Ändringar fr.o.m. 1.1.2013 gällande bortskaffande av biprodukter från hemslakt och insamlingsområden för biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar

Biprodukter från hemslakt av svin och idisslare får från och med 1.1.2013 inte bortskaffas genom nedgrävning inom de djurartsspecifika kadaverinsamlingsområdena. Avsikten var att nedgrävningsförbudet enligt JSM:s förordning 1192/2011 skulle börja tillämpas 1.7.2012, men övergångstiden har förlängts med ett halvt år. Nedgrävningsförbudet kommer inte att gälla avlägsna områden, där nedgrävning är tillåten även i fortsättningen. Också när det gäller bortskaffande av kategori 2- och kategori 3-biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar har övergångsperioden förlängts till slutet av året och de utvidgade insamlingsområdena tillämpas från och med 1.1.2013.

Produktionsdjur får slaktas på hemgården endast för producentens och dennes familjs eget bruk. Med biprodukter från hemslakt syftar man på kroppsdelar och organ från de slaktade djuren som inte används som mat för människor eller den egna gårdens sällskapsdjur. Evira har 31.5.2012 publicerat anvisningar om bortskaffande av biprodukter från hemslakt. Också instruktionen om BSE-uppföljning av nötdjur som slaktats på gården har uppdaterats.

Inom insamlingsområdena kan biprodukter från hemslakt bortskaffas genom att de levereras till Honkajoki Oy:s godkända bearbetningsanläggning. Insamlingen sköts av en registrerad aktör. Som sätt för bortskaffande av hemslaktade djur ska i djurregistret anges ”slaktad på gården”. En anmälan om bortskaffande ska göras inom de tidsgränser som fastställts för varje djurart.
En slaktad idisslares öronmärke ska tas till vara och ges till insamlaren i samband med att biprodukterna från slakten avhämtas. Numret på öronmärket antecknas också i avhämtningsverifikatet.

Biprodukterna från slakt på olika gårdar kan också samlas eller levereras till en gemensam lagringsplats, t.ex. en kyld container varifrån de levereras till bearbetningsanläggningen. En sådan lagringsplats ska vara godkänd som s.k. mellananläggning. För godkännandet och övervakningen av mellananläggningen ansvarar länsveterinären.

Godkännande av en gårdsspecifik förbrännings- och samförbränningsanläggning avsedd för förbränning av kadaver enligt förordningen om biprodukter omfattar inte förbränning av biprodukter från hemslakt, utan en förbränningsanläggning avsedd för förbränning av sådant material ska motsvara kraven i miljöbestämmelserna. Information om det tillståndsförfarande som gäller verksamheten och de krav som fastställts för förbränningen ges av de lokala miljöskyddsmyndigheterna.

Producenten ansvarar för alla kostnader för insamling och bortskaffande av biprodukter från hemslakt.

Biprodukter från små slakterier
Från och med 1.1.2013 tillämpas samma insamlingsområden för biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar som för bortskaffande av hela kadaver. Inom insamlingsområdet ska biprodukterna samlas in och behandlas enligt biproduktslagstiftningen. Kategori 2- och kategori 3-biprodukter från slakt får inte bortskaffas genom att de grävs ner inom de djurartsspecifika kadaverinsamlingsområdena.

Kategori 1-TSE-riskmaterial från slakterierna ska fortfarande alltid samlas in och behandlas i behandlingsanläggningar för kategori 1-material eller bortskaffas som avfall genom förbränning i en för ändamålet godkänd förbränningsanläggning i hela Finland.

Vad gäller bortskaffandet av biprodukter från slakt och styckning av köttet från renar och frilevande vilt klassas hela Finland som avlägset område, vilket betyder att biprodukterna från slakt kan grävas ner i hela Finland.

Läs mer

Bortskaffande av biprodukter från hemslakt och döda djur (på finska)

Instruktion om BSE-uppföljning av nötdjur som slaktats på gården (på finska)

Mera information om bortskaffande av biprodukter från hemslakt:
Överinspektör Saana Orkola, tfn 050 574 8356

Mera information om bortskaffande av biprodukter från små slakterier och små styckningsanläggningar:
Överinspektör Tuula Lundén, tfn 040 687 5933

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400