Förbudet att hålla fjäderfä utomhus träder i kraft 15.2.2009

Även detta år är det förbjudet att hålla fjäderfä utomhus under tiden 15.2-31.5. Avsikten är att förhindra att fågelinfluensa som eventuellt finns hos vilda fåglar, särskilt flyttfåglar, sprider sig till fjäderfä. Det är emellertid möjligt att hålla fjäderfä utomhus om hägnaderna är skyddade med ett tillräckligt tätt nät, som förhindrar kontakter mellan vilda fåglar och fjäderfä.

» Läs mera

Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur reviderades 1.1.2009

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningarna om medicinsk behandling av djur. De nya förordningarna trädde i kraft i början av 2009. Genom förordningarna har bestämmelserna ajourförts så att de överensstämmer med den ändrade EG-lagstiftningen samt de nationella behoven. Dessutom har förordningarna förtydligats för aktörernas del så att bestämmelser som gäller olika saker har placerats i skilda förordningar.

» Läs mera

Fiskhälsodagen i Uleåborg 26.3.2009

Den årliga informationsdagen för fiskodlare, övervakande veterinärer och andra intresserade hålls 26.3. på Hotell Cumulus (Kajaaninkatu 17) i Uleåborg. Dagen arrangeras av Evira och Finlands Fiskodlarförbund tillsammans. Programmet finns på Eviras webbplats:www.evira.fi > Tapahtumat (på finska)
Anmälningar till Finlands Fiskodlarförbund, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, telefon 040 5043972.

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss har reviderats

Evira har reviderat broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss. I broschyrerna har samlats den viktigaste djurskyddslagstiftningen om hållande av djur och djurens välmående. Förutom lagbestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400