Ny lagstiftning om djuravelsverksamhet och behörighet för artificiell reproduktion av djur

I maj 2014 trädde en ny lag om djuravelsverksamhet i kraft. I lagen föreskrivs om stamböcker för avelsdjur och om stambokförande sammanslutningar samt om handlingar som gäller djur som används för avel och deras könsceller och embryon. Bestämmelser om införsel av djur som används för avel och deras könsceller och embryon ingår också i lagen. Lagen tillämpas på nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.

Närmare bestämmelser om härstamningsbevis och handlingar som rör införsel utfärdas dessutom genom separata förordningar av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom lagen om djuravelsverksamhet upphävdes den tidigare lagen om husdjursavel (794/1993) och de delar av hästhushållningslagen (796/1993) som gällde hästavelsverksamhet och införsel. Lagändringens innehåll motsvarar de tidigare bestämmelserna och orsakar inga förändringar i aktörernas praxis. Verkställandet av lagen överfördes från jord- och skogsbruksministeriet till Evira.

Artificiell reproduktion av djur som används för husdjursproduktion har tidigare i huvudsak varit tillståndspliktig. I maj 2014 fogades till djurskyddslagen en bestämmelse om behörighet för dem som utövar artificiell reproduktion av djur, vilket innebar att man slopade tillståndsplikten för utövande av artificiell reproduktion. Personer som enligt lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen har beviljats tillstånd att utöva artificiell reproduktion och vars tillstånd är i kraft har rätt att också i framtiden utöva sådan artificiell reproduktion av djur som avses i det tillstånd som beviljats.

I och med ändringen av djurskyddslagen får veterinärer eller personer som avlagt en examen där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår seminera nötkreatur, svin, får, getter, hästdjur, rävar och finnsjubb. Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och finnsjubb hos en djurinnehavare (s.k. gårdsseminering) får semineras av djurinnehavaren och av dennes anställda, förutsatt att den som seminerar har avlagt en examensdel där krav på yrkesskicklighet för seminering av djurarten i fråga ingår. Hästdjur får semineras på insamlingsstationer för sperma och på mottagningsstationer för sperma av den som har genomgått utbildning som ger behörighet för seminering av hästar (s.k. stuteribiträde). Detta ska ske under överinseende av en veterinär och på dennes ansvar. Examina och delar av examina som rör artificiell reproduktion (andra än veterinärexamen) bekräftas av Utbildningsstyrelsen.

Djuravel (Evira)
Lag om djuravelsverksamhet 319/2014 (Finlex)
Ändring av djurskyddslagen 320/2014 (Finlex)

Mera information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 4893355

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400