var också att smågrisar var mer än sju dagar gamla när de kastrerades.

År 2006 granskades sammanlagt 110 hönsgårdar med mer än 350 värphöns. På 20 % av de inspekterade hönsgårdarna konstaterades förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna. De brister som upptäcktes vid inspektionerna gällde avsaknad av klofilningsutrustning eller brister i uppfyllandet av utrymmeskraven. År 2006 konstaterades flera förfaranden i strid med djurskyddsbestämmelserna i hönsgårdarna än 2005, då sådana konstaterades i 15 % av hönsgårdarna. De vanligaste bristerna om iakttogs på hönsgårdarna 2006 var desamma som 2005.

På pälsfarmer företogs sammanlagt 127 inspektioner 2006. På ungefär 26 % av de granskade pälsfarmerna konstaterades förfarande som stred mot djurskyddsbestämmelserna. De brister som upptäcktes vid inspektionerna på pälsfarmer gällde i första hand avsaknad av stimulansmaterial (tuggbitar), avsaknad av bokföring över behandling av sjukdomar hos djuren och antalet döda djur eller avsaknad av hyllor för rävar. År 2006 konstaterades något färre förfaranden i strid med djurskyddsbestämmelserna på pälsdjursfarmerna än 2005, då sådana konstaterades på 28 % av pälsdjursfarmerna. De vanligaste bristerna som iakttogs på pälsdjurfarmerna 2006 var desamma som 2005.

Kommissionen konstaterade under sin inspektionsresa i Finland i september 2007 att föreskrifter enligt djurskyddslagen inte alltid meddelas trots att missförhållanden upptäcks. I lagen finns ett klart förfarande för fall där bestämmelserna överträds: Om förfaranden som strider mot djurskyddsbestämmelserna upptäcks vid inspektionerna ska den inpekterande veterinären alltid vidta åtgärder enligt djurskyddslagen (247/1996).

Mera information:
Veterinäröverinspektör Taina Mikkonen, tfn 020 77 24225
Veterinärinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 020 77 24220

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400