Sikalan valaistuksen voimakkuus uutena tarkastuskohteena täydentävien ehtojen valvonnassa

Maatilojen tukivalvontojen yhteydessä tarkastettavien lakisääteisten hoitovaatimusten listaa on päivitetty maa- ja metsätalousministeriön antamassa uudessa valtioneuvoston asetuksessa. Täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan yhteydessä tullaan tänä vuonna uutena asiana kiinnittämään huomiota mm. sikalan riittävään valaistukseen. Myös eläinten ruokintaa ja juottamista koskevia vaatimuksia on yhtenäistetty.

Useimpien viljelijätukien ehtona olevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä tuo maatiloille uusia vaatimuksia. Täydentävien ehtojen valvontojen yhteydessä tarkastetaan tietyt etukäteen määritellyt lainsäädännön vaatimukset eli ns. indikaattorit, joista osa koskee tuotantoeläinten hyvinvointia. Tuottajan tulee kuitenkin noudattaa kaikkia lainsäädännön vaatimuksia.

Sikalan valaistuksen riittävyys syytä varmistaa viimeistään nyt

Sikojen pidolle asetettujen eläinsuojeluvaatimusten mukaan valaistuksen voimakkuuden on oltava sikojen pitopaikassa vähintään 40 luksia ainakin 8 tunnin ajan päivässä. Eläinten hyvinvoinnin indikaattoriryhmään on komission vaatimuksesta uutena täydentävien ehtojen valvontakohteena lisätty sikalan valaistukseen kohdistuva vaatimus.

Täydentäviä ehtoja valvovat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit voivat mitata sikalan valaistuksen voimakkuuden tarkastuksen yhteydessä. Toivottavaa olisi, että myös praktiikkaa tekevät eläinlääkärit tilakäyntien yhteydessä kiinnittäisivät huomiota sikalan valaistukseen. Tarvittaessa tuottajaa voisi kannustaa sikalan valaistuksen voimakkuuden mittaamiseen, johon voi pyytää apua esimerkiksi Pro Agrian neuvojalta.

Eläinten riittävää ruokintaa ja juottamista valvotaan kaikkien tuotantoeläinten osalta

Eläinten ruokintaa ja juottoa koskevia vaatimuksia on valvottu täydentävissä ehdoissa jo aiemmin. Nyt näitä vaatimuksia on yhtenäistetty siten, että eläinlajikohtaisten erityisvaatimusten lisäksi kaikkien tuotantoeläinten osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojelulain sekä eläinsuojeluasetuksen yleisiä säännöksiä eläinten riittävästä ruokinnasta ja juottamisesta.

Muut vaatimukset säilyvät pääosin ennallaan

Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävän kirjanpidon vaatimukset ovat samat kuin aiempinakin vuosina, mutta lääkityskirjanpidon valvonta on siirretty eläinten hyvinvoinnin indikaattoriryhmästä omaksi asiaryhmäkseen. Tämän vuoksi laiminlyönti lääkekirjanpidossa ei enää laajene täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin tarkastukseksi.

Alkutuotannon toimijan on edelleen laadittava kirjallinen omavalvonnan kuvaus, mutta sitä ei enää sellaisenaan tarkasteta täydentävien ehtojen valvonnoissa. Maidontuotanto- ja munantuotantotiloilla toimijan on kuitenkin osoitettava muun muassa, että jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely on asianmukaista. Tilan tulee noudattaa myös tarpeellisia varotoimia tautien leviämisen estämiseksi tuodessaan tilalle eläimiä. Lisäksi maidontuotantotiloilla tulee osoittaa, että haittaeläinten torjunnasta on huolehdittu. Jos tilan toiminnassa on havaittu virallisen valvonnan yhteydessä ongelmia, toimijan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Lue lisää:

Täydentäviin ehtoihin muutoksia (MMM:n tiedote 3.2.2012)

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Vna 1382/2011)

Täydentävät ehdot (Evira)

Sikojen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset (MMMa 14/EEO/2002)


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 040 8308404 (eläinten hyvinvointi)
Jaostopäällikkö Pirjo Korpela, p. 050 386 8429 (alkutuotanto)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400