Furosemid endast i venen på nötkreatur

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea påminner om att enligt den s.k. MRL-förordningen (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) är det tillåtet att behandla nötkreatur med furosemid endast i form av injektioner i venen. Detta betyder att orala preparat som innehåller furosemid inte får ges till nötkreatur. Sådana preparat är bl.a. tablettpreparaten Furesis, Furovet, Lasix retard och Vesix.

För vätskedrivande behandling som sker oralt kan användas ett preparat som innehåller hydroklortiazid och vars handelsnamn är Hydrex 50 mg tablett. Det är tillåtet att ge preparatet till nötkreatur, svin, hästar, får samt getter. Karenstiderna i fråga om slakt och mjölk är 0 dygn.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) får animalieproduktionsdjur behandlas med endast sådana läkemedel som har ett försäljningstillstånd eller annat tillstånd gällande överlåtelse till förbrukning som läkemedel som är godkänt för behandling av animalieproduktionsdjur i Finland. Dessutom ska det ha fastställts ett MRL-värde för läkemedelssubstanserna i läkemedelspreparatet, dvs. högsta tillåtna restmängder.

I den förteckning som Fimea upprätthåller över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan användas för livsmedelsproducerande djur har samlats sådana läkemedel och läkemedelspreparat som saknar försäljningstillstånd i fråga om animalieproduktionsdjur, men som enligt ett nationellt beslut ändå får ges dem. Dessutom får de ges läkemedelspreparat med försäljningstillstånd som godkänts för en annan animalieproduktionsdjurart i enlighet med den s.k. kaskadprincipen.

Furosemidiä vain laskimoon naudoille (på finska, Fimeas meddelande)

Nödvändiga veterinärläkemedel som saknar försäljningstillstånd (Fimea)

Företeckning över läkemedel och för människor avsedda läkemedelspreparat som med bestämda villkor kan användas för livsmedelsproducerande djur (pdf, Fimea)

Mer information:
Veterinär Karoliina Laine, tfn (09) 47334 451 (Fimea)
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352 (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400