Eviras laboratorieutredning 2008 är färdig

Den laboratorieutredning som Evira startade är nu färdig och den har publicerats på Eviras webbplats. I utredningen granskas behovet och utbudet av laboratorietjänster i anslutning till livsmedels-, foder-, gödselfabrikats-, hushållsvatten- och badvattenanalytik samt sund boendemiljö och det nationella salmonellakontrollprogrammet i Finland.

Speciellt granskas de lokala laboratorierna inom miljöhälsovård, som undersöker myndighetsprover enligt kraven i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Utredningen gjordes i samarbete med Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och Finlands Kommunförbund.

Utredningen innehåller flera förslag om hur laboratoriefunktionerna kan ordnas. Det föreslås att man ska avstå från förfarandet med godkännande av laboratorier i de fall där gemenskapslagstiftningen inte kräver det. För laboratorier som analyserar prover som tagits i samband med officiell livsmedelstillsyn föreslås ett minimikrav i fråga om mikrobiologiskt utbud av grundanalyser för att tester ska kunna startas snabbt och ändamålsenligt i fall av en epidemi. Det här kravet skulle inte gälla de expertlaboratorier som behandlats i utredningen och inte heller köttbesiktningslaboratorier.

Kommunens och statens ansvar för tillgången på laboratorietjänster inom miljöhälsovården betonas. I utredningen föreslås att kommunerna och staten ska följa upp förändringar i laboratorienätet och se till att grundlaboratorietjänster finns tillgängliga inom skäligt avstånd från tillsynsenheterna. Dessutom framhålls att konkurrenslagstiftningens inverkan ska beaktas på laboratoriefältet.

Laboratorieutredningen finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/


Mer information:
Maija Hatakka, tfn 020 77 24246

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400