Eläintautien kuukausi-ilmoituslomake uudistettu

Uuden eläintautilain myötä astui voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2013 eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta. Myös kuukausiyhteenveto eläintaudeista uudistettiin.

Eläinlääkärin on ilmoitettava vastustettavan eläintaudin epäilystä tai todetusta taudista viipymättä. Yksityinen eläinlääkäri tekee ilmoituksen kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle, kun taas kunnaneläinlääkäri ilmoittaa entiseen tapaan aluehallintovirastolle.

Taudin vakavuuden, tarttuvuuden ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella on arvioitava, onko ilmoitus tehtävä välittömästi myös päivystysaikana vai riittääkö ilmoittaminen seuraavana arkipäivänä. Ilmoitus on hyvä tehdä puhelimitse, niin että voi varmistua sen perillemenosta. Myös joistakin ei-vastustettavista, ilmoitettavista eläintaudeista on tehtävä ilmoitus viipymättä. Osa ilmoitettavista eläintaudeista ilmoitetaan vain kuukausiyhteenvedossa.

Kuukausiyhteenveto

Kunnaneläinlääkärin on toimitettava kuukausiyhteenveto alueellaan epäillyistä tai todetuista eläintaudeista AVIin kuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Samassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella toimivat virkaeläinlääkärit voivat myös toimittaa yhteisen ilmoituksen, kunhan asia käy ilmi kuukausiyhteenvedosta. Tällöin on hyvä sopia, kuka vastaa ilmoituksen koostamisesta ja lähettämisestä, niin ettei usea eläinlääkäri ilmoita samaa tautitapausta. Lainsäädännössä ei erikseen edellytetä yksityiseltä eläinlääkäriltä kuukausiyhteenvedon tekemistä.

Kuukausiyhteenvedon Lisätietoja-kohdassa on syytä ilmoittaa, jos tutkimustulos on saatu muusta laboratoriosta kuin Evirasta, esimerkiksi ulkomaisesta laboratoriosta.

Evira on uudistanut lomakkeen, jota voi käyttää kuukausiyhteenvedon pohjana.Lomakepohjan käyttäminen ei ole pakollista, vaan tiedot voi edelleen antaa myös muussa muodossa.

Kuukausi-ilmoituslomake (Evira)

Vastustettavat ja ilmoitettavat eläintaudit
(Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400