Djurskyddsmyndigheterna samlades i Ständerhuset

Ungefär 150 djurskyddsmyndigheter samlades 24.11.2010 i Ständerhuset i Helsingfors till Eviras djurskyddsdag för myndigheterna. Tillfället till diskussion mellan djurskyddsmyndigheterna fick ett gott mottagande och avsikten är att dagen ska ordnas varje år i fortsättningen.

Till den riksomfattande djurskyddsdag för myndigheterna som Evira nu arrangerade för första gången hade inbjudits alla myndigheter enligt djurskyddslagen förstärkta med åklagarna. Det tycks ha funnits en klar beställning på evenemanget, vilket syntes i det glädjande stora antalet anmälda. Alla inbjudna instanser var väl representerade i Ständerhuset, och deltagare kom ända från nordligaste Finland.

Föregående natts snöstorm störde morgontrafiken avsevärt, men trots detta syntes inte många tomma stolar i Städerhusets stora sal. Starkast representerade var tjänsteveterinärerna - länsveterinärerna, kommunal- och stadsveterinärerna, övervakningsveterinärerna, besiktningsveterinärerna, gränsveterinärerna samt hälsovårdsdirektörerna – tillsammans var ett åttiotal av dem på plats. Från kommunsektorn hade också ett tiotal hälsoinspektörer anmält sig. Ett tjugotal representanter för förvaltningen från Evira och jord- och skogsbruksministeriet var på plats.

Polisen och åklagarna var starkt representerade vilket möjliggjorde en givande diskussion mellan samtliga sektorer som är involverade i övervakningsprocessen för djurskyddet. Glädjande nog företräddes poliskåren av över trettio personer på mötet. Över tio åklagare var också på plats.

Inledningsanförandena behandlade hela övervakningsprocessen för djurskyddet

Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio öppnade mötet och ledde ordet hela dagen. Från Evira talade också Jaana Mikkola, direktör för enheten Djurhälsa och välfärd, som presenterade djurskyddsövervakningen i vårt land och nuläget beträffande den, samt jurist Minna Ruotsalo, som klarlade de juridiska turerna vid djurskyddsinspektioner och presenterade sina egna iakttagelser av problempunkter i djurskyddsövervakningen.

Uppskattade inledningsanföranden hölls dessutom av kommunalveterinären i Kangasniemi Maria Tirkkonen, länsveterinären vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland Hanna Lounela, kommissarie Outi Petersohn från polisinrättningen i Helsingfors samt häradsåklagare Jarmo Rintala från åklagarämbetet i Österbotten. I anförandena beskrevs övervakningsprocessen för djurskyddet från övervakningssituationen via polisutredningen till behandlingen av djurskyddsbrott vid åklagarämbetet. Varje inledare tog dessutom upp sina egna erfarenheter samt förslag till utveckling av myndigheternas verksamhet i de olika faserna i processen. Som häradsåklagare Jarmo Rintala konstaterade är noggrann dokumentation om händelserna och förhållandena under den tidsperiod som är föremål för undersökning i en central ställning för att processen ska kunna slutföras med lyckat resultat.

Lokalt samarbete grunden för allt

Efter inledningsanförandena följde en aktiv diskussion mellan de olika deltagande instanserna. I diskussionerna konstaterades samfällt att samarbete och information mellan myndigheterna är i en nyckelposition för att de fall som inträffar ska behandlas smidigt. Med hjälp av nätverk mellan myndigheterna samt gemensamma linjer, metoder och anvisningar för verksamheten är det möjligt att uppnå detta mål. Evira meddelade att man är villig att samarbeta när det gäller t.ex. utbildning och anvisningar för polisen, vilket kunde främja utredningen av djurskyddsbrott och tillgången till handräckning i övervakningssituationer.

Deltagarna upplevde att mötet var ytterst nödvändigt. Utöver samarbetet på nationell nivå framkom behov av att intensifiera särskilt det regionala samarbetet mellan olika myndigheter. I detta avseende gick stafettpinnen till regionförvaltningsverken, med önskemål om att de under det kommande året ordnar motsvarande lokala möten för djurskyddsmyndigheterna i den egna regionen.

Erfarenheter av hur det regionala myndighetssamarbetet utvecklats kan förhoppningsvis presenteras på nästa års djurskyddsdag för myndigheterna, den preliminära tidtabellen för den är 23.11.2011.

Mera information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24330,
040 489 3355

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400