Riskvärderingsrapporten om konsekvenserna av en mul- och klövsjukeepidemi i Finland är klar

Forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i samarbete med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning utarbetat en omfattande riskvärderingsrapport om konsekvenserna av mul- och klövsjuka för svin- och nötproduktionen i Finland.

Mul- och klövsjuka är en sjukdom hos klövdjur som under de senaste årtiondena har orsakat stora epidemier även i vissa europeiska länder. Mul- och klövsjuka har inte påträffats i Finland efter 1959. Inom projektet undersökte man med hjälp av simulationsmodeller konsekvenserna av mul- och klövsjuka i Finland, som en sådan epidemi skulle komma hit. Syftet med undersökningen var att undersöka hur omfattande och långvarig epidemin skulle bli, dess ekonomiska konsekvenser för husdjursproduktionen i Finland samt effekten av nödvaccinering i en eventuell epidemisituation.

De centrala resultaten är att epidemin skulle bli relativt liten och kortvarig jämfört med t.ex. epidemierna i Storbritannien. Om en finsk svin- eller nötgård skulle drabbas av mul- och klövsjuka skulle sjukdomen vanligtvis sprida sig till fyra gårdar och spridningen skulle ha upphört fem veckor efter den första smittan. I en tredjedel av simulationerna skulle sjukdomen inte spridas vidare från den första gården. Även en eventuellt större epidemi skulle bli relativt liten och kortvarig. I värsta fall skulle mul- och klövsjukeviruset sprida sig till 29 gårdar innan sjukdomen skulle ha utrotats.

Om man iakttar de metoder för sjukdomskontroll som EU bestämt om skulle nödvaccinering inte vara en beaktansvärd sjukdomsbekämpningsmetod i Finland. En epidemi kunde medföra betydande ekonomiska förluster framför allt för primärproduktionen och livsmedelsexporten kunde störas i flera månader. Ett sjukdomsutbrott som är begränsat till en gård skulle förorsaka samhällsekonomiska förluster på i medeltal knappt 23 miljoner euro. I värsta fall skulle förlusterna till följd av en epidemi stiga till i medeltal över 38 miljoner euro.

Riskvärderingsrapporten på engelska med sammandrag på finska finns bakom denna länk:
The spread of Foot-and-mouth disease (FMD) within Finland and emergency vaccination in case of an epidemic outbreak (Evira)

Mera information:
Specialforskare Tapani Lyytikäinen, tfn 020 77 24021

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400