Kraven på inre höjd i hästboxar ändrades

Statsrådets förordning om skydd av hästar ändrades 24.10.2013. Genom ändringen, som träder i kraft i början av nästa år, preciserade man minimikravet på inre höjd i hästboxar, spiltor och lösdriftsstalls ligghallar.

Tidigare har inre höjd ansetts gälla för alla sådana utrymmen där hästen rör sig. I och med ändringen berör kravet på inre höjd endast minimiytan av ovannämnda utrymmen. Till den fria inre höjden räknas inte heller längre normala bärande konstruktioner, belysningsanordningar, vattenledningar, ventilationsrör eller annan motsvarande teknisk utrustning som finns i stallet. I fråga om minimihöjden finns också en marginal på högst två procent.

Anvisningarna för ifyllande av Eviras djurskyddsinspektionsblankett för hästar har uppdaterats såväl på grund av ändringen av inre höjd som på grund av de ändringar som avlivningsförordningen förutsätter. Samtidigt har krav på att hästen ska ha möjlighet till motion och uteliv, som tidigare saknats, inkluderats i blanketten och ifyllnadsanvisningarna. Den uppdaterade elektroniska inspektionsblanketten och ifyllnadsanvisningarna finns på Eviranet.

Jord- och skogsbruksministeriet

Mera information:
Sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400