Efterfrågan på nöthälsovård ökar

Enligt uppföljningssystemet för hälsovård Naseva omfattas ungefär 8 % av nötgårdarna av hälsovården. I produktionsavtalen har jordbrukarna förbundit sig att ingå flera tusentals avtal om Naseva-hälsovård i år. Dessutom genomför Valio under de närmaste veckorna en kampanj, där samtliga över 10 000 mjölkgårdar som levererar till Valio rekommenderas att ansluta sig till Naseva.

Att upprätta ett hälsovårdsavtal med en gård tar inte mycket av veterinärens arbetstid - 15 minuter räcker för att noga gå igenom avtalstexten före undertecknandet. Men de årliga veterinärbesök som följer av avtalet kräver redan betydligt mera veterinärarbete.

Efterfrågan på hälsovårdstjänster för nötkreatur ökar

Hälsovårdsregistret för svingårdar Sikava har redan något år omfattat merparten av svingårdarna i Finland - ungefär 90 % av smågris- och svinköttsproduktionen.

Uppföljningssystemet för nöthälsovård Naseva har bara ett år på nacken. Det är fortfarande långt ifrån lika heltäckande som Sikava. I Nasevas register finns nu ungefär 1400 gårdar, ungefär 300 köttproducerande gårdar och ungefär 1100 mjölkgårdar. Detta är ungefär 8 % av alla nötgårdar.

Det är emellertid skäl för veterinärerna att förbereda sig på att efterfrågan på nöthälsovård kommer att öka kraftigt under den begynnande inneutfordringsperioden.

Valios kampanj startar

Gårdarna har anslutit sig till Naseva i långsammare takt än vad som varit målet. Av denna orsak kommer flera instanser att effektivera sin information om Naseva de närmaste månaderna. Under oktober kommer alla mjölkgårdar som levererar till Valio att få ett brev där de rekommenderas att ansluta sig till Naseva.

Man kan alltså förvänta sig att mjölkproducenterna börjar fråga aktivt om Naseva i oktober-november och erbjuder veterinärerna att underteckna avtalsblanketter.

Avtal med slakteriet förpliktar till hälsovård

De gårdar som har produktionsavtal med Atria-gruppen har förbundit sig att ansluta sig till Naseva före utgången av året. Likaså de gårdar som ingått kvalitetsavtal med vissa andra slakterier. Ungefär hälften av de gårdar som säljer sina slaktdjur till Atria har produktionsavtal med Atria - i många kommuner betyder detta flera tiotals gårdar, i vissa uppenbarligen över hundra gårdar. I hela landet finns flera tusentals gårdar som förbundit sig att ansluta sig till Naseva i år - en del gårdar med mjölkkreatur och en del med köttdjur. Åtminstone 80 % av dessa har ännu inte anslutit sig.

Det kommande stödet för djurens välbefinnande ökar efterfrågan på hälsovård på vårvintern

En ny rusning i fråga om gårdar som söker sig till systemet med nöthälsovård kan väntas på vårvintern när jordbrukarna börjar informeras om den nya formen av jordbruksstöd, stödet för djurens välbefinnande. Erhållandet av stöd kommer att förutsätta hälsovårdsavtal och hälsovårdsbesök i enlighet med det. En gård som ansöker om stöd för djurens välbefinnande förbinder sig till stödet och samtidigt hälsovård för fem år. Svin- och nötgårdar kan få stödet för djurens välbefinnande. Förutom hälsovård hör till stödkraven bl.a. andra krav på djurhållningen samt krav på reservström (aggregat).

15 minuter för att upprätta ett hälsovårdsavtal

Naseva är ett hälsovårdsregister. Därför ansluter man sig till det genom ett hälsovårdsavtal. Hälsovårdsavtalet undertecknas av gården och veterinären. Avtalet upprättas på Nasevas blankett och papperet skickas för registrering till Nasevas byrå.

Gården är alltså med i Naseva när hälsovårdsavtalet är undertecknat och registrerat. Något hälsovårdsbesök behöver inte göras i samband med undertecknandet. Om besöket görs sedan, när gården redan är införd i registret, fås gårdens djurförteckning från Naseva som hjälp vid hälsovårdsbesöket. Och rapporten från gårdsbesöket kan införas i Naseva direkt och också skrivas ut därifrån som avslutning på gårdsbesöket.

Också gårdar som redan i flera år har haft ett hälsovårdsavtal måste förnya avtalet på Nasevas blankett. Detta är nödvändigt för utan en undertecknad blankett är det inte lagligt att införa uppgifterna om en gård i Naseva.

Det rekommenderas att veterinären går igenom innehållet i hälsovårdsavtalet och Nasevas registerbeskrivning tillsammans med jordbrukaren innan avtalet undertecknas. Detta kan ta ungefär femton minuter. Om det finns många avtalsgårdar kan det vara bra att ordna ett gemensamt informationsmöte om saken där veterinären förklarar avtalsinnehållet för alla på en gång.

Naseva är gratis

Naseva är en avgiftsfri tjänst för jordbrukarna. Avgifterna till Naseva betalas på jordbrukarnas vägnar av mejeriet och/eller slakteriet (förteckning över betalare: www.naseva.fi > medlemmar). Naseva administreras av Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf. I Nasevas ledningsgrupp finns representanter för såväl jordbrukarna som Evira och jord- och skogsbruksministeriet.

Naseva är avsett för alla gårdar som vill bli delaktiga av nöthälsovård. Naseva byggs upp aktivt för att betjäna den praktiska hälsovården. En gård som vill ha hälsovård för sina djur har ingen orsak att inte ansluta sig till Naseva.

Mera information:
Hälsovårdsveterinär Vesa Rainio, Evira, forskningsenheten i Kuopio, tfn 050 3867150
Registeransvarig Paula Halkosaari, ETT ry/Naseva, paula.halkosaari@ett.fi, tfn 0400 988894

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400