Pia Mäkelä i ledningen för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning

Till avdelningschef för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning har från och med 16.1.2014 utnämnts veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.

Pia Mäkelä kommer till Evira efter att ha innehaft chefskapet för enheten för biologisk uppföljning under Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Tidigare har Mäkelä arbetat bland annat som nationell expert i Europeiska kommissionen (SANCO) i uppgifter som hänfört sig till lagstiftningen om livsmedelshygien och som veterinäröverinspektör på jord- och skogsbruksministeriet.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400