Luonnonvaraisen riistan lihantarkastukseen muutoksia

Metsästysseuroihin voi lainsäädännön mukaan (853/2004/EY liite III jakso IV, elintarvikelaki 23/2006 § 30) kuulua henkilöitä, jotka on koulutettu tekemään riistan alustava tarkastus heti kaadon tai pyynnin jälkeen. Näitä henkilöitä kutsutaan koulutetuiksi metsästäjiksi. Koulutettu metsästäjä on suorittanut erityisen aiheeseen perehdyttävän kurssin. Kurssin järjestää metsästäjäjärjestö, ja sen ohjelma pitää olla Eviran hyväksymä. Metsästäjien Keskusjärjestö suunnittelee hygieniakoulutuksen järjestämistä, mutta se ei toteudu ainakaan vielä vuonna 2007. Evira katsoo, että metsästysseuroihin kuuluvat eläinlääkärit voivat kuitenkin jo nyt toimia tässä tarkoitettuina koulutettuina metsästäjinä ilman mitään lisäkoulutusta.

Metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksessa käsitellään riistaeläinten anatomiaa, patologisia muutoksia, muita ympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen riistaeläinten välityksellä, sekä lihan hygieenistä käsittelyä ja asiaan liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Asetuksessa (853/2004/EY) on lueteltu varsin yksityiskohtaiset vaatimukset koulutuksen sisällölle.

Luonnonvaraisen riistaeläimen lihantarkastusta varten pitää sen ruho, pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta toimittaa mahdollisimman pian paikkaan, jossa se teurastetaan loppuun ja tarkastetaan. Kuitenkin, jos metsästysseuraan kuuluu ns. koulutettu metsästäjä, hän voi tehdä ruhon ja sisäelinten tarkastuksen jo pyyntipaikalla (854/2004/EY). Tarkastus on suoritettava mahdollisimman pian kaadon jälkeen. Jos koulutettu metsästäjä ei havaitse tarkastuksessa mitään epänormaaleja ominaisuuksia eikä eläimellä havaittu epänormaalia käyttäytymistä ennen tappamista eikä ympäristön saastumisesta ole epäilystä, voidaan riistaeläimen pää ja sisäelimet jättää pyyntipaikalle ja toimittaa lihantarkastukseen vain sen ruho. Jos kyseessä on karhu, villisika tai muu mahdollinen trikiinien isäntäeläin, pitää ruhon mukana toimittaa kuitenkin myös pää ja pallea, mutta ei muita sisäelimiä.

Koulutetun metsästäjän tulee toimittaa tarkastettavan ruhon mukana kirjallinen ilmoitus lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille. Asiakirjasta pitää ilmetä havainnot, pyyntipäivä, -aika ja kunta, ja sen pitää olla numeroitu.

Jos koulutettu metsästäjä havaitsee ruhon tai sisäelimien tarkastuksessa jotain epänormaalia tai eläimellä havaittiin epänormaalia käyttäytymistä ennen tappamista tai epäillään ympäristön saastumista, pitää ruho, pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta toimittaa lihantarkastukseen. Tarkastuksen suorittaneen henkilön tulee ilmoittaa lihantarkastuksen tekevälle virkaeläinlääkärille poikkeavista havainnoista, epänormaalista käyttäytymisestä tai epäillyistä ympäristösaasteista.

Silloin kun koulutettua metsästäjää ei ole käytettävissä, pitää ruho, pää ja kaikki sisäelimet mahaa ja suolia lukuun ottamatta toimittaa lihantarkastukseen. Myös silloin pitää ruhon mukana toimittaa asiakirja, jossa on tieto pyyntipäivästä, -ajasta ja -kunnasta sekä mahdolliset tiedot epäillystä eläimen sairaudesta, havaituista suolistomuutoksista sekä muista lihan laatuun vaikuttavista seikoista (alkutuotantoasetus 134/MMM/2006).

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Leena Oivanen, Evira, p. 020 77 24272

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400