Införsel av djur hotar sprida rabies till rabiesfria länder

Många länder i Västeuropa är fria från såväl urban rabies som sylvatisk rabies och i Östeuropa har antalet rabiesfall minskat i flera länder. Rabies förekommer ändå fortfarande i flera europeiska länder. Den olagliga och lagliga införseln av djur ökar hela tiden och medför risk för att rabies sprids till rabiesfria länder i Europa.

» Läs mera

Ändringar i listan över länder där hundvalpar och kattungar inte behöver vaccineras mot rabies

Nederländerna och Frankrike har tagits bort från listan över länder från vilka hundvalpar och kattungar som är yngre än tre månader och som ännu inte har vaccinerats mot rabies får föras in till Finland. Dessutom har Italien lagts till på listan.

» Läs mera

Vanlig svininfluensa konstaterades i prover som tagits i oktober

I Finland konstaterades svininfluensa (H1N1) första gången vintern 2009 och fler fall konstaterads under 2010. Efter en paus konstaterades viruset följande gång i oktober 2013 på en österbottnisk kombinationssvingård.

» Läs mera

Virulent PMV-1 konstaterats hos en tamduva i Kouvola

Hälsoövervakningen i Kouvola förde i slutet av oktober en tamduva som hittats död till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg för undersökning. På samma område i Kouvola hittades flera döda duvor.

» Läs mera

Ekinokockparasiter kan smitta från en jakthund till människan

Jakthundar kan förmedla ekinokockparasiter från älgen till människan. Smittor kan förhindras med hjälp av omsorgsfull hantering av slaktavfallet på jaktplatserna.

» Läs mera

Kraven på inre höjd i hästboxar ändrades

Statsrådets förordning om skydd av hästar ändrades 24.10.2013. Genom ändringen, som träder i kraft i början av nästa år, preciserade man minimikravet på inre höjd i hästboxar, spiltor och lösdriftsstalls ligghallar.

» Läs mera

Maedi-visna-övervakningsprogrammet blir frivilligt 2014

Hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna som nu är obligatoriskt på gårdar med fler än 20 tackor eller hongetter blir frivilligt 1.1.2014. Företagare ska anmäla om de ansluter sig till det frivilliga övervakningsprogrammet för maedi-visna och CAE till regionförvaltningsverket i sin region.

» Läs mera

Insamlingen av prover inom hästsjukdomsprojektet avslutas

Hösten 2012 inleddes ett forskningsprojekt för att klarlägga förekomsten av allvarliga hästsjukdomar i Finland. Det har kommit fler prover än vad som sattes som mål, så insamlingen avslutas.

» Läs mera

Fortbildningskurs – hur utreder jag en livsmedels- och vattenburen epidemi?

Kursen fördjupar de färdigheter som behövs vid epidemiutredningar och ökar beredskapen för analytisk undersökning av epidemier. Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Införsel av djur hotar sprida rabies till rabiesfria länder

Många länder i Västeuropa är fria från såväl urban rabies som sylvatisk rabies och i Östeuropa har antalet rabiesfall minskat i flera länder. Rabies förekommer ändå fortfarande i flera europeiska länder. Den olagliga och lagliga införseln av djur ökar hela tiden och medför risk för att rabies sprids till rabiesfria länder i Europa.

Tack vare vaccinering har hundars och landdäggdjurs rabies utrotats i Västeuropa och även i flera östeuropeiska länder är utvecklingen gynnsam. Estland blev ett rabiesfritt land 2013 och i både Lettland och Litauen har antalet rabiesfall minskar avsevärt under de senaste åren. Det finns ändå fortfarande rabies även i Europa.

Under 2012 konstaterades 2942 rabiesfall bland vilda landdäggdjur och 3069 fall bland husdjur. Inom EU har flest rabiesfall under de senaste åren konstaterats i Rumänien och Polen. Bland annat Grekland, Ungern, Kroatien, Slovakien och Slovenien är inte heller rabiesfria länder. Av länder i Europa som inte hör till EU konstateras flest rabiesfall i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Turkiet.

I år har rabies konstaterats komma med djur som förts in till åtminstone Frankrike och Spanien.
I Spanien konstaterades rabies hos en hund och i Frankrike hos en katt som båda förts in olagligt från Nordafrika.

De fall av rabies hos importerade hundar som Nederländerna rapporterade om i oktober 2013 har senare konstaterats vara felaktiga laboratorieresultat.

Mera information om förekomst av rabies:
Rabies Bulletin Europes sida

Mera information om handel på den inre marknaden: Överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359
Mera information om bekämpning av rabies:
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348
Mera information om rabiesdiagnostik: Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 4131687

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ändringar i listan över länder där hundvalpar och kattungar inte behöver vaccineras mot rabies

Nederländerna och Frankrike har tagits bort från listan över länder från vilka hundvalpar och kattungar som är yngre än tre månader och som ännu inte har vaccinerats mot rabies får föras in till Finland. Dessutom har Italien lagts till på listan.

Italien har förklarats som rabiesfritt land i enlighet med OIE-koden och lagts till på listan över godkända länder i Finland.

Vi ber länsveterinärer informera veterinärerna inom det egna området om detta.

Läs mera:
Europeiska komissionen (pdf)

OIE rapport (sida 58)

Mera information: Överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Vanlig svininfluensa konstaterades i prover som tagits i oktober

I Finland konstaterades svininfluensa (H1N1) första gången vintern 2009 och fler fall konstaterads under 2010. Efter en paus konstaterades viruset följande gång i oktober 2013 på en österbottnisk kombinationssvingård.

Under 2009 konstaterads H1N1-virus på 12 gårdar och under 2010 på två gårdar, vilket enligt typbestämningen motsvarade de virusstammar som isolerats hos europeiska svin.

Också pandemiskt (H1N1) 2009-virus har konstaterats på finska svingårdar: på en gård under 2009, på två gårdar under 2010 och på två gårdar under 2013.

De prover där vanlig svininfluensa H1N1-virus nu konstaterades togs från svin på en österbottnisk kombinationssvingård i oktober. Svinen hade plötsligt börjat hosta och vissa hade dålig aptit även om deras allmänkondition var bra. Proverna togs tillräckligt snabbt efter att svinen börjat visa symptom.

För att reda ut svininfluenssituationen önskar Evira prover för att påvisa virus från svingårdar där symptomen tyder på akut svininfluensa. Undersökningarna är avgiftsbelagda. Tecken på influensa är att flera djur insjuknar nästan samtidigt och symptom som förekommer vid luftvägssjukdom, såsom hosta, feber och näsflöde.

För att påvisa virus krävs slemprov från näsborrarna. Influensavirus kan konstateras endast under sjukdomens första dagar, vilket innebär att proverna bör tas så snabbt som möjligt efter att svinens symptom börjat.

Man kan förhindra att svininfluensa sprids från en gård till en annan både genom åtgärder i samband med anskaffning av djur och korrekt användning av lastningslokalen samt annat normalt smittskydd (smittspärr, skyddskläderna och skodonen på gården) i samband med persontrafik.

Svininfluensa(Evira)

Acta Veterinaria Scandinavica(pdf)

Mera information:
Specialforskare Laura London, tfn 050 5702916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Virulent PMV-1 konstaterats hos en tamduva i Kouvola

Hälsoövervakningen i Kouvola förde i slutet av oktober en tamduva som hittats död till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg för undersökning. På samma område i Kouvola hittades flera döda duvor.

Genom organprover som togs i samband med obduktionen konstaterades virulent PMV-1 (paramyxovirus-1). Virulent PMV-1 orsakar Newcastlesjuka hos fjäderfä och tamduvor.

Motsvarande PMV-1-smitta konstateras nästan årligen hos tamduvor runtom i Finland, senast i Imatra 2012. I september konstaterades Newcastlesjuka hos tamduvor i S:t Karins och Åbo. Smittan konstaterades hos duvor i två duvslag och djurpensionat. Duvslagen hade varit i kontakt med varandra.

PMV-1-fall har senats konstaterats hos tamduvor 2012. Virusen har alla gånger varit olika sinsemellan och det har således inte varit fråga om direkt smitta mellan vilda och tama duvor.

Det finns skäl att kontrollera smittskyddet på fjäderfägårdar för att skydda fåglarna från att bli smittade.

Mera om Newcastlesjuka:
Newcastlesjuka (Evira)
Newcastlesjuka hos fåglar har konstaterats bland brevduvor i sydvästra Finland (Eviras nyheter)

Mera information:
Specialforskare Christine Ek-Kommonen, tfn 050 5143926

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ekinokockparasiter kan smitta från en jakthund till människan

Jakthundar kan förmedla ekinokockparasiter från älgen till människan. Smittor kan förhindras med hjälp av omsorgsfull hantering av slaktavfallet på jaktplatserna.

Jakthundar kan förmedla ekinokockparasiter från älgen till människan. Smittor kan förhindras med hjälp av omsorgsfull hantering av slaktavfallet på jaktplatserna.

Människan kan smittas av maskägg från hundens dvärgbandmask som förekommer till exempel i pälsen på en hund som bär på parasiten. I människan kan äggen utvecklas till larvblåsor som under årens lopp långsamt växer till sig och kan bli rätt stora och svårbehandlade innan några allvarligare symptom visar sig.

Det bästa sättet att förhindra att hundar och människan infekteras är att ta bort älgarnas lungor från slaktavfallet på jaktplatserna så, att hundar och rovdjur inte kommer åt att äta dem. Blåsorna i lungorna kan vara små och ligga så djupt inne i lungorna att de är svåra att upptäcka.

”Larvblåsan är en blåsa i älgens lunga som är fylld med klar vätska och avgränsad med en ljus hinna. Om man av misstag skär sönder den, sprutar vätskan ofta ut under högt tryck”, berättar forskaren Marja Isomursu på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa.

Jakthundar borde också behandlas med läkemedel såväl i början som i slutet av älgjaktsäsongen så, att hunden inte för med sig smitta till skogen eller tar med sig smitta hem. Som avmaskningsmedel skall väljas ett preparat som är effektivt mot bandmaskar.

För människan utgör älgens lungor ingen smittrisk, eftersom larvblåsorna endast smittar hunddjur.

Vargen och hunden parasitens huvudvärdar

Hundens dvärgbandmask (Echinococcus canadensis) är en liten bandmask som i naturen som vuxen lever i tarmen till en varg och som larv i lungorna till en älg.

Vargar och hundar smittas då de äter en larvblåsa i lungorna från en älg, ibland också i levern. I hunddjurets tarm utvecklas larvblåsan till vuxna bandmaskar. Maskarna producerar ägg som kommer ut i omgivningen med avföringen.

Älgen är en mellanvärd som smittas då den sväljer maskägg med näringsväxterna. Utöver älgen kan också renen och skogsrenen smittas och tjäna som mellanvärdar.

Utbredningen koncentrerad till östra Finland

Fastän vargar och älgar är rörliga djur, har utbredningsområdet för hundens dvärgbandmak inte förändrats under 2000-talet. Parasitens kärnförekomstområde är Kajanaland. Den påträffas också i östra Lappland, främst i Salla och i Kuusamo och Norra Karelen. Särskilt i dessa områden är det skäl att ta hand om slaktavfallet från älgar på korrekt sätt. Också på andra håll i Finland är det skäl att undvika att mata älglungor till hundarna.

Evira följer upp förekomsten av bandmasken

Evira följer upp förekomsten av hundens dvärgbandmask i Finland. Alla vargar som fåtts in som prov undersöks med tanke på masken. Älglungor med suspekta förändringar kan sändas in till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg. Evira betalar frakten via Matkahuolto.

Anvisning om hur prover av vilda djur sänds in (Evira)

Älglungor har under årens lopp med bistånd från jägarna undersökts också i mer omfattande kartläggningar.

Mer information:
forskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 040 512 1248

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Kraven på inre höjd i hästboxar ändrades

Statsrådets förordning om skydd av hästar ändrades 24.10.2013. Genom ändringen, som träder i kraft i början av nästa år, preciserade man minimikravet på inre höjd i hästboxar, spiltor och lösdriftsstalls ligghallar.

Tidigare har inre höjd ansetts gälla för alla sådana utrymmen där hästen rör sig. I och med ändringen berör kravet på inre höjd endast minimiytan av ovannämnda utrymmen. Till den fria inre höjden räknas inte heller längre normala bärande konstruktioner, belysningsanordningar, vattenledningar, ventilationsrör eller annan motsvarande teknisk utrustning som finns i stallet. I fråga om minimihöjden finns också en marginal på högst två procent.

Anvisningarna för ifyllande av Eviras djurskyddsinspektionsblankett för hästar har uppdaterats såväl på grund av ändringen av inre höjd som på grund av de ändringar som avlivningsförordningen förutsätter. Samtidigt har krav på att hästen ska ha möjlighet till motion och uteliv, som tidigare saknats, inkluderats i blanketten och ifyllnadsanvisningarna. Den uppdaterade elektroniska inspektionsblanketten och ifyllnadsanvisningarna finns på Eviranet.

Jord- och skogsbruksministeriet

Mera information:
Sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Maedi-visna-övervakningsprogrammet blir frivilligt 2014

Hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna som nu är obligatoriskt på gårdar med fler än 20 tackor eller hongetter blir frivilligt 1.1.2014. Företagare ska anmäla om de ansluter sig till det frivilliga övervakningsprogrammet för maedi-visna och CAE till regionförvaltningsverket i sin region.

Övervakningsprogrammet förblir till största delen likadant som tidigare. På gårdar som hör till det frivilliga programmet för maedi-visna kontrollerar kommunalveterinären regelbundet de får och getter som är över 12 månader gamla och tar samtidigt prover för laboratorieanalyser med tanke pår maedi-visna och CAE. Kommunalveterinären fyller i den nya anslutningshandlingen och besättningens hälsointyg, men beslutet om djurhållningsplatsens hälsokategori fattas i fortsättningen av regionförvaltningsverkets länsveterinär.

En företagare som har M3-status och som vill förbinda sig till det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet har rätt att få sin djurhållningsplats klassificerad som hälsokategori 1 utan extra undersökningar då denna förbinder sig till det nya programmet senast inom ett år efter att den nya förordningen trädde i kraft . Hälsoklassificeringen vid övervakning av maedi-visna ändras. Nuvarande M3-status för en besättning som är fri från maedi-visna kommer i fortsättningen att motsvaras av hälsokategori 1. Andra nya hälsokategorier är hälsokategori 2 och hälsokategori 3.

Djurägaren betalar kommunalveterinären som utför kontrollbesöket för de kostnader som åtgärderna för det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna orsakar.

Mera information:
Överinspektör Sirkka-Liisa Korpenfelt, tel. 050 3684043

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Insamlingen av prover inom hästsjukdomsprojektet avslutas

Hösten 2012 inleddes ett forskningsprojekt för att klarlägga förekomsten av allvarliga hästsjukdomar i Finland. Det har kommit fler prover än vad som sattes som mål, så insamlingen avslutas.

Inom ramen för projektet insamlades prover av importerade hästar, avelshingstar samt hästar som misstänktes bära på någon allvarlig smittsam sjukdom.

Intresset för projektet var glädjande stort. Målet i fråga om sjukdomsmisstankar sattes till 200 hästar, och det har redan överskridits med råge, så man har beslutat att avsluta insamlingen av prover i mitten av december.

Laboratorieanalyserna för att utreda sjukdomsorsaken blir avgiftsbelagda fr.o.m. 15.12 2013. Evira tackar alla veterinärer och provtagare som deltagit i forskningsprojektet för intresset och aktiviteten när det gällt att genomföra projektet.

Eviras nyheterna

Mera information: Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 5262065

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Fortbildningskurs – hur utreder jag en livsmedels- och vattenburen epidemi?

Kursen fördjupar de färdigheter som behövs vid epidemiutredningar och ökar beredskapen för analytisk undersökning av epidemier. Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar.

Tid: 2 – 6.6.2014
Plats: Tusby, Försvarshögskolan / Fortbildnings- och utvecklingscentret
Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Försvarsmaktens Central för militärmedicin (PV SOTLK) samt Helsingfors universitets Veterinärmedicinska fakultet (HY ELTDK), Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa.
Målgrupp: de kommunala epidemiutredningsarbetsgruppernas medlemmar, läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar vid hälsocentralerna, infektionsläkare, kommunalveterinärer, länsveterinärer, länslivsmedelsinspektörer, kommunala livsmedelstillsyns- och hälsoskyddsmyndigheter samt anställda vid livsmedelslaboratorier och kliniska laboratorier.
Kursens mål
• att fördjupa de kunskaper och färdigheter som behövs vid epidemiutredningar
• att öka beredskapen för analytisk undersökning av epidemier (bl.a. grundläggande kunskaper i användning av programmet Epi Info)
• att stärka samarbetet mellan organisationer
• att skapa kontakter med tanke på framtida konsultationsbehov

Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar. En kursavgift tas ut som täcker undervisning, övningar, inkvartering och måltider. Till kursen kan antas 30 deltagare. Till kursen väljs i första hand medlemmar i epidemiutredningsarbetsgruppen när deltagare anmält sig från såväl hälso- och sjukvården som miljöhälsovården i samma kommun. Den veckolånga kursen utgör en framskridande undervisningshelhet, och det är viktigt att deltagarna förbinder sig att delta i all undervisning som ordnas.

Man kan också anhålla om att kursdagar ska räknas som repetitionsövningsdagar.

Det närmare programmet, ansökningsanvisningar och kursavgiftens storlek (cirka 150 €) meddelas senare.

Mera information:
Ruska Rimhanen-Finne (tfn 029 524 8942), e-post ruska.rimhanen-finne@thl.fi,
Annika Pihlajasaari (tfn 029 530 4271), e-post annika.pihlajasaari@evira.fi ja
Ava Sovijärvi (tfn 029 958 0322), e-post ava.sovijarvi@mil.fi
Mari Nevas (tfn 09 191 57144), e-post mari.nevas@helsinki.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400