Införsel- och utförselkraven för sällskapsdjur ändras 1.1.2012

För att bekämpa rabies- och ekinokocksmitta har införsel- och utförselkrav uppställts för hundar och katter som transporteras från länder utanför EU samt EU-länder och därmed jämförbara länder till Finland i icke-kommersiellt syfte. I början av 2012 utvidgas kraven på läkemedelsbehandling mot rävens dvärgbandmask och i fortsättningen krävs sådan även av valpar som är yngre än tre månader samt av hundar som förs in från bl.a. Sverige. Däremot gäller kravet på läkemedelsbehandling inte längre katter som införs till Finland. Utförseln av sällskapsdjur till vissa länder underlättas när kraven på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas.Detaljerade anvisningar läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft

Ändringar i kraven på ekinokockbehandling
Avsikten med den läkemedelsbehandling som ges med tanke på ekinokockos är att förhindra att parasiten Echinococcus multilocularis når Finland. Behandling mot ekinokockos krävs i fortsättningen endast av hundar, katter behöver inte längre medicineras. Också valpar från EU-länder som är yngre än 3 mån. samt hundar som kommer från bl.a. Sverige till Finland måste medicineras innan de anländer till landet.

Läkemedelsbehandlingen ges i det land utanför EU eller det EU-land där hunden har visats senast före gränsövergången till Finland i första hand 1-5 dygn före ankomsten till landet. Läkemedlet kan alltså inte längre ges på gränsen just före gränsövergången, eller om man gör på det sättet måste man vänta 1 dygn innan det är tillåtet att överskrida gränsen. Veterinären i landet utanför Finland antecknar det givna läkemedlet i passet för sällskapsdjur. Den punkt i den nuvarande lagstiftningen som säger att sällskapsdjuret inte behöver medicineras om det återvänder till Finland efter att ha vistats kortare tid än 24 h utomlands slopas.

Vid införsel av hund från länder utanför EU, EU-länder eller därmed jämförbara länder som har meddelat att de använder pass kan hunden alternativt utnyttja 24 dygnsregeln. Detta alternativ rekommenderas för hundar som reser mycket. Före resan ska sällskapsdjuret medicineras minst två gånger med högst 28 dygns mellanrum i ett EU-land eller ett med EU-länderna jämförbart land och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns mellanrum så länge som resandet fram och tillbaka pågår. Sällskapsdjurets ägare förbinder sig att ta hunden till veterinären regelbundet. I passet för sällskapsdjur antecknas ett omnämnande av 28 dygnsregeln i punkten för ekinokockbehandling. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och engelska.

Exempel på de meningar som ska antecknas i passet:
•Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vrk:n välein (asetus 1152/2011)
•Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 1152/2011)
•Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 1152/2011)

Under meningarna antecknas det använda preparatet och tillverkaren. Veterinärens underskrift och datum för läkemedelsbehandlingen antecknas på sedvanliga ställen. I fortsättningen fogas till passet endast datum för läkemedelsbehandlingen, stämpel och underskrift. Om sidorna i passet blir fulla, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med både det nya och det gamla passet på resorna. Dessa anteckningar kan börja göras i passet efter årsskiftet.

Följande upplaga av passet för sällskapsdjur kommer att ha sidor för läkemedelsbehandling mot ekinokockos. Veterinärerna ombeds anmäla hur många hundar som omfattas av 28 dygnsregeln i samband med månadsanmälan.

Ekinokockbehandling krävs inte i vissa fall
Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte när hunden kommer direkt till Finland från UK, Irland eller Malta. För närvarande krävs inte läkemedelsbehandling mot ekinokockos av sällskapsdjur som kommer från Norge (med undantag av Spetsbergen), vi vet ännu inte hur situationen ser ut efter årsskiftet.

Bandmaskmedicinering krävs inte om hunden förs direkt från Finland till Förenade kungadömet, Irland eller Malta. Sverige kan inte längre kräva läkemedelsbehandling mot ekinokockos av hundar som förs in till landet. För närvarande kräver Norge inte bandmaskmedicinering av finska hundar om de inte har varit utanför Finland eller Norge under de senaste 12 månaderna. Situationen nästa år är fortfarande oklar för Norges del. UK och sannolikt Irland kräver inte heller läkemedelsbehandling mot fästingar längre.

Kravet på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas vid resor till vissa länder
Det blir lättare att ta hunden till Förenade kungadömet, Sverige, Irland och Malta. Antikroppsbestämning i fråga om rabies krävs inte längre vid resor till dessa länder. I fortsättningen ska man vänta 21 dygn efter den första rabiesvaccineringen innan man reser. Norges ståndpunkt är fortfarande inte officiellt känd, men sannolikt kommer kravet på antikroppsbestämning att slopas.

Nya förlagor till hälsointyg för djur som förs in från länder utanför EU
Förlagorna till hälsointyg för kommersiell och icke kommersiell införsel av hundar, katter och illrar som förs in från länder utanför EU ändras 1.1.2012. De nya förlagorna till intyg finns på Eviras webbplats:
Import av hundar, katter och illrar från länder utanför EU

Intygen har motsvarande innehåll som tidigare, men layouten har förändrats och vissa preciseringar kommit till. Dessutom kan uppgifterna om flera djur antecknas i ett och samma intyg. Detaljerade anvisningar om intygen och läkemedelsbehandlingarna läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft.

Mer information:
ehyt@evira.fi
Överinspektör Tiina-Mari Aro, Evira, tfn 040 489 3322
Överinspektör Virva Valle, Evira, tfn 040 489 3359

Införsel av sällskapsdjur från länder utanför EU
kolmasmaa@evira.fi
Överinspektör Marika Immonen

Kommersiell införsel av djur från länder utanför EU
lentoasema@evira.fi
Överinspektör Tiina Juselius, tfn 050 528 9879

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400