Regionala ändringar i Eviras patologiska undersökningar fr.o.m. 1.11.2008

Evira koncentrerar de patologiska undersökningarna av olika djurarter till enheter som är specialiserade på respektive djurarts sjukdomar och hälso- och sjukvård. Vid verksamhetsställena i Helsingfors och Kuopio finns flera olika enheter. Den största förändringen gäller sällskapsdjur. De patologiska och parasitologiska undersökningarna av hundar, katter och andra sällskapsdjur koncentreras till Helsingfors. Den andra förändringen gäller verksamhetsstället i Uleåborg, som koncentrerar sig på undersökningar av vilda djur och renar.

» Läs mera

Sällskapsdjur oftast föremål för omedelbara djurskyddsåtgärder

År 2007 utfördes över 3500 djurskyddsinspektioner på grund av misstanke, och i cirka 40 % av fallen konstaterades att bestämmelserna om djurens välbefinnande hade försummats. På 4 % av de inspekterade produktionsdjursgårdarna och 13 % av ställena med sällskapsdjur uppdagades allvarliga försummelser. Resultaten av djurskyddsinspektionerna avviker inte nämnvärt från tidigare års resultat.

» Läs mera

Newcastlesjuka hos damduvor

I början av juni fick Evira ta emot duvor för undersökning från en uppfödare hos vilken flera fåglar hade dött under senvåren. Vid undersökningarna konstaterades paramyxovirus-1-smitta (PMV-1). Viruset typbestämdes som duvanpassat PMV-1-virus med hög patogenitet. Tidigare har Newcastlesjuka hos duvor konstaterats i Finland 1996.

» Läs mera

Det är obligatoriskt att vaccinera duvor mot Newcastlesjuka

Det är obligatoriskt att vaccinera alla duvor mot Newcastlesjuka i sådana duvslag där det finns duvor som förs till tävlingar eller utställningar. Duvor som förs till tävlingar eller utställningar ska dessutom vara försedda med en beständig identifieringsmärkning. Det är däremot inte tillåtet att vaccinera andra fåglar än duvor mot Newcastlesjuka i Finland.

» Läs mera

Psittakos hos duvor - ett bifynd när Newcastleepidemin utreddes

När dödsorsaken hos de självdöda fåglar som sänts till Evira utreddes konstaterades Newcastlesjuka i början av sommaren. I samband med obduktionen av fåglarna iakttogs dessutom hos en del förändringar som är typiska för psittakos. Psittakossmittan säkerställdes genom PCR-undersökningar. Av de 11 duvgårdar som undersöktes i samband med utredningen av Newcastleepidemin konstaterades psittakos på 6 gårdar.

» Läs mera

Icke existerande djur saluförs över nätet och i tidningar

Under sommaren har Evira fått reda på flera fall där valpar av dvärghundar har bjudits ut till förmånliga priser i olika medier där man får annonsera gratis. Man har också bjudit ut mera exotiska sällskapsdjur, t.ex. papegojor och apor. Till och med ett lejon och en lo har varit till salu. Säljarnas kontaktuppgifter leder till Kamerun i Afrika.

» Läs mera

Det frivilliga programmet mot nötkreaturssjukdomen BVD slopas i början av 2009

Jord- och skogsbruksministeriet har upphävt bestämmelserna om det frivilliga BVD-programmet i förordningen om bekämpning av bovin virusbetingad diarré (BDV/MD) hos nötkreatur. Ändringen träder i kraft i början av 2009. Bekämpningen av BVD är dock också i fortsättningen lagstadgad.

» Läs mera

Broschyrerna om hönsens, nötkreaturens samt hundarnas och katternas välmående har förnyats

Evira har förnyat broschyrerna om hönsens, nötkreaturens samt hundarnas och katternas välmående. Broschyrerna innehåller en sammanställning av den centrala djurskyddslagstiftningen om djurhållning och djurens välmående. Broschyrerna innehåller förutom lagbestämmelserna också en sammanställning av rekommendationer om djurhållning.

» Läs mera

Lagändring och ny förordning för att främja fiskars, kräftors och musslors hälsa

I denna artikel presenteras den ändring i lagen om djursjukdomar och den nya förordning som gäller fiskars, kräftors och musslors hälsa i stora drag. De allmänna krav som berör odlare, utplanterare och transportörer samt begränsningar av förflyttningen av fiskar behandlas i separata artiklar.

» Läs mera

Allmänna krav på dem som odlar, planterar ut och transporteras fisk, kräftor och musslor

I denna artikel presenteras de allmänna krav som gäller dem som odlar, planterar ut och transporterar fisk, kräftor och musslor. Kraven ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008), som trädde i kraft 1.8.2008.

» Läs mera

Förflyttning av frilevande fisk och könsceller av sådan från kustområdet till insjövatten

I denna artikel presenteras de restriktioner som gäller förflyttning av frilevande fisk och rom från havs- och kustområdet samt från ett vandringsområde i insjöområdet. Bestämmelserna ingår i jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008), som trädde i kraft 1.8.2008.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400