Sjukdomen PMWS för första gången i Finland i december 2007

I december 2007 konstaterades sjukdomen PMWS hos avvanda grisar på en gård i västra Finland. PMWS är en sjukdom som beror på flera olika faktorer, och skötselrutinerna har stor betydelse i samband med den. Diagnosen PMWS ställs inte för hela gården på grund av fynd hos en enstaka gris. Till sjukdomskriterierna hör en betydande ökning av antalet borttynande och döda avvanda grisar på gården. PMWS hör till andra smittsamma djursjukdomar som ska anmälas omedelbart och bekämpningen av den sköts av näringen.

» Läs mera

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras organisation förnyades vid årsskiftet

Eviras nya strategibaserade organisation trädde i kraft 1.1.2008. Förnyelsens mål är att stöda Eviras grundläggande uppgift, dvs. att genom forskning och kontroll trygga livsmedlens säkerhet och kvalitet samt växternas och djurens hälsa.

» Läs mera

Dagsgamla hönskycklingar och salmonellaägg

År 2008 medför vissa tillägg till salmonellakontrollen av höns från början av februari. Enligt EU:s krav (EG Nr 2160/2003) måste de nationella programmen för salmonellakontroll av värphöns startas 1.2. För Finland innebär det här bara att produktionsledets alla dagsgamla hönskycklingar måste undersökas för eventuell salmonella.

» Läs mera

Anvisning för bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av fjäderfäkött

I Eviras nya anvisning ”Bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av fjäderfäkött” (LIHA 003/1) ges rekommendationer om den köttbedömning som ska göras i samband med besiktning av kött av fjärderfä som hållits som husdjur och andra åtgärder i samband med köttbesiktningen.

» Läs mera

Oriolas tuberkulindistribution

Tuberkulinpreparat som ska användas för tuberkulostest i Finland kan i fortsättningen beställas från Oriola. De preparat som kan beställas från Oriola är CZV Bovine Tuberculin PPD och CZV Avian Tuberculin PPD. Varderas förpackningsstorlek är 10 x 5 ml (= 500 doser). Om veterinären vill ha endast en delförpackning, kan bara apoteket dela förpackningen.

» Läs mera

Rapporten om antibiotikakänsligheten hos bakterier som isolerats från djur blev färdig

De flesta bakterier som isolerats från finländska djur är i internationell jämförelse känsliga för antibiotika. Det framgår av rapporten FINRES-Vet 2005–2006, som nyligen färdigställts. I rapporten beskrivs resultaten av ett uppföljningsprogram om djurbakteriers motståndskraft, dvs. resistens mot antibiotika och de antibiotikamängder som använts vid behandling av djur.

» Läs mera

Fiskhälsodagen i Tammerfors 27.3.

Eviras årliga Fiskhälsodag ordnas i år i Tammerfors i slutet av mars, 27.3. Programmet är mycket praktiskt inriktat och behandlar på ett mångsidigt sätt de veterinärmedicinska behov som förekommer i samband med fiskodling. Fiskhälsodagen är i första hand avsedd för fiskodlare och intressentgrupper, men veterinärer som övervakar fiskodlingsanläggningar och behandlar fiskarna är välkomna att uppdatera sina fiskhälsokunskaper.

» Läs mera

Förmedlingen av Leishmania–prover har upphört

Evira tillhandahåller inte Leishmania-diagnostik, men har tidigare förmedlat serumprover för antikroppsundersökningar till utomstående laboratorier. Från och med ingången av 2008 kan prover inte längre skickas via Evira, utan de ska skickas direkt till något parasitologiskt laboratorium som utför Leishmania-undersökningar.

» Läs mera

Ändringar i djursjukdomar som ska bekämpas och i anmälan om djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeries förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1246/2007) träder i kraft 1.3.2008

» Läs mera

Förordningen om bekämpande av mjältbrand träder i kraft 1.3.2008

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpande av mjältbrand 13/VLA/2007 träder i kraft 1.3.2008 och den ersätter jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 180 från 1980. Förordningen tillämpas på nötkreatur, andra klövdjur och hästar.

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400