Införsel- och utförselkraven för sällskapsdjur ändras 1.1.2012

För att bekämpa rabies- och ekinokocksmitta har införsel- och utförselkrav uppställts för hundar och katter som transporteras från länder utanför EU samt EU-länder och därmed jämförbara länder till Finland i icke-kommersiellt syfte. I början av 2012 utvidgas kraven på läkemedelsbehandling mot rävens dvärgbandmask och i fortsättningen krävs sådan även av valpar som är yngre än tre månader samt av hundar som förs in från bl.a. Sverige. Däremot gäller kravet på läkemedelsbehandling inte längre katter som införs till Finland. Utförseln av sällskapsdjur till vissa länder underlättas när kraven på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas.Detaljerade anvisningar läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft

» Läs mera

Sammandrag av resultaten per indikator från övervakningen av tvärvillkor 2010

Övervakning av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt cirka 2500 gårdar 2010.

» Läs mera

Övergångstiden för kraven på utrymme för hästar löper ut 2013

Övergångstiden på 15 år för kraven på utrymme för hästar löper snart ut. Alla stall skall uppfylla de noggrannare utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen om hållning av hästdjur från och med början av år 2014. Tillsyn över att kraven uppfylls utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner.

» Läs mera

Ny förordning innebär ändringar i bortskaffandet av biprodukter

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter medför ändringar i fråga om de avlägsna områdena från årets början till följd av den nya biproduktförordningens krav. När det gäller svin kommer det avlägsna området att krympa. Små hönserier berörs inte av insamlingskraven. Den nya förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel.

» Läs mera

Den nya förordningen innebär att tillsynen över biproduktsektorn kommer att basera sig på riskbedömning

Till skillnad från tidigare bestäms det inte längre genom jord- och skogsbruksministeriets förordning hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan antalet kontrollbesök kommer att basera sig på Eviras riskbedömning. Den nya nationella förordningen som träder i kraft vid årsskiftet medför också vissa ändringar i arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn.

» Läs mera

BSE-undersökningarna överfördes från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Evira koncentrerar undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorierna i Helsingfors och Seinäjoki fr.o.m. 1.12.2011. BSE-prover från slakterierna i Kuopioregionen sänds fr.o.m. 1.12.2011 till Eviras verksamhetsenhet i Seinäjoki. Små slakterier kan skicka BSE-prover för undersökning till antingen Helsingfors eller Seinäjoki.

» Läs mera

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd i cirka fyra månaders tid

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd på grund av renovering i cirka fyra månaders tid. Om tidpunkten då lokalerna åter öppnas informeras närmare på Eviras webbplats i slutet av mars.

» Läs mera

De sex saknade generna i genomet hos viruset som orsakar falska kokoppor bland renar funna

Munsjukan bland renar är en betydande sjukdom och orsakaren till sjukdomen verifierades som parapoxvirus för första gången under munsjukdomsepidemin vintern 1992-93. I en forskning som publicerades år 2010 utreddes genomet hos detta PCPV-liknande parapoxvirus och viruset verifierades som det virus som orsakar falska kokoppor.

» Läs mera

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit. I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland åren 2000 - 2010.

» Läs mera

Rättelse till oktober månads Saparo

I nyhetsbrevet Saparo som utkom i oktober 2011 fanns ett fel. I texten om leverans av frilevande vilt berättades felaktigt att anmälan ska göras till den kommunala tillsynsmyndigheten om oflått eller oplockat frilevande vilt som levereras som primärprodukter (oflådd kropp) till den lokala detaljhandeln. Anmälan om vilt som levereras som primärprodukter behöver dock inte göras till den kommunala tillsynsmyndigheten.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

God Jul och Gott Nytt År till alla!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Införsel- och utförselkraven för sällskapsdjur ändras 1.1.2012

För att bekämpa rabies- och ekinokocksmitta har införsel- och utförselkrav uppställts för hundar och katter som transporteras från länder utanför EU samt EU-länder och därmed jämförbara länder till Finland i icke-kommersiellt syfte. I början av 2012 utvidgas kraven på läkemedelsbehandling mot rävens dvärgbandmask och i fortsättningen krävs sådan även av valpar som är yngre än tre månader samt av hundar som förs in från bl.a. Sverige. Däremot gäller kravet på läkemedelsbehandling inte längre katter som införs till Finland. Utförseln av sällskapsdjur till vissa länder underlättas när kraven på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas.Detaljerade anvisningar läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft

Ändringar i kraven på ekinokockbehandling
Avsikten med den läkemedelsbehandling som ges med tanke på ekinokockos är att förhindra att parasiten Echinococcus multilocularis når Finland. Behandling mot ekinokockos krävs i fortsättningen endast av hundar, katter behöver inte längre medicineras. Också valpar från EU-länder som är yngre än 3 mån. samt hundar som kommer från bl.a. Sverige till Finland måste medicineras innan de anländer till landet.

Läkemedelsbehandlingen ges i det land utanför EU eller det EU-land där hunden har visats senast före gränsövergången till Finland i första hand 1-5 dygn före ankomsten till landet. Läkemedlet kan alltså inte längre ges på gränsen just före gränsövergången, eller om man gör på det sättet måste man vänta 1 dygn innan det är tillåtet att överskrida gränsen. Veterinären i landet utanför Finland antecknar det givna läkemedlet i passet för sällskapsdjur. Den punkt i den nuvarande lagstiftningen som säger att sällskapsdjuret inte behöver medicineras om det återvänder till Finland efter att ha vistats kortare tid än 24 h utomlands slopas.

Vid införsel av hund från länder utanför EU, EU-länder eller därmed jämförbara länder som har meddelat att de använder pass kan hunden alternativt utnyttja 24 dygnsregeln. Detta alternativ rekommenderas för hundar som reser mycket. Före resan ska sällskapsdjuret medicineras minst två gånger med högst 28 dygns mellanrum i ett EU-land eller ett med EU-länderna jämförbart land och därefter upprepas behandlingen regelbundet med högst 28 dygns mellanrum så länge som resandet fram och tillbaka pågår. Sällskapsdjurets ägare förbinder sig att ta hunden till veterinären regelbundet. I passet för sällskapsdjur antecknas ett omnämnande av 28 dygnsregeln i punkten för ekinokockbehandling. Omnämnandet antecknas på finska eller svenska och engelska.

Exempel på de meningar som ska antecknas i passet:
•Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vrk:n välein (asetus 1152/2011)
•Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 1152/2011)
•Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 1152/2011)

Under meningarna antecknas det använda preparatet och tillverkaren. Veterinärens underskrift och datum för läkemedelsbehandlingen antecknas på sedvanliga ställen. I fortsättningen fogas till passet endast datum för läkemedelsbehandlingen, stämpel och underskrift. Om sidorna i passet blir fulla, beviljas hunden ett nytt pass. Det lönar sig att ha med både det nya och det gamla passet på resorna. Dessa anteckningar kan börja göras i passet efter årsskiftet.

Följande upplaga av passet för sällskapsdjur kommer att ha sidor för läkemedelsbehandling mot ekinokockos. Veterinärerna ombeds anmäla hur många hundar som omfattas av 28 dygnsregeln i samband med månadsanmälan.

Ekinokockbehandling krävs inte i vissa fall
Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte när hunden kommer direkt till Finland från UK, Irland eller Malta. För närvarande krävs inte läkemedelsbehandling mot ekinokockos av sällskapsdjur som kommer från Norge (med undantag av Spetsbergen), vi vet ännu inte hur situationen ser ut efter årsskiftet.

Bandmaskmedicinering krävs inte om hunden förs direkt från Finland till Förenade kungadömet, Irland eller Malta. Sverige kan inte längre kräva läkemedelsbehandling mot ekinokockos av hundar som förs in till landet. För närvarande kräver Norge inte bandmaskmedicinering av finska hundar om de inte har varit utanför Finland eller Norge under de senaste 12 månaderna. Situationen nästa år är fortfarande oklar för Norges del. UK och sannolikt Irland kräver inte heller läkemedelsbehandling mot fästingar längre.

Kravet på antikroppsbestämning i fråga om rabies slopas vid resor till vissa länder
Det blir lättare att ta hunden till Förenade kungadömet, Sverige, Irland och Malta. Antikroppsbestämning i fråga om rabies krävs inte längre vid resor till dessa länder. I fortsättningen ska man vänta 21 dygn efter den första rabiesvaccineringen innan man reser. Norges ståndpunkt är fortfarande inte officiellt känd, men sannolikt kommer kravet på antikroppsbestämning att slopas.

Nya förlagor till hälsointyg för djur som förs in från länder utanför EU
Förlagorna till hälsointyg för kommersiell och icke kommersiell införsel av hundar, katter och illrar som förs in från länder utanför EU ändras 1.1.2012. De nya förlagorna till intyg finns på Eviras webbplats:
Import av hundar, katter och illrar från länder utanför EU

Intygen har motsvarande innehåll som tidigare, men layouten har förändrats och vissa preciseringar kommit till. Dessutom kan uppgifterna om flera djur antecknas i ett och samma intyg. Detaljerade anvisningar om intygen och läkemedelsbehandlingarna läggs ut på Eviras webbplats när förordningen trätt i kraft.

Mer information:
ehyt@evira.fi
Överinspektör Tiina-Mari Aro, Evira, tfn 040 489 3322
Överinspektör Virva Valle, Evira, tfn 040 489 3359

Införsel av sällskapsdjur från länder utanför EU
kolmasmaa@evira.fi
Överinspektör Marika Immonen

Kommersiell införsel av djur från länder utanför EU
lentoasema@evira.fi
Överinspektör Tiina Juselius, tfn 050 528 9879

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Sammandrag av resultaten per indikator från övervakningen av tvärvillkor 2010

Övervakning av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt cirka 2500 gårdar 2010.

Flest kontroller gällde märkning och registrering av nötkreatur (på ca 1370 gårdar) och användning av växtskyddsmedel (på ca 630 gårdar). Största delen av de övervakade gårdarna utsågs genom ett urvalsförfarande (2078 gårdar). Resten av gårdarna började omfattas av övervakningen av tvärvillkor på grund av andra kontroller eller angivelser som gällt gården.

På urvalsgårdarna upptäcktes försummelser vid hygienkontrollerna på ca 27 % av gårdarna, vid övervakningen av märkningen och registreringen av djur på ca 13 % av gårdarna och vid övervakningen av djurens välbefinnande på 12 % av gårdarna. Minst försummelser iakttogs vid övervakningen av förbjudna ämnen, övervakningen av resterna av växtskyddsmedel, övervakningen av skyldigheten att anmäla djursjukdomar, övervakningen av iakttagandet av TSE-kraven, foderövervakningen och övervakningen av användningen av växtskyddsmedel (på 0 - 1 % av gårdarna).

Vid hygienkontrollerna iakttogs flest försummelser i fråga om beskrivningen av egenkontrollen samt utredningen av kvaliteten på det vatten som används vid mjölkning och rengöring. När det gäller märkningen och registreringen av djur fanns flest brister i anslutning till nötkreaturs öronmärken och anmälan av får och getter till djurregistren. Vid övervakningen av välbefinnandet upptäcktes flest brister i fråga om kraven på djurhållningsplatserna för kalvar, stimulansmaterial för svin samt utrymmeskraven och stimulansmaterial i golvhönserier.

I de flesta fall var det stödavdrag som föreslogs för gården på grund av försummelsen 3 % eller mindre. Ett fall av avsiktlig försummelse hittades som gällde värphöns välbefinnande. Påföljdsprocenten för avsiktlig försummelse är 20 – 100 %.

Resultaten 2010 kan inte helt jämföras med resultaten 2009 eftersom de övervakade objekten utökades 2010.

Mer information om övervakningsresultaten:
Resultaten från övervakningen av tvärvillkor 2010 – uppgifter per indikator (pdf, Evira)

Mer information:
Överinspektör Ulla Ollila, tfn 040 1821998

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Övergångstiden för kraven på utrymme för hästar löper ut 2013

Övergångstiden på 15 år för kraven på utrymme för hästar löper snart ut. Alla stall skall uppfylla de noggrannare utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen om hållning av hästdjur från och med början av år 2014. Tillsyn över att kraven uppfylls utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner.

Övergångstiden för vissa krav på utrymmen i stall, som tagits i bruk före 1.1.2001, löper ut 31.12.2013. Om ett djurstall tagits i bruk efter 1.1.2001, skall de nya utrymmeskraven ha följts från första början. Kraven har gällt också sådana gamla djurstall, som förnyats i sin helhet efter 1.1.2001. Utrymmeskraven gäller utöver hästar också ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur.

Inomhushöjden
Från och med 1.1.2014 skall inomhushöjden i djurstallet vara minst hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5, dock alltid minst 2,2 meter.

Utrymmeskravet i boxar
Från och med 1.1.2014 skall utrymmet i en enhästbox beroende på mankhöjden på hästen som hålls där vara minst 4-9 m². Detta utrymmeskrav tillämpas ändå inte i sådana fall, då det rör sig om kortvarig och tillfällig förvaring av hästar under tävlings- och utställningsresor eller andra motsvarande resor.

I en gruppbox och i ligghallen i ett lösdriftsstall är minimigolvytan per häst bunden till hästens ålder och kravet som gäller storleken på enhästboxar.

Det är också skäl att hålla i minnet att det när hästar hålls i grupp för varje påbörjad grupp om 10 hästar skall finnas en sjukbox eller något annat ändamålsenligt och vid behov uppvärmbart utrymme för avskiljande och vård av hästarna.

Tillsyn över att kraven följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner
Tillsyn över att gällande djurskyddslagstiftning följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner. En djurskyddsinspektion kan alltid utföras på en djurhållningsplats, då man har skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid mot bestämmelserna. Yrkesmässig eller annars omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur kan inspekteras också utan misstanke. Som yrkesmässig eller omfattande verksamhet betraktas uppfödning, hyrning, tagande i förvar eller skötsel och tagande för träning eller skolning av minst sex vuxna trav- eller ridhästar eller givande av undervisning i användning och hantering av nämnda djur. Målet är att sådana djurhållningsplatser, där yrkesmässig eller annars omfattande hållning av trav- eller ridhästar idkas, inspekteras regelbundet.

Om missförhållanden konstateras under inspektionerna, förelägger djurskyddsmyndigheten djurhållaren att rätta till djurets förhållanden inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut utförs en ny inspektion på gården, med vilken man övervakar att föreläggandet följts. Vid behov kan föreläggandet effektiveras med vite eller med hot från regionförvaltningsverket om att de förelagda åtgärderna vidtas på försummarens bekostnad. Om djurskyddsmässiga skäl så kräver, kan myndigheterna under inspektionsbesöket också vidta omedelbara åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående.

Läs mera
Statsrådets förordning om skydd av hästar 588/2010 (Finlex)
Djurskyddslagstiftningen (jord- och skogsbruksministeriet)
Brochyren ”För friska och välmående hästar” (Evira)

Mer information ger:
Sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Ny förordning innebär ändringar i bortskaffandet av biprodukter

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter medför ändringar i fråga om de avlägsna områdena från årets början till följd av den nya biproduktförordningens krav. När det gäller svin kommer det avlägsna området att krympa. Små hönserier berörs inte av insamlingskraven. Den nya förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel.

När det gäller svin och fjäderfä stryks sex kommuner, Asikkala, Iitti, Lahtis, Nastola, Padasjoki och Sysmä, från det avlägsna området, dvs. det område där bl.a. döda djur kan bortskaffas genom nedgrävning. I de nämnda sex kommunerna finns stora svingårdar, så det är naturligt att de omfattas av insamlingen av kadaver. En lättnad jämfört med nuläget är att små hönserier med färre än 20 hönor ställs utanför kravet på insamling av kadaver i hela landet. I fråga om idisslare försvinner en kommun från det avlägsna området, Kiiminki. Till skillnad från tidigare kommer det avlägsna området för idisslare att tillämpas även på bortskaffande av djur från djurparker.

I den nya förordningen tillämpas samma avlägsna områden på bortskaffande av biprodukter från små slakterier och styckningsanläggningar som på bortskaffande av hela kadaver, eftersom de avlägsna områdenas arealer är kopplade till djurtätheten i fråga om olika djurarter i den nya biproduktförordningen. Detta innebär att bortskaffandet av biprodukter ändras i fråga om små slakterier som slaktar idisslare samt små styckningsanläggningar. Dessutom förbjuder förordningen i enlighet med biproduktförordningens krav att biprodukter som uppkommer vid hemslakt bortskaffas genom nedgrävning utanför de avlägsna områdena. När det gäller hemslakt medger förordningen en övergångstid på ett halvt år.

Den nya nationella förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel, dvs. livsmedel av animaliskt ursprung som inte längre får säljas.

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter ersätter jord- och skogsbruksministeriets nuvarande förordning om avlägsna områden (Nr 1374/2004).

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter
(Punkt H 24a) (JSM)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Kirsti Huovinen, tfn (09) 160 52917, 040 502 2917

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Den nya förordningen innebär att tillsynen över biproduktsektorn kommer att basera sig på riskbedömning

Till skillnad från tidigare bestäms det inte längre genom jord- och skogsbruksministeriets förordning hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan antalet kontrollbesök kommer att basera sig på Eviras riskbedömning. Den nya nationella förordningen som träder i kraft vid årsskiftet medför också vissa ändringar i arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn.

Enligt den nya förordningen om tillsyn över biprodukter och användning av biprodukter som foder ska anläggningarna antingen registreras eller godkännas. Aktörer som inte har en anläggning men som hanterar eller använder biprodukter kommer att registreras. Godkännanden av anläggningar enligt den gamla biproduktförordningen förblir i kraft, dock så att ett godkännande kan ändras till registrering i enlighet med de nya kraven. Till skillnad från tidigare kommer den nya förordningen att förutsätta registrering även av transportföretag som transporterar biprodukter.

Genom förordningen föreskrivs om arbetsfördelningen mellan de myndigheter som övervakar biproduktsektorn, och den kommer att ändras i vissa avseenden. Registreringen av fodercentraler på gård överförs från kommunalveterinären till Evira. Övervakningen av internationellt matavfall blir ett nytt övervakningsobjekt för regionförvaltningsverket. Kommunalveterinären godkänner alla förbränningsanläggningar.

I fortsättningen föreskrivs det inte genom förordningen hur ofta myndigheterna ska företa kontrollbesök utan anläggningarna kommer att kontrolleras utgående från en tillsynsplan och anvisningar som baserar sig på Eviras riskbedömning.

Genom den nya förordningen slopas det nationella förbudet mot användning av minkkroppar som foder. Sålunda förblir endast biproduktförordningens förbud mot användning av protein från mink inom arten i kraft. Förordningen medför inga andra stora förändringar i bestämmelserna om utfodring av pälsdjur. Utfodringen av djur i djurparker underlättas i och med den nya förordningen. I fortsättningen får djurparkens rovdjur med regionförvaltningsverkets tillstånd utfodras med djurparkens egna döda djur, t.ex. gnagare.

Den nya förordningen träder i kraft vid ingången av januari och den ersätter jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (nr 850/2005) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel (nr 194/2004).

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda
produkter och om användning av vissa biprodukter
(punkt H 18a) (JSM)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Kirsti Huovinen, tfn (09) 160 52917, 040 502 2917

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

BSE-undersökningarna överfördes från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Evira koncentrerar undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorierna i Helsingfors och Seinäjoki fr.o.m. 1.12.2011. BSE-prover från slakterierna i Kuopioregionen sänds fr.o.m. 1.12.2011 till Eviras verksamhetsenhet i Seinäjoki. Små slakterier kan skicka BSE-prover för undersökning till antingen Helsingfors eller Seinäjoki.

Resultatet av undersökningen meddelas på det sätt som kunden begärt i remissen per fax eller post. Om BSE-proven anländer till Evira före kl. 10, ges svaret per fax före kl. 7 följande morgon. Prover som anländer efter det börjar undersökas följande morgon och svar per fax ges senast före kl. 7 följande morgon efter undersökningsdagen. Prover som inkommit efter kl. 10 på fredagar undersöks och svaret ges före kl. 17 på måndag.

Åldersgränsen för undersökning av friska nötkreatur höjdes 1.7.2011 genom EU-kommissionens beslut från 48 månader till 72 månader. I Finland minskar antalet prover som måste undersökas till ca 60 000 prover om året.

I Finland har BSE-snabbtester av nötkreatur hittills utförts i Eviras tre BSE-laboratorier, i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki.

BSE anvisningar för provtagning och försändelse finns på Eviras webbplats:
BSE prov för snabbtest (Evira)

Mer information:
TSE-testning:
Direktör för forskningsenheten Liisa Kaartinen, tfn 040 8407364
Sektionschef Heikki Ahola, tfn 050 4092808

Verksamheten i slakterier och små slakterier:
Överinspektör Minnami Mikkola, tfn 040 687 7586

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd i cirka fyra månaders tid

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd på grund av renovering i cirka fyra månaders tid. Om tidpunkten då lokalerna åter öppnas informeras närmare på Eviras webbplats i slutet av mars.

Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar skall under denna tid levereras direkt till Eviras andra verksamhetsställen, beroende på transportarrangemangen till antingen Helsingfors, Seinäjoki eller Uleåborg.

Hela fiskar levereras till Helsingfors eller Uleåborg. Ovarialvätskeprover tas emot också i Kuopio.

Alla bakteriologiska undersökningar och parasitologiska undersökningar av träckprover (såsom bl.a. kalvdiarrépaketundersökningar) fortsätter i Kuopio på normalt vis också under renoveringen.

Eviras allmänna sändningsanvisningar, adress- och kontaktuppgifter:
Packning och insändning
Insändning av prover för obduktion

Mer information:
Evira Kuopio kontor tfn 020 69 0999

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

De sex saknade generna i genomet hos viruset som orsakar falska kokoppor bland renar funna

Munsjukan bland renar är en betydande sjukdom och orsakaren till sjukdomen verifierades som parapoxvirus för första gången under munsjukdomsepidemin vintern 1992-93. I en forskning som publicerades år 2010 utreddes genomet hos detta PCPV-liknande parapoxvirus och viruset verifierades som det virus som orsakar falska kokoppor.

I tidigare undersökningar har framkommit att sjukdomen åren 1992-94 orsakades av ett parapoxvirus som påminner om ORF-viruset bland får, men orsakaren till epidemin vintern 1999-2000 visade sig vara ett virus som påminner om det virus som orsakar falska kokoppor (PCPV). Då PCP-viruset bland renar jämfördes med ORF-viruset uppdagades att ORF-viruset i högra ändan av genomet har sex gener som inte återfinns hos PCP-viruset bland renar. I undersökningen som nu publicerats har påvisats att dessa gener försvunnit från viruset under cellodlingen.

Viruset som orsakar falska kokoppor bland renar har 137 gener
Enstaka fall av munsjuka diagnosticeras så gott som årligen, men vårvintern 2007 konstaterades åter flera fall av sjukdomen. I en del av dessa fall påträffades ORF-virus och i en del PCP-virus. Vid utredning om skillnaden på sex gener mellan PCP- och ORF-virusen kan användas vid diagnosticering av sjukdomen, erhölls antydningar om att generna i fråga försvunnit från PCP-viruset bland renar som en följd av cellodlingen. Saken verifierades då man undersökte munsjukdomsproverna år 2007 och de PCPV-fall som åren 2005-2010 förekom i Finland; hos alla påträffades de gener som tidigare konstaterats saknade. I den nu publicerade undersökningen fastställdes det saknade genomområdet som 5431 baspar långt och storleken på hela genomet hos PCP-virus bland renar sålunda som 140 kilobaspar och antalet gener som 137 stycken.

Finländska parapoxvirus likadana hos olika djurarter
Då man jämförde parapoxvirusen bland renar åren 1992-2007 med virusen bland nötkreatur och får åren 2005-10 konstaterades att dessa i Finland isolerade virus är mycket liknande sinsemellan, ja rentav identiska för de undersökta genernas del. Det antyder att smitta kan överföras från får eller nötkreatur till renar. Det är viktig information vid bekämpning av sjukdomen: direkta kontakter mellan renar, får och nötkreatur skall helst undvikas.

Munsjukans kännetecken
Munsjuka påträffas vanligen om vintern. De första symptomen är försämrad aptit, dregling, feber, sår och senare vårtliknande bildningar på mularna och på slemhinnorna i munnen. Hos renar orsakar sjukdomen smärta i de skadade områdena, varvid djuret inte kan äta. Sjukan utsätter djuret för bakterieinfektioner och kan till slut leda till att renen avlider. Munsjukan bland renar är således en betydande sjukdom som det är ekonomiskt lönsamt att förebygga.

Forskningsresultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga publikationen Virus Res 2011 (160): 326-332. Hautaniemi M, Vaccari F, Scagliarini A, Laaksonen S, Huovilainen A, McInnes CJ., Analysis of deletion within the reindeer pseudocowpoxvirus genome.

Mer information:
forskare Maria Hautaniemi,tfn 050 573 6891

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit. I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland åren 2000 - 2010.

I vårt land förekommer för närvarande hos djur inga allvarliga zoonoser, såsom bovin tuberkulos, brucellos eller rabies, som orsakar betydande problem i många andra länder. Zoonoser som är viktiga för oss är däremot till exempel salmonellos, kampylobakterios, listerios och yersinios jämte trikinos. Bakterien EHEC är en ny sjukdomsalstrare som dykt upp under uppföljningsperioden.

Informationskällor till publikationen har varit den statistik, som den uppföljning, som avses i zoonosdirektivet, alstrat. Som informationskällor har också använts uppföljnings- och forskningsinformation från Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd.

Med en zoonos avses en smittsam sjukdom som överförs från djur till människan och tvärtom. Hos människor och djur kan sjukdomen vara helt symptomfri, orsaka symptom av olika grad eller till och med leda till döden.

Publikationen är på finska och tillgänglig enbart i elektroniskt format. Den kan laddas ned gratis från Zoonoscentrets och Eviras webbplatser:
www.zoonoosikeskus.fi > Zoonoosit > Julkaisut
www.evira.fi > Julkaisut

Samma material på svenska på zoonoscentrets webbplats:
http://www.zoonoosikeskus.fi/portal/se

Mer information
Zoonoscentrets direktör Saara Raulo, tfn 040 825 0261

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Rättelse till oktober månads Saparo

I nyhetsbrevet Saparo som utkom i oktober 2011 fanns ett fel. I texten om leverans av frilevande vilt berättades felaktigt att anmälan ska göras till den kommunala tillsynsmyndigheten om oflått eller oplockat frilevande vilt som levereras som primärprodukter (oflådd kropp) till den lokala detaljhandeln. Anmälan om vilt som levereras som primärprodukter behöver dock inte göras till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Angående obesiktat kött av frilevande hjortdjur, fåglar, harar och kaniner (flådd kropp, styckat kött eller kött i bitar) som levereras till detaljhandeln ska däremot anmälan enligt 13 § 1 mom. i livsmedelslagen göras till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Mer information:
Överinspektör Eva Marami, tfn 040 750 2872

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:

Läkemedelsförteckningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

God Jul och Gott Nytt År till alla!

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400