Afrikansk svinpest hos estniska vildsvin i september

Afrikansk svinpest (ASF) har blivit ett stående inslag i Saparo. ASF har ingen respekt för riksgränserna utan efter att sjukdomen konstaterades hos vildsvin i Lettland har fall uppdagats hos vildsvin även i Estland. Det är möjligt att ASF kan spridas via vildsvin också till Finland. För att förhindra en ökning av vildsvinsbeståndet och att smittan ska komma in i landet har jord- och skogsbruksministeriet genom en förordning förbjudit utfodring av vilda vildsvin från 3.10.2014. Dessutom måste svingårdarnas sjukdomsskydd fås i toppskick.

» Läs mera

En ny skadegörare på bin inom EU

I Italien, i regionen Kalabrien, har man hittat en för Europa ny skadegörare på bin. Det är fråga om lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), en insekt som hör hemma i Afrika söder om Sahara, och som lägger ägg i bikupor. Hittills har man hittat skalbaggar i 16 biodlingar. I den finska lagstiftningen hör lilla kupskalbaggen till de djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas och övervakas.

» Läs mera

Den nya rabiesförordningen trädde i kraft 22.9.2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies har reviderats. Förordningen innehåller bestämmelser om bekämpning av rabies som preciserar lagen om djursjukdomar. Ändringarna gäller kraven på rabiesvaccination av jakthundar och myndigheternas brukshundar samt åtgärderna i fråga om lösa hundar och katter som passerat östgränsen.

» Läs mera

Ny förordning om sällskapsdjur medför ändringar i passet för sällskapsdjur och vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder

I och med EU:s nya förordning om sällskapsdjur ändras bestämmelserna om resande hundar, katter och illrar från och med 29.12.2014. De största ändringarna gäller rabiesvaccination av valpar, passet för sällskapsdjur, tidpunkten för klinisk undersökning och en ny blankettmodell för ägarens förklaring.

» Läs mera

Lagen om medicinsk behandling av djur revideras 1.12.2014. Utbildning erbjuds 7.11. och 12.11.2014.

Evira erbjuder veterinärer utbildning om den reviderade lagstiftningen om medicinsk behandling av djur 7.11 och 12.11.2014 kl. 9.00–12.00. I utbildningen går vi igenom de viktigaste ändringarna i lagstiftningen och behandlar mer ingående överlåtelse av läkemedel i reserv till gårdar som anslutit sig till hälsovården samt villkoren för överlåtelse av läkemedel i reserv.

» Läs mera

Insändning av prover för djursjukdomsundersökningar till Evira samt försändelsekostnader

Kontrollera på Evira.fi att du sänder proverna till den enhet dit de enligt anvisningarna ska sändas.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Afrikansk svinpest hos estniska vildsvin i september

Afrikansk svinpest (ASF) har blivit ett stående inslag i Saparo. ASF har ingen respekt för riksgränserna utan efter att sjukdomen konstaterades hos vildsvin i Lettland har fall uppdagats hos vildsvin även i Estland. Det är möjligt att ASF kan spridas via vildsvin också till Finland. För att förhindra en ökning av vildsvinsbeståndet och att smittan ska komma in i landet har jord- och skogsbruksministeriet genom en förordning förbjudit utfodring av vilda vildsvin från 3.10.2014. Dessutom måste svingårdarnas sjukdomsskydd fås i toppskick.

ASF spred sig till vildsvin i Estland i september

Sjukdomsläget i Lettland och Litauen förvärrades kännbart sommaren 2014 och i början av september hittades afrikansk svinpest även i Estland. Den första ASF-smittan där konstaterades hos en vildsvinsunge som hittades död i Valga län nära gränsen till Lettland. Under september har man uppdagat flera sjukdomsfall hos vildsvin i Valga och Viljandi. Det senaste sjukdomsfallet som konstaterats i Estland hittades på överraskande stort avstånd från de tidigare, över 200 kilometer. ASF säkerställdes hos ett dött vildsvin som hittades 18.9. i nordöstra Estland, i Östra Wierlands län.

I Estland har afrikansk svinpest konstaterats endast hos vildsvin, till skillnad från i Lettland, Litauen och Polen. I Lettland har ett tiotal fall av afrikansk svinpest konstaterats både i små svinstall på gårdarna och hos vildsvin. I Litauen har man förutom smittan i en stor svinfarm konstaterat sjukdomen även i små svinstall och hos vildsvin. I Polen har afrikansk svinpest konstaterats i två små svinstall samt hos vildsvin nära gränsen till Vitryssland.

Begränsningar av införseln till EU

På grund av sjukdomsfallen har kommissionens skyddsbeslut uppdaterats fortlöpande och nya restriktionsområden har inrättats till följd av de nya fynden. Begränsningarna inom restriktionsområdena är beroende av om sjukdomen inom området har konstaterats endast hos vildsvin (område II) eller hos både vildsvin och tamsvin (område III och IV), eller är det fråga om ett område som ligger nära ett område där vildsvin är smittade (område I). Inom restriktionsområdet har transporter av levande svin (inkl. vildsvin), könsceller från svin, svinkött, svinköttprodukter och biprodukter begränsats. Det aktuella innehållet i restriktionerna bör alltid kontrolleras innan man för in kött av svin och vildsvin, svinköttprodukter och andra produkter som innehåller svinkött samt biprodukter från länder som berörs av restriktionerna till Finland. Det lönar sig också att noga överväga de sjukdomsrisker som hänför sig till införsel av produkter, till exempel torrströ, som kommer från områden i närheten av ett restriktionsområde. ASF sprider sig dock med lätthet och snabbare än man hinner inrätta restriktionsområden.

Skyddsbeslut (på finska)

Nedan en karta över det föreslagna restriktionsområdet i Baltikum. Utanför kartan har dessutom Sardinien i Italien klassificerats som hörande till restriktionsområdesklass IV.Hyfsat smittskydd på finländska gårdar

Smittskyddet på de finländska gårdarna har bedömts som tämligen bra i den undersökning som Eviras forskningsenhet för riskvärdering publicerade 2014. Enligt enkäten var de som svarade ändå ganska nöjda med nivån på smittskyddet på den egna gården. Smittskyddet på svingårdarna var bättre än på nöt- och fårgårdarna, men även svingårdarnas beredskap kan förbättras. Alla åtgärder kostar inte heller speciellt mycket.

Diskutera vikten av smittskydd med de gårdar som är dina kunder

Veterinären befinner sig i en nyckelposition när vikten av smittskydd diskuteras. Det goda sjukdomsläget i Finland har kanske invaggat oss i en falsk känsla av trygghet. Vi förlitar oss alltför mycket på att det goda allmänläget skyddar enstaka gårdar. Det har också varit fallet i fråga om många sjukdomar, men eftersom ASF är en sjukdom hos både vild- och tamsvin kan ASF sprida sig till Finland med produkter som härrör från vildsvin eller grisdjur och då ansvarar varje gård genom sitt eget smittskydd för att sjukdomen hålls bort från de egna svinhusen. I riskprofilen för ASF:s ankomstrutter till landet har människans egna åtgärder bedömts utgöra en större risk än vildsvin: sjukdomen kan komma till Finland med människor som rest i smittområdet, med infekterade köttprodukter, levande svin och sperma, djurtransportfordon eller matavfall från internationell trafik. Dessutom utgör jaktresor till Baltikum en stor risk för närvarande. Alla ankomstrutter måste stoppas.

Vid gårdsbesök lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid nivån på gårdens smittskydd:

• att det finns en smittspärr och att den används rätt
• att de som arbetar i svinhuset har skyddsutrustning och skor som byts innan de passerar smittspärren
• att de personer som arbetar i svinhuset är insatta i åtgärderna för att bekämpa ASF
• att svinen inte matas med matavfall
• att besökare har skyddsutrustning och skor och att ingen kliver in i svinhuset med sina egna skor
• att händerna tvättas före och efter besöket i svinhuset
• att det finns ett lastningsutrymme och att alla djur som ska lastas ryms i lastningsutrymmet på en gång
• att lastningsutrymmet rengörs efter varje gång det använts
• att det finns en tät behållare för uppsamling av kadaver som flyttas längre ner mot vägen inför uppsamlingen så att den bil som samlar upp kadaver inte kommer i närheten av svinhuset
• att inkommande tranposter till och avgående transporter från gården inte korsar varandra
• att bekämpningen av skadedjur är effektiv och att det inte finns några gnagare eller fåglar i svinhuset och foderlagren
• att katter och hundar inte kommer in i svinhuset
• att dörrarna är låsta

Mera information om afrikansk svinpest:

Uppgifterna om sjukdomens förekomst i EU och våra närområden uppdateras regelbundet på Eviras webbplats.

Riskprofilen för ankomstrutter: Oravainen, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreitteja - riskiprofiili. Eviran tutkimuksia 4/2011.

Mera information om smittskydd:

Vid smittskyddet bör man följa Eviras och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT:s föreskrifter och anvisningar.

Enkät om smittskyddet på finländska gårdar: Sahlström, L., et al. Biosecurity on Finnish cattle, pig and sheep farms – results from a questionnaire. PREVET (2014).

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om förbudet mot utfodring av vilda vildsvin samt om effektiverad jakt (på finska).

Mera information:
överinspektör Miia Kauremaa, tfn 040 031 8510
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

En ny skadegörare på bin inom EU

I Italien, i regionen Kalabrien, har man hittat en för Europa ny skadegörare på bin. Det är fråga om lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), en insekt som hör hemma i Afrika söder om Sahara, och som lägger ägg i bikupor. Hittills har man hittat skalbaggar i 16 biodlingar. I den finska lagstiftningen hör lilla kupskalbaggen till de djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas och övervakas.

De larver som kläcks ur äggen äter honung, binas larver samt pollen och när de förekommer i stort antal får de bikupornas vaxkakor att falla sönder varvid kupan förstörs. Larverna från bikuporna gräver ner sig i marken där de utvecklas till puppor, som blir till skalbaggar som söker sig till bikupor för att föröka sig.

Bin från Italien förs varje år in till Finland. År 2014 har man hittills fört in 16 partier, varav 10 från södra Italien, dock inte från regionen Kalabrien. Enligt de uppgifter som de italienska myndigheterna förfogar över har inga bin förts från Kalabrien till andra medlemsländer under den senaste tiden. Den veterinär som undertecknar det hälsointyg som krävs för handel med bin på den inre marknaden intygar att bina kommer från ett område där lilla kupskalbaggen inte misstänks förekomma och inte har konstaterats inom en radie på minst 100 kilometer.

Skalbaggen kan sprida sig inte bara med bin, bivax och tillbehör som använts vid biskötseln, utan också med till exempel frukt eller sprida sig även långa vägar med vinden. I Italien gjordes det första fyndet nära hamnen. De italienska myndigheterna har inrättat restriktionszoner runt de positiva biodlingarna, och de odlingar som finns inom dem granskas. I Finland väntar vi på mera information. Inga åtgärder har vidtagits i våra biodlingar.

Läs mera (på engelska)

Mera information:
forskare Sirpa Heinikainen, tfn 044 720 1780 (sjukdomar hos bin)
överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318 (bekämpning av sjukdomar hos bin)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Den nya rabiesförordningen trädde i kraft 22.9.2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies har reviderats. Förordningen innehåller bestämmelser om bekämpning av rabies som preciserar lagen om djursjukdomar. Ändringarna gäller kraven på rabiesvaccination av jakthundar och myndigheternas brukshundar samt åtgärderna i fråga om lösa hundar och katter som passerat östgränsen.

Obligatorisk rabiesvaccination

Det är fortfarande obligatoriskt att vaccinera jakthundar samt myndigheternas brukshundar mot rabies. I förordningen föreskrivs dock inte längre närmare om vaccinationsintervallen, utan vaccinationens giltighetstid bestäms utifrån produktresumén. Den första vaccindosen ska ges minst 21 dagar innan hunden används vid jakt eller tjänsteuppdrag. Samma krav gäller också hundar som används vid grythundsjakt.

Veterinären ska ge hundens ägare eller innehavare ett daterat och undertecknat intyg över utförd vaccination, där vaccinationens giltighetstid finns antecknad. Djurets ägare eller innehavare ska förvara vaccinationsintyget.

Lösa hundar och katter vid östgränsen

Om man vet eller misstänker att en lös hund eller katt som har påträffats nära gränsen mellan Finland och Ryssland har passerat gränsen, ska tjänsteveterinären undersöka djuret och försöka klargöra djurets ursprung. I fråga om sådana djur förutsätter förordningen inga andra åtgärder, om det enligt undersökningen inte är fråga om någon formell misstanke om djursjukdom. Exempelvis kliniska symptom hos djuret som tyder på rabies kan utgöra orsak att fatta ett beslut om formell misstanke om djursjukdom. Om djuret har sitt ursprung i Ryssland är det skäl att återföra det till Ryssland, om det är genomförbart (det går att få reda på vem som äger djuret).

Misstänkt rabies

Åtgärderna när man misstänker rabies motsvarar i stor utsträckning den tidigare lagstiftningen. I enlighet med lagen om djursjukdomar fattas besluten dock i regel av regionförvaltningsverket i stället för av kommunalveterinären. Lagen om djursjukdomar förutsätter att andra än tjänsteveterinärer meddelar misstänkt rabies hos djur till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket. Om det är fråga om en formell misstanke om djursjukdom, bestämmer regionförvaltningsverket att djuret ska isoleras eller avlivas. Ett misstänkt djur som avlivats eller självdött ska sändas till Evira för undersökning. Dessutom förutsätter förordningen att regionförvaltningsverket anmäler en formell misstanke om djursjukdom som gäller rabies till den behöriga läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid en hälsovårdscentral.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (724/2014) om bekämpning av rabies trädde i kraft 22.9.2014. Genom förordningen upphävdes jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av rabies (9/VLA/1999) samt jord- och skogsbruksministeriets beslut angående begränsning av transporten av hundar och katter för förhindrande av spridning av rabies från fastlandet till landskapet Åland (Nr 387/512-88).

Läs mera:
JSM:s förordning 724/2014
Vaccinationsrekommendationer för hundar
Rabies

Mera information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ny förordning om sällskapsdjur medför ändringar i passet för sällskapsdjur och vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder

I och med EU:s nya förordning om sällskapsdjur ändras bestämmelserna om resande hundar, katter och illrar från och med 29.12.2014. De största ändringarna gäller rabiesvaccination av valpar, passet för sällskapsdjur, tidpunkten för klinisk undersökning och en ny blankettmodell för ägarens förklaring.

Passet för sällskapsdjur förnyas och från och med 29.12.2014 får pass i enlighet med den gamla modellen inte längre beviljas. Det är fortfarande litet öppet hur vissa saker i förordningen ska verkställas och därför kommer mer detaljerad information om de ändringar som förordningen medför att ingå i december månads Saparo. Det lönar sig att läsa fortsättningen i följande Saparo!

Läs mera:
Förordningen om sällskapsdjur
Genomförandeförordningen med modell för passet
Krav på införsel av sällskapsdjur (Evira)

Mera information om de krav på införsel och utförsel av hundar, katter och illrar som gäller i EU-länder:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 489 3348

Rådgivningstelefon för införsel och utförsel av sällskapsdjur (EU-länder, Norge, Schweiz): tfn 02 9530 0401 (mån-ons kl. 9–11), ehyt@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Lagen om medicinsk behandling av djur revideras 1.12.2014. Utbildning erbjuds 7.11. och 12.11.2014.

Evira erbjuder veterinärer utbildning om den reviderade lagstiftningen om medicinsk behandling av djur 7.11 och 12.11.2014 kl. 9.00–12.00. I utbildningen går vi igenom de viktigaste ändringarna i lagstiftningen och behandlar mer ingående överlåtelse av läkemedel i reserv till gårdar som anslutit sig till hälsovården samt villkoren för överlåtelse av läkemedel i reserv.

För att så många veterinärer som möjligt ska ha möjlighet att delta ordnas det två likadana utbildningar med samma innehåll. Utbildningarna ordnas i Kalevi, i Eviras enhet i Vik. Det är dessutom möjligt att delta i utbildningarna via videokontakt från vissa av Eviras enheter och regionalförvaltningsverken.

Utbildningsprogrammet och närmare information om utbildningsställen och anmälningar publiceras på webbplatsen Evira.fi i oktober (på finska). Utbildningen är avgiftsfri.

Mera information:
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Insändning av prover för djursjukdomsundersökningar till Evira samt försändelsekostnader

Kontrollera på Evira.fi att du sänder proverna till den enhet dit de enligt anvisningarna ska sändas.

Förpacka proverna omsorgsfullt i enlighet med anvisningarna så att försändelserna inte läcker under transporten och så att provrören inte går sönder.

Lägg märke till att det är alltid avsändaren som betalar kostnaderna för insändning av prover om det inte föreskrivs något annat. Ett paket som avsändaren betalat kommer fram säkrare och snabbare.

Försändelsekostnaderna för prover som felaktigt sänts in på Eviras bekostnad tas ut i samband med att undersökningen faktureras.

Läs mera:
Evira.fi

Mera information:
specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052
specialforskare Taina Laine, tfn 050 373 6614

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400