BSE-undersökningarna av friska nötkreatur upphörde 1.3.2013

BSE-undersökningarna av nötkreatur som fötts i Finland och vissa andra EU-länder och som slaktats friska upphörde i Finland 1.3.2013.

I fråga om friska nötkreatur som fötts i några EU-länder samt i länder utanför EU ska BSE-undersökningar av nötkreatur som är över 30 månader gamla.

Enligt ett yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa räcker det vid uppföljning av förekomsten av BSE inom Europeiska unionens område att självdöda, avlivade och sjukslaktade eller nödslaktade nötkreatur undersöks . Konsumenternas hälsa tryggas genom att man i samband med slakten avlägsnar de delar av djuret (det s.k. TSE-riskmaterialet), i vilka BSE-sjukdomsalstraren kunde förekomma, om djuret vore smittat.

I fortsättningen ska man alltså fortfarande undersöka nötkreatur i alla åldrar hos vilka man misstänker BSE smitta. Dessutom ska man undersöka över 48 månader gamla nötkreatur som är födda i Finland och vissa andra EU-länder, om de har nödslaktats eller slaktats på grund av vilken annan konstaterad eller misstänkt sjukdom som helst än BSE i en slaktavdelning för sjuka djur eller på den normala linjen enligt ett specialarrangemang bestämt av besiktningsveterinären. BSE-undersökning ska också göras i fråga om sådana över 48 månader gamla nötkreatur som är födda i Finland och i vissa andra EU-länder som har kasserats i ante mortem -besiktningen eller som har självdött på gården, under transporten till slakteriet eller i slakteriet eller som har avlivats. I fråga om nötkreatur som är födda i några EU-länder samt länder utanför EU iakttas en åldersgräns på 48 månader i stället för 24 månader.

I samband med att förordningen ändrades företogs inga ändringar i definitionerna av åldersgränserna för TSE-riskmaterial. Kraven som gäller provtagning med tanke på scrapie hos får och getter förblir likaså oförändrade.

För TSE-sjukdomsövervakningen i slakterier, små slakterier och renslakterier svarar besiktningsveterinären och på primärproduktionsgårdar kommunalveterinären. På primärproduktionsgårdar behöver nötkreatur som slaktats för att användas som livsmedel av producenten inte BSE undersökas.

Mera detaljerade anvisningar om kraven och åldersgränserna för BSE-provtagning i slakterier ingår i Eviras instruktionsbrev "BSE-undersökningar av nötkreatur i ett slakteri, litet slakteri och ren-slakteri från och med 1.3.2013" (Dnr 1408/0969/2013, 15.2.2013).

Instruktionsbrevet finns på Eviras webbplats på adressen:
www.evira.fi/files/attachments/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/kottbesiktning/bse-undersokningar_av_notkreatur_fran_och_med_01032013_se_final.pdf

I Eviras anvisning om TSE åtgärder i anläggningar (16011/2, 9.7.2012) beskrivs bl.a. åldersgränserna i anslutning till avlägsnande av TSE riskmaterial samt åtgärder i anslutning till BSE provtagning. I anvisningen beskrivs dessutom de åtgärder som ska vidtas när man misstänker eller konstaterar TSE-smitta. TSE-anvisningen uppdateras med de ändringar i lagstiftningen som gäller BSE provtagning under våren 2013.

Provtagningsanvisningar och undersökningsremiss för BSE-undersökningar finns på Eviras webbplats på adressen:
BSE
och
Djursjukdomsforskning


Mera information ges vid enheten för livsmedelshygien av
överinspektör Nina Kaario, tfn 050 347 0884, nina.kaario@evira.fi
överinspektör Anne Fagerlund, tfn 050 386 8415, anne.fagerlund@evira.fi

vid enheten för djurens hälsa och välfärd av
överinspektör Sari Salminen, tfn 050 368 4043, sari.salminen@evira.fi

vid forskningsenheten för djursjukdomsvirologi av
specialforskare Maria Hautaniemi, tfn 050 573 6891, maria.hautaniemi@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400