Turkistarhoilla edelleen runsaasti epäkohtia vuonna 2011 - sikatilojen tilanne parantunut

Vuonna 2011 yhteensä 545 tuotantoeläintilalla tehtiin suunnitelmallinen otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 28 prosentilla tarkastetuista tiloista, kuten edellisenäkin vuonna. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Havaitut laiminlyönnit olivat pääsääntöisesti samoja kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2011

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on noussut viime vuosina. Lisääntyneistä tarkastusmääristä huolimatta tarkastuksilla havaittujen laiminlyöntien suhteellinen osuus on kuitenkin pysynyt ennallaan. Keskimäärin joka toinen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johtaa viranomaistoimenpiteisiin.

» Lue lisää

Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset vuonna 2011

Vuonna 2011 tarkastettiin 387 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin epäkohtia. Epäkohtien määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

Newcastlen tautia todettu viestikyyhkysissä Etelä-Suomessa

Newcastlen tautia on todettu kahdessa kyyhkyslakassa Etelä-Suomessa. Ensimmäinen tautitapaus tuli ilmi Espoossa, kun kyyhkysten omistaja otti yhteyttä läänineläinlääkäriin havaittuaan linnuissaan oireita. Tartunta vahvistettiin Evirassa tehdyissä tutkimuksissa. Toinen tartuntatila löytyi Karkkilasta selvitettäessä Espoon kyyhkyslakan kontaktitiloja. Newcastlen tauti aiheutti molempien kyyhkyslakkojen linnuissa kohonnutta kuolleisuutta, ripulia ja apaattisuutta. Espoossa todettiin myös neurologisia oireita.

» Lue lisää

Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Venäjällä - tietoa taudista löytyy Eviran sivuilta myös venäjänkielisenä

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjuntatoimet Venäjällä eivät ole olleet riittäviä estämään taudin leviämistä. ASF:a esiintyy sekä tuotantosioissa että villisioissa. Taudinpurkauksia on todettu Suomen läheisyydessä Leningradin alueella ja Venäjän Karjalassa. Virus on erittäin kestävä ja tauti tarttuu helposti paitsi suoraan sairaasta eläimestä toiseen, myös välillisesti esim. sianlihatuotteiden, työvälineiden ja – vaatteiden ja kuljetusajoneuvojen välityksellä. Erityisesti sikaloissa, joissa käy työntekijöitä maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, tulee huolehtia paitsi bioturvallisuudesta tilalla, myös työntekijöiden koulutuksesta. Tätä helpottaakseen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on internetsivuillaan tietoa afrikkalaisesta sikarutosta, sen tartuntatavoista, oireista ja Suomen lainsäädännöstä myös englannin ja venäjän kielillä.

» Lue lisää

Kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämiseen ja pienteurastamojen ja –leikkaamoiden sivutuotteiden keräilyalueisiin muutoksia 1.1.2013 alkaen

Sioista ja märehtijöistä saatavia kotiteurastuksen sivutuotteita ei saa 1.1.2013 alkaen hävittää hautaamalla eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. MMM:n asetuksen 1192/2011 mukaista hautaamiskieltoa oli määrä soveltaa 1.7.2012 alkaen, mutta siirtymäaikaa on jatkettu puolella vuodella. Hautaamiskielto ei tule koskemaan syrjäisiä alueita, missä hautaaminen on sallittua jatkossakin. Myös pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien luokan 2 ja 3 sivutuotteiden hävitystä koskevaa siirtymäaikaa on jatkettu vuoden loppuun ja laajennettuja keräilyalueita sovelletaan 1.1.2013 alkaen.

» Lue lisää

Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien arviointi on julkaistu Eviran internetsivuilla

Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikössä on tehty arvio sikaseurantaohjelmien edustavuudesta Aujeszkyn, PRRS ja TGE -tautien osalta. Tällä hetkellä näitä tauteja ei esiinny Suomessa. Näiden tautien seuranta perustuu noin tuhanteen verinäytteeseen, jotka otetaan teurastettavista emakoista vuosittain. Seurantaohjelmien laboratoriotutkimukset tehdään Evirassa.

» Lue lisää

Reilu ruokalusikallinen riittää

Kun halutaan selvittää, onko ripulin aiheuttajana karjassa naudan koronavirus, tutkittavaksi lähetetään ripuloivien eläinten ulostenäytteet tai vaihtoehtoisesti pariseeruminäytteet.

» Lue lisää

Evira on mukana sosiaalisessa mediassa

Eviran tavoitteena sosiaalisessa mediassa on edistää luotettavan tiedon saatavuutta ja levittämistä. Käytämme sosiaalisen median kanavia tiedottamaan ja herättämään keskustelua Eviraan liittyvästä toiminnasta, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös kriisiviestinnässä.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400