Övervakning av MRSA-smitta hos svin 2009-10

Under de senaste åren har MRSA-fynd hos produktionsdjur rapporterats på olika håll i världen. Särskilt svin har konstaterats bära på en viss MRSA-typ (klonkomplex CC398), som enligt rapporter också har smittat personer som arbetar med svin. Smitta har, om än sällan, orsakat infektion hos människor.

Fastän MRSA-bakteriet kan hamna i livsmedel, medför det enligt vad man nu vet ingen särskild hälsorisk för människor att äta eller hantera livsmedel tillverkade av råvaror som innehåller bakterier.

Under 2008 utredde man förekomsten av MRSA på svinproduktionsgårdar i hela EU. Av de 207 gårdar som ingick i undersökningen från Finland hittades MRSA-bakterien i ett miljöprov från en svingård. Någon smitta konstaterades dock inte hos gårdens svin.
Förekomsten av MRSA-bakterien hos finländska svin fortsätter att utredas under 2009 och 2010. Utredningen baserar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin (2/VLA/2009). Prov tas delvis i samband med slakt i slakterierna och delvis av prover som skickats till Evira för undersökning. Målet är att under ett år undersöka ungefär 450 prov från näsborrarna på enskilda svin. Av dem tas 300 i slakterierna. Man försöker styra provtagningen så att de undersökta svinen representerar ungefär 100 produktionsgårdar. Undersökningarna inleds i september 2009 och de fortsätter ungefär ett år.

Ett positivt undersökningsresultat (fynd) meddelas producenten i ett separat brev, där man berättar om undersökningen samt MRSA-fyndet. I en bilaga till brevet finns mera information om MRSA-smittan och hur den bekämpas på svingårdarna. Informationen upptar också rekommendationer om bekämpningsåtgärder och den finns också utlagd på Eviras webbplats. Dessutom meddelas behöriga kommun- och länsveterinärer om fyndet, liksom slakteriet om provet har tagits där.

I Finland bekämpas inte MRSA hos djur enligt lag och det har inte gjorts upp något övervakningsprogram för MRSA. Myndigheterna bestämmer således inte om några åtgärder med anledning av MRSA-fynd. De åtgärder som vidtas på gårdarna är frivilliga och producenterna anvisas att diskutera dem med den veterinär som ansvarar för svinens hälsovård.

MRSA-information för svingårdar (pdf, på finska)

Mera information om MRSA–bakterien hos djur (på finska)

Mer information:
Provtagning i slakterier:
Överinspektör Maria Wahlfors, tfn 040 489 3366

MRSA-övervakning:
Zoonooscentrets direktör Saara Raulo, tfn 040 825 0261

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400